Verksamhetsberättelse för år 2018

 Styrelse
Vid TUFF:s årsmöte den 19 mars 2016 valdes styrelse och ordförande. Samma dag konstituerade vi oss på ett styrelsemöte:
 
Lisa Norgren Benedictsson ordförande,
Sylvia Ljungdahl vice ordförande,
Erika Husberg sekreterare,
Lena Sandin kassör för föreningskontot,
Åke Sandin kassör för insamlingskontot.
 
Övriga styrelseledamöter: Fernando Quiroga, Magnus Wiberg, Miza Landström, Anita Larsson, samt Åke Sandin och Bitte Isacsson som adjungerade.
 
Revisorer
Till ordinarie revisorer omvaldes Anders Tunevi och Ingrid Renström, Eija Räty suppleant.
 
Styrelsemöten
Vi har haft 10 protokollförda styrelsemöten.
 
Valberedningen
Till valberedning utsågs Magnus Wiberg (sammankallande) och Lisa Norgren Benedictsson.
Arbetsutskott
Arbetsutskottet (AU) består av två styrelsemedlemmar som varje månad ansvarar för det löpande arbetet. Sammansättningen av och schema för AU fastställs årsvis.
 
Arbetsgrupper
Radio TUFF Åke Sandin tel 08-712 44 63.
Hemsidegruppen Lisa Norgren Benedictsson 0708 764 373 och Bitte Isacsson.
 
Medlemmar
Den 31 december var vi 336 medlemmar. Var och en har fått två utskick med ett
kalendarium med inbjudan till TUFF:s olika arrangemang samt ett TUFF-blad som bestått av kort information i olika ämnen samt insamlingsresultat för våra olika projekt. Redaktör för TUFF-bladet är Åke Sandin.
 
 
Lokalen
TUFF:s föreningslokal, Myggdalsvägen 80, har utnyttjats flitigt för möten och som arbetsplats för TUFF:s verksamhet.
 
Representation          
Fernando, Miza, Sylvia och Erika var på ABF och berättade om TUFF.
Under året lämnade Lena Svenska Freds kärnvapengrupp.
TUFF är medlem i        
Närradioföreningen och Tyresö Filmförening samt i Föreningsarkiven i Stockholms län.
 
TUFF i andra medier
Lisa intervjuades om Integrationsprojektet i ABF-tidningen ”Södertörns kultur – och studiemagasin” och i ABF:s personaltidning.
 
Tyresö Nyheter hade i december en stor artikel införd med rubriken ”TUFF:s lyckade integrationsprojekt – nu 1 år!”
 
Offentliga möten och arrangemang
14 mars     Kumela Girma deltog i öppet möte med Integrationsprojektet. Han berättade om den nuvarande situationen i Etiopien.
 
19-20 maj   Svenska Freds kongress. Lisa deltog en av dagarna.
 
5 juni           Kerstin Jansson som levt i en palestinsk by som följeslagare, berättade om den
                      nuvarande situationen i Palestina.
 
6 aug.           Hiroshimadagen. Vi fick ej tillstånd att stå i Centrum, men fem av oss delade ut flygblad på busstorget.
 
24 aug.       Kvinnor för fred anordnade en manifestation på Sergels torg under parollen ”Stöd FN:s kärnvapenförbud” med krav på att Sverige ska skriva under avtalet. Bitte, Sylvia, Erika, Lisa, Lena och Pelle deltog.
 
1 sep.           Vi deltog i Tyresöfestivalen med bokbord.
 
24 sep         Anna Benedictsson berättade om flyktingsituationen på den grekiska ön Lesbos.
 
17 okt.         Vi deltog med bokbord, fotoutställning om våra projekt samt pratade med besökare på biblioteket. Kultur och Fritid anordnade ”Kultur i Höstmörkert”.
 
 
 
Hemsidan
TUFF:s hemsida är välbesökt och innehåller både dagsaktuell information och bakgrund till föreningen. Foton från verksamheten läggs också ut. Hemsidan uppdateras fortlöpande och administreras av Bitte Isacsson och Lisa Norgren Benedictsson.
Facebook
På TUFF:s facebooksida läggs vanligtvis ut foton från verksamheten och korta informations-inlägg. Sidan har cirka 150 följare och administreras av Miza Landström och Lisa Norgren Benedictsson.
Integrationsprojektet
Hösten 2017 startade TUFF sitt projekt för att bidra till nyanländas integrering i Tyresö. Sedan dess har vi haft möten nästan varenda onsdagskväll, även under sommaren 2018. Det övergripande syftet är att utveckla de nyanländas kunskaper i svenska språket, men också att ge information om svenskt samhällsliv, historia och kultur och inte minst att hitta vägar in i samhället. Dessutom vill vi gärna visa viktiga eller fina platser i Tyresö och Storstockholm.
Konceptet har varit det samma från början: en timmes organiserad aktivitet i TUFF-lokalen och en timmes fika med spontana samtal och diskussioner. För att få de nyanlända så aktiva som möjligt, övergick vi efter en tid till att dela upp oss i mindre grupper och där jobba utifrån en enkel text om något aktuellt ämne. Vi brukar läsa texten tillsammans, gå igenom svåra ord och uttryck, träna på uttal samt kika lite på grammatiken. Därefter diskuteras ämnet utifrån texten. Stämningen är god och förlåtande. Det blir många skratt.
När vädret blev varmare under våren och sommaren gjorde vi en hel del utflykter. Vi har vandrat omkring i Tyresö, i skogar och runt sjöar och ut till slottet med omgivningar samt besökt äppel-musteriet. Vi har haft historisk vandring i Gamla stan, gått Monteliusgången och bestigit Skinnarviks-berget. Med båt åkte vi ut till skärgården och besökte Waxholm. En helg tillbringade vi också i ett torp på en skärgårdsö. Därutöver har vi bowlat, spelat minigolf och kubb samt badat.
Deltagarna kommer från Afghanistan, Etiopien, Eritrea, Somalia och Syrien. Deras livsöden och bakgrunder skiljer sig åt ganska mycket. För att öka förståelsen för varandra har vi vid ett par tillfällen haft gäster som hållit föredrag om ett par av hemländerna. Några av de unga som först startade hos oss har hoppat av och några har måst flytta från Tyresö, men med tiden har de som stannat kvar blivit ett bra gäng på cirka 10 ungdomar som stöttar varandra fint. Vissa har efterfrågat och fått extra stöd utanför onsdagsarrangemanget; t ex hjälp med studier, bokning av läkarbesök, övningskörning, behov av cyklar, datorer, köksredskap… Tack vare TUFF-medlemmar som ställer upp, har vi kunnat tillmötesgå en hel del önskemål. Med glädje har vi kunnat se en god utveckling hos de unga, både vad gäller det svenska språket och anpassningen till samhället. Samtliga (!) lyckades ordna sommar-jobb och flera har fortsatt jobben under hösten, vid sidan om fortsatta studier. Eftersom jobben tar en hel del tid, kan inte alla komma varje gång nu längre och vi bestämde därför tillsammans att ta emot ytterligare ett antal nyanlända. Våra ”gamla” ungdomar var positiva till detta och har hjälpt till i processen. Vid höststarten öppnade vi alltså dörren för cirka 15 nya deltagare i åldrarna 20-40 år. Tillsammans med den första gruppen har vi genomfört en studiecirkel kring boken ”Hitta hem: tankar om svensk kultur – en hälsning till nyanlända”, skriven av Razak Aboul, själv invandrare från Irak. Genom detta har vi fått många spännande diskussioner.
Vid juletid tog vi upp vår tradition med pepparkaksbak, detta år i Tyresö bygdegård, och så avslutade vi terminen med knytkalas hemma hos Erika i Lindalen. Sammanfattningsvis blev även detta år av integration väldigt roligt och stimulerande och berikande för oss alla. Bemannare har förutom styrelsemedlemmarna varit Christina Citron, Ingela Örtendahl, Boel Olsson och Ingrid Renström.
Skolor i Kongo
De senaste åren har TUFF bidragit till en skola i Kongo-Kinshasa bland 13 fattiga byar för barn till illitterata föräldrar. Initiativet togs av Miza Landström, ledare för organisationen Elikia na Biso och ledamot av TUFFs styrelse.
 
Tuffs biståndsverksamhet
Sedan början av 1970-talet har TUFF varje år gjort avsevärda biståndsinsatser, främst i Indien men också i flera andra länder. I TUFF arbetar alla oavlönat, så i motsats till många andra bistånds-organisationer har föreningen inga ”administrativa kostnader”, utan varenda insamlad krona skickas oavkortat till ändamålet. Dessutom används pengar från TUFF:s sparkonto.
 
Utbetalat 2018
Projekt i Indien: 200 000 kr (pengar som var från 2017, se tidigare verksamhetsberättelse). I februari 2019 har 200 000 kr betalats ut för pengar som var insamlade 2018.
Avgifter för plusgiro och utlandsbetalningar: 890.00 kr.
 
Indien – projekten fortsätter
På 90-talet finansierade TUFF sex internatskolor i Dharampur i delstaten Gujarat. I Dharampurs små fattiga byar bor tribals, alltså den tidigare så försummade ursprungsbefolkningen, varav de flesta vuxna är analfabeter. Under det första decenniet var TUFF den enda finansiären av byggnationer, drift och underhåll av dessa skolor.
 
Sedan har skolorna blivit centra för utveckling bland de fattigaste av de fattiga genom hundratals brunnar och dessutom små dammar för konstbevattning, så att man i dag får två skördar varje år.
Vidare har anlagts små vallar i de många sluttningarna för att förhindra jorderosion under de häftiga monsunregnen. Därigenom har de fattiga småbönderna kunnat återvinna tusentals hektar åkermark. De har försetts med många bufflar och flera massbröllop för det fattiga har bekostats.
 
Tack vare skolorna har tusentals elever fått undervisning och många till och med hjälpts till högskolor. Från miljonbelopp varje år från TUFF har biståndet de senaste åren uppgått till ca 200 000 kr per år. Men välbeställda indier är fortfarande så imponerade av verksamheten, att de fortsätter bidra med summor, som bland annat tidigare bidrog till två gymnasier och ett elevhem för flickor.
 
De 200 000 kronorna som skickats 2019 motsvarar 1,5 miljoner indiska rupier. TUFF:s främste partner i Indien, Bhikhu Vyas, tackade hjärtligt för pengarna. De används till de två skolorna, av sex, som på 90-talet anlades med pengar från TUFF. Där ska de bekosta bland annat lönerna för lärare, skolmat för 135 elever, böcker till skolbiblioteken, skoluniformer, samt skolresor.
 
 
Pengar till TUFFs insamlingskonto
Pengarna som kom in på insamlingskontot 2018 var främst från tre skolor:
Kumla skola i Tyresö – 38 428 kr
Strandsskolan i Tyresö -32 556 kr
Alléskolan i Lerum – 48 420 kr
Försäljning av mangogram uppgick till 15 210 kr
Dessutom erhölls en generös gåva från Göran Flodman om 40 000 kr till projekten i Indien.
Vidare lämnade olika privatpersoner mindre summor.
Alla dessa bidrag gjorde det möjligt att vintern 2019 sända 200 000 kr till våra indiska partners.
 
Radio Tuff 2018: Nr 1457 – 1478
Radio Tuff har på 35:e året fortsatt att sända program, som hörts varje vecka. Ett nytt Radio Tuff har under det första halvåret kommit varannan söndag kl 17.00, under det andra halvåret var tredje söndag och sedan tre ggr per dygn. Det hördes på 91,4 MHz och även på www,tyresoradion.se där det när som helst kunde avlyssnas och i fliken ”Arkiv” hörs tidigare Radio Tuff.
PROGRAMLEDARE:                                               Åke Sandin
TEKNIKER:                                                             Åke Sandin, Theodor Lindgren
Slutord
Tack och lov för fredsrörelsen i dessa tider! 2018 går internationellt sett tyvärr inte till historien som ett lyckosamt år för freden. Alltför många utspel från mäktiga makthavare världen över ger anledning till oro och kärnvapenhotet är återigen högaktuellt. FN-konventionen om kärnvapenförbud, som antogs 2017, ligger fortfarande och väntar på underskrifter och raticifieringar – inte ens Sverige har tagit steget fullt ut än. Inte desto mindre nås vi dagligen också av hoppingivande nyheter, till exempel att drygt fyra av fem svenskar stödjer kravet på svensk underskrift av konventionen. Vi ser också att det överallt i världen finns goda krafter som mobiliserar. Det ordnas demonstrationer, manifestationer, galor, upprop, stödkampanjer och en mängd andra arrangemang för att driva utvecklingen i rätt riktning. Det finns en stark kraft bland gräsrötterna och nutidens kommunikations-teknik öppnar lätt möjligheter till väldsöverspännande kontakter och aktioner. Det är hoppfullt när de små initiativen växer samman till en enad kraft – eller som den nyligen bortgångne författaren och debattören Amos Oz uttryckte det: ” Det finns tre sätt att agera när det börjar brinna – springa ifrån elden så fort vi kan, skriva en arg insändare och kräva ansvarigas avgång eller hämta en hink med vatten och börja ösa över elden. Om vi inte har en hink kan vi ta ett glas. Om vi inte har ett glas kan vi ta en tesked. Om alla människor tar en tesked och börjar ösa vatten så kan alla eldar släckas.”
-         Så tack och lov för fredsrörelsen och alla på gräsrotsnivå som oförtrutet fortsätter att arbeta för fred och rättvisa! Tack alla TUFF-medlemmar och gåvogivare för stödet som ni ger och tack alla aktiva som bär upp verksamheten!
 
Lisa Norgren Benedictsson
Mars 2019