Verksamhetsberättelse för 2021

- andra året med Covid-19 -

Innehåll Sida

Styrelse 1
Revisorer 1
Valberedning 1
Styrelsemöten 1
Arbetsutskott 1
Arbetsgrupper 1
Medlemmar 1
TUFF-vänner 2
Lokalen 2
Representation 2
Medlemskap och samarbetsavtal 2
TUFF i andra media 2
Offentliga möten 3
Insamlingsaktiviteter 3
Hemsidan 3
Facebook 3
Integrationsprojektet 4
TUFF:s biståndsverksamhet/ Utbetalt 2021 4
Pengar till TUFF:s insamlingskonto 5
Indienprojekten 5
Slutord 7

Tyresö Utlands- och Fredsförening / TUFF
Verksamhetsberättelse för år 2021

Styrelse
TUFF:s årsmöte den 20 mars 2021 hölls, på grund av restriktionerna kring Covid-19, digitalt via Zoom. Årsmötet valde styrelse och ordförande. Samma dag konstituerade vi oss på ett första styrelsemöte:

Lisa Norgren Benedictsson, ordförande
Sylvia Ljungdahl, vice ordförande
Erika Husberg, sekreterare
Ingrid Renström, kassör

Övriga styrelseledamöter: Fernando Quiroga, Magnus Wiberg, samt som adjungerad
Bitte Isacsson.

Revisorer
Till ordinarie revisorer omvaldes Anders Tunevi samt Eija Räty som suppleant.

Valberedning
Till valberedning utsågs Erika Husberg och Fernando Quiroga.

Styrelsemöten
Vi har haft 10 protokollförda styrelsemöten, varav 6 har genomförts digitalt via Zoom.

Arbetsutskott
Arbetsutskottet (AU) består av två styrelseledamöter som varje månad ansvarar för det löpande arbetet. Sammansättningen av och schema för AU fastställs årsvis.

Arbetsgrupper/ansvarsområden
Facebook: Lisa Norgren Benedictsson
Hemsidan: Bitte Isacsson och Lisa Norgren Benedictsson
Kontaktperson för ABF-samarbetet: Erika Husberg
Kontaktperson för medlemsregistret hos Sv Freds enligt GDPR-lagen: Ingrid Renström
Medlemsvärvning/ ny TUFF-broschyr: Magnus Wiberg och Lisa Norgren Benedictsson
TUFF-bladet: Lisa Norgren Benedictsson

Medlemmar
Den 31 december var vi 195 betalande medlemmar (av 274 i medlemsregistret). Var och en har under året (febr, maj, okt) fått 3 utskick av TUFF-bladet med information, uppdateringar samt foton från TUFF:s verksamhet.

Det praktiska arbetet med kopiering och kuvertering av TUFF-bladet har utförts av Sv Freds kanslipersonal. Sv Freds har även stått för porto.
Vi har med oro konstaterat att alltför många inte betalt årets medlemsavgift. I slutet av november kontaktade vi per telefon flertalet av de som inte hade betalt. Det framkom då
ett tydligt mönster med två problem: dels missas alltför ofta våra TUFF-blad när de skickas ut genom Sv Freds i kuvert med den loggan, dels försvåras inbetalningarna när OCR-nummer behövs. Många skjuter upp sina inbetalningar till senare under året och har då inte kvar original-avin, utan sätter in pengarna på det konto som uppges på Sv Freds hemsida eller via Swish, varvid stor risk finns för att det inte registreras som medlemsavgift utan som gåva eller inte registreras på lokalföreningen TUFF. Detta är något som vi prioriterar att lösa.
Vi konstaterar också att vi förlorat medlemmar sedan ”Familjemedlemskap” togs bort genom kongressbeslut.

TUFF-vänner
28 personer har i år betalat in för att ekonomiskt stötta TUFF:s lokala projekt, utan att vara fullvärdiga medlemmar i TUFF/Sv Freds. Listan över intresserade/betalande under de senaste åren innehåller 41 namn. Alla dessa personer får samtliga TUFF-utskick med information och inbjudningar, men de är inte valbara till förtroendeuppdrag i styrelsen.

Lokalen
TUFF:s föreningslokal, Myggdalsvägen 80 nb, har utnyttjats för möten och som arbetsplats för TUFF:s verksamhet i den mån som läget för pandemin har tillåtit. Vi har sökt och fått bidrag för halva årshyran (19 065 kr) från Sv Freds Kampfond.

Representation
- 24 april deltog Ingrid Renström i Sv Freds extrakongress som genomfördes via Zoom.
- 27 maj deltog Erika Husberg i ABF:s informationsmöte kring uppdaterade regler.
- 19 oktober deltog Erika Husberg, Sylvia Ljungdahl och Lisa Norgren Benedictsson vid begravningen av Monica Schelin i Heliga Korsets kapell, Skogskyrkogården.

Medlemskap och samarbetsavtal
TUFF är medlem i Tyresö Närradioförening och i Föreningsarkiven i Stockholms län. TUFF har ett samarbetsavtal med ABF.

TUFF i andra medier
- Tidskriften Sydasien införde 11 maj en lång debattartikel skriven av Bhikhu Vyas, vår samarbetspartner i Dharampur-projektet: ”Indisk landsbygd klarar sig bättre under coronavågen”. Här berättas bland annat om samarbetet med TUFF och de goda resultaten.

- Tyresöradion lade 16 maj ut ett program där Leif Bratt intervjuade två deltagare i TUFF:s integrationsgrupp (anonymt) samt Lisa Norgren Benedictsson.

- Tidskriften Folket i Bild Kulturfront ägnade i augusti sitt dubbelnummer 6-7 till temat ”Fred”. TUFF-medlemmarna Lena Sandin, Lisa Norgren Benedictsson och Åsne Liedén intervjuades av Paula Westerberg, vilket resulterade i en sexsidig artikel med många foton.

Offentliga möten
På grund av pandemin har vi inte kunnat bjuda in till storskaliga fysiska möten i lokalen.

Insamlingsaktiviteter
- På förslag från en medlem startade vi under hösten med månadsgivare. Varje givare betalar varje månad in valfritt belopp. Hittills har det blivit 4 månadsgivare och 4 600 kr.

- För att försöka hitta nya kanaler för stöd till skolprojektet i Dharampur sände vi i augusti ut brev med A3-affischer till samtliga 17 rektorer i Tyresö kommun samt till Alléskolan i Floda, Lerums kommun. Temat var: ”Vill du rädda en skola?” Hittills har Hanvikens skola i Tyresö tagit kontakt och visat intresse för samarbete.

- Nya julkort till stöd för Dharampur-skolorna har tagits fram. Fotona kommer via Bhikhu Vyas. För formgivningen svarar Ebba Svenskog. Försäljningen inbringade 2 660 kr.

- Vid Hanvikens skolas julmarknad på skolgården deltog Erika och Lisa med bokbord, försäljning av julkort och framför allt med information. Särskilt glädjande var samtalen med elever som genom sina lärare var väl insatta i förhållandena i Dharampurskolorna och redo att hjälpa till med insamlingar.

Hemsidan
TUFF:s hemsida www.tuff.nu är välbesökt med i snitt cirka 190 besök per månad. Hemsidan presenterar TUFF:s historia och verksamhet samt ger dagsaktuell information. Foton från verksamheten läggs också ut. Hemsidan uppdateras fortlöpande och administreras av Bitte Isacsson och Lisa Norgren Benedictsson.
Sedan denna ”nya” hemsida sjösattes har den tekniska utvecklingen rusat vidare och vi står nu inför det faktum att det återigen är dags för en ny version som matchar de senaste modellerna av mobiler och paddor. Det blir ett stort – och spännande - arbete under 2022.

Facebook
TUFF:s facebooksida får fler och fler följare: från 208 st i januari till nu 264. Här läggs det ut kortare texter med anknytning till våra projekt och fredsarbetet samt en hel del foton från vår verksamhet. Det är ett bra sätt att snabbt nå ut. Bland följarna finns många som ännu inte är medlemmar, men som förhoppningsvis kan lockas med. Ansvarig: Lisa Norgren Benedictsson

Integrationsprojektet
Projektet för nyanlända startade hösten 2017 i kölvattnet av den stora flyktingvågen. Syftet är att underlätta vägen in i det svenska samhället genom att utveckla språket samtidigt som vi vill ge information om Sveriges kultur och särart. Sammanlagt har cirka 40 personer deltagit, de flesta unga män från bland annat Afghanistan, Eritrea, Syrien, Kongo Kinshasa. Ungefär 5 kvinnor har deltagit.
Vissa deltagare som startade 2017 har deltagit och hållit kontakten ända sedan dess. De flesta har dock successivt fasat ut sitt deltagande i takt med att hjälpbehovet har minskat. Många har studerat och sedan kunnat ta jobb inom hemtjänsten, på äldreboenden, bussbolag, bilverkstäder med mera. En handfull av deltagarna har nu familjer med barn här
i Sverige. Svårigheter finns fortfarande, framför allt eftersom det numera i Sverige mestadels ges 2-åriga uppehållstillstånd. Efter 2 år förväntas man visa upp fast anställning och boende. Att påbörja en längre utbildning är därför vanskligt. I vår grupp har t ex en deltagare tvingats tacka nej till den plats på Sjuksköterskeutbildningen som hen hade antagits till, eftersom utbildningen är längre än 2 år. Man vågar inte riskera att inte kunna uppfylla myndig-heternas krav nästa gång uppehållstillståndet ska förnyas. Även bostadsfrågan är svår, särskilt för denna grupp som saknar kontakter och under en pandemi.
Under större delen av 2021 har vi på grund av pandemin inte kunnat träffas i stor grupp inomhus. Vi har dock varenda vecka, även under sommaren, erbjudit en timmas telefon-samtal, bland annat med läxhjälp. Vid några tillfällen har vi setts i små grupper utomhus för cykelturer, boule, besök i koloniträdgården eller längre utflykter, som till Årsta holmar. Vi försöker att hjälpa till vid frågor om läkarvård, Covid-19-vaccinering, kontakter med myndigheter och andra praktiska bestyr. Det är mycket glädjande att se hur våra deltagare går framåt och tar för sig, även om pandemin försvårat både undervisning och arbete. I takt med att integrationen fortskrider minskar behovet av stöd från oss.
Vår tanke är att vi - så snart pandemiläget tillåter - ska öppna portarna för ett nytt gäng nyanlända, samtidigt som vi fortsätter att finnas tillgängliga för de i den äldre gruppen som så önskar.
Bemannare under 2021 har från styrelsen varit Bitte Isacsson, Erika Husberg, Fernando Quiroga, Ingrid Renström och Lisa Norgren Benedictsson. I bemanningsgruppen ingår även TUFF-medlemmen Christina Citron Stillström .

TUFF:s biståndsverksamhet / Utbetalat 2021
Sedan början av 1970-talet har TUFF varje år gjort avsevärda biståndsinsatser, främst i Indien, men också i många andra länder. I TUFF arbetar alla oavlönat, så i motsats till många andra biståndsorganisationer har föreningen inga ”administrativa kostnader”, utan varenda insamlad krona skickas oavkortat till ändamålet.
I februari 2021 utbetalades till Dharampur-projekten i Indien 97 566 kr (valutakursför-ändringen förklarar den ojämna summan)

Detta var pengar insamlade under 2020 till förmån för skolprojektet samt 10 270 kr avsedda för mangoprojektet. Vi gjorde även uttag från TUFF:s sparkonto för att öka summan. Tyvärr blev detta ändå bara ungefär hälften av det vi brukar sända. Pandemin har försvårat möjligheterna för TUFF och de svenska syster-skolorna att arrangera dagsverken, öppna hus och andra insamlingar, vilket förstås fått negativa följder i Dharampur.
TUFF har också bidragit med 10 000 kr i maj till föreningen Econef. TUFF har tidigare stöttat uppförandet av Econef:s barnhem och skola utanför Arusha i Tanzania. De bygger nu en
förskola, vilket är den sista etappen i projektet.

Pengar till TUFF insamlade under 2021

Till skolprojektet i Dharampur, Indien
Alléskolan i Floda, Lerums kommun: 62 450 kr
Hanvikens skola, Tyresö: 10 164 kr

Till minne av Karin Körner-Loeld: 3 250 kr
Till minne av Monica Schelin: 18 600 kr

Försäljning av julkort: 2 660 kr

Övriga gåvor till skolprojektet: Privat givare i USA 20 000 kr, månadsgivare 4 600 kr, insam-ling till studenten Rohidas 16 800 kr (senare överfört till Dharampur-skolorna eftersom pojken hoppade av studierna), diverse 11 484 kr.

Försäljning av mangogram: 3 990 kr

Gåvor till ”Fria ändamål”: 23 260 kr (varav 2 x 10 000 kr från en givare)

Gåvor till Föreningskontot: 5 720 kr

Indienprojekten
Det långvariga samarbetet mellan de ideella föreningarna TUFF och VPSS, samt senare även Van Path, är en verklig framgångssaga. Det har resulterat i en kraftig förbättring av levnads-förhållandena i de tidigare extremt fattiga byarna i Dharampurs bergstrakter. Genom TUFF:s pengainsamlingar har VPSS/Van Path i nära samarbete med lokalbefolkningen steg för steg kunnat genomföra förbättringsarbeten; pumpar, brunnar, dammar, terrasseringar, konst-bevattning, inköp av dragdjur (bufflar), nya grödor, fler skördar per år, stabila husgrunder, tegeltak, vägar… Man har nu nått ett stadium där byborna säger sig vara nöjda; de anser att de för närvarande har vad de behöver och kan försörja sina familjer på det som marken ger.

Parallellt med utvecklingen av jordbruket har TUFF – VPSS/Van Path drivit skolor. Det fanns vid projektstarten inte en enda skola i området och så gott som alla bybor var analfabeter. Sex skolor uppfördes på kort tid och samtliga finns kvar i dag och flera har också byggts ut. De första åren var TUFF ensam finansiär och klarade detta genom påslag av SIDA. När SIDA-stödet upphörde började man se sig om efter lokala indiska donatorer och i dag svarar de för driften av fyra skolor, medan TUFF:s insamlingar har täckt kostnaderna för två skolor; cirka 200 000 kr/år. Tusentals elever har genom åren passerat genom dessa skolor och numera är det många som läser vidare på gymnasiet och till och med på universitetet. Helt fantastiska resultat som få trodde skulle vara möjliga när projektet startade på 1980-talet.

TUFF:s intäkter för bistånd har framför allt kommit genom svenska ”systerskolors” dags-verken. Under 1970-talet deltog många skolor, även utanför Tyresö. Dagsverkstraditionen har tyvärr varit svår att upprätthålla ute i skolorna. Tiderna förändras och lärarnas uppdrag likaså. De senaste åren har vi haft en handfull trofasta systerskolor, men pandemin har lagt käppar i hjulen även för dem med svårigheter att arrangera dagsverken och öppna hus. Vi är så tacksamma för att de gör vad de kan och inte glömmer Dharampurs barn.

I Indien har pandemin slagit mycket hårt, men tack vare sitt isolerade läge har byarna i Dharampur hittills klarat sig ifrån större smittspridning. Genom regeringsbeslut har även dessa skolor ändå tvingats att stänga i flera omgångar. TUFF får täta rapporter genom vår kontaktperson sedan starten, Bhikhu Vyas – nu över 90 år. Hans yngre hustru Kokila Vyas är ansvarig för skolverksamheten och hon har ständiga möten med lärarna för att vägleda och planera hur man på bästa sätt kan hålla kontakten med eleverna. Vanligtvis bor eleverna på skolorna, men under uppehållen är de hemma hos familjerna. Lärarna utför enastående in-satser genom att vandra ut till de spridda bergsbyarna och hålla undervisning utomhus i små grupper; s k ”street schools”. Naturligtvis är det en klen ersättning, men ändå någon form av försök att hålla eleverna kvar inom skolvärlden. Trots detta händer det att föräldrar sätter sina barn i arbete nere i staden och att dessa barn inte återvänder under de perioder då skolorna öppnat igen. Några av de lite äldre flickorna har blivit bortgifta. Oron är stor för hur denna långvariga period med sporadisk undervisning kommer att påverka barnens utbild-ningsnivå och framtid.

Att TUFF inte har kunnat upprätthålla årliga utbetalningar om 200 000 kr, har naturligtvis fått konsekvenser. I somras fick vi beskedet att en av ”våra” två skolor saknade tillräckliga medel för att starta igen efter pandemistängningen och att rektorn sett sig tvungen att söka annan tjänst. Eleverna fördes då över till andra skolor. Förhoppningen är förstås att framöver kunna öppna igen, men de återkommande indiska nedstängningarna och vår egen situation här i Sverige gör det svårt och osäkert att lägga planer.

Mangoprojektet startades av TUFF när man fått information om att den ”nattblindhet” som många i Dharampur led av, var en bristsjukdom och kunde botas genom intag av vitamin A. Genom försäljning av s k mangogram har TUFF finansierat utplantering av 160 000 mango-plantor (!) hos behövande familjer. Inom ett par år levererar träden frukter rika på vitamin A. Skördarna är ibland så stora att familjerna kan sälja överskottet på marknaden och där-igenom få en extra inkomst.

I Dharampur är behovet av mango nu i princip tillgodosett och nattblindhet nästan utrotad. Projektet har därför utvidgats till grannkommunen Kaprada. Man fokuserar här på att stödja de fattigaste familjerna. Antalet plantor begränsas till 5-7 per familj. För att försäkra sig om ett aktivt deltagande får familjerna själva betala halva kostnaden. Resten är en gåva.

Eftersom efterfrågan av mangoträd just nu är liten och skolornas behov är så stora, har TUFF under 2021 förordat gåvokort till förmån för skolprojektet framför mangogram, vilket har inneburit ett välkommet ekonomiskt tillskott.

Slutord
2021 blev ytterligare ett år som dominerades av pandemin och som nyckfullt tvingade oss att vara flexibla och ständigt beredda på att ändra uppgjorda planer. Emellanåt har ett fönster i pandemin öppnat sig och vi har kunnat leva nästan normalt igen; som vi har njutit av de korta perioderna! När detta skrivs har vi gott hopp om att det värsta är förbi och att vi snart på riktigt ska kunna återuppta vanligt leverne. Vi har längtat efter att få arbeta mer aktivt med TUFF:s frågor och få möta människor på riktigt på gator och torg och i lokalen!
Vi har många viktiga och spännande saker på agendan. Framför allt vill vi prioritera kom-munikationen med våra medlemmar, så att de känner sig uppdaterade och involverade i verksamheten. Efter att en längre tid ha prövat att utskicken går via Sv Freds, som servat oss med detta, kommer vi i fortsättningen att återigen ansvara för det själva och på så sätt ha en mer direkt kommunikation med våra medlemmar. En ny version av hemsidan kommer för-hoppningsvis också att underlätta för medlemmar och andra intresserade att ta del på ett lättare och modernare sätt.
Ett annat prioriterat område är naturligtvis vårt bistånd till Dharampur. Vi hoppas att våra trofasta systerskolor ska stå kvar vid vår sida och vi ska verka för att få in fler donatorer för att säkerställa driften av ”våra” två skolor.
Fredsfrågan är högaktuell. Nyligen firades ettårsdagen av FN-konventionen för ett kärn-vapenförbud. Det har under 2021 varit en stor glädje att följa rapporterna om fler och fler länder som ansluter sig, liksom den färska rapport som visar att många bankinstitut och investerade under 2021 har dragit sig undan från kärnvapenindustrin. Under våren kommer länderna som undertecknat avtalet att i Wien ha sitt första gemensamma möte. Värt att uppmärksamma är att NATO-länderna Tyskland och Norge har anmält intresse för att delta som observatörer. Det rör på sig!
På flera håll i världen pågår väpnade konflikter och när detta skrivs har det inträffat som vi länge hållit som otänkbart: ett nytt krig i Europa. Ryssland invaderar Ukraina. Fullt krig råder, med ryskt hot om användande av kärnvapen - inte bara mot landet som invaderas, utan även mot de länder som ställt sig på Ukrainas sida och protesterat mot kriget. Sveriges riksdag har fattat beslut om att sända vapen till Ukrainas försvar.

Diskussionen om ett svenskt medlemskap i NATO har återigen flammat upp och i svenska medier ges förespråkarna stort utrymme. Här har fredsrörelsen en mycket viktig uppgift. Sv Freds är ständigt aktiv med att bredda debatten och föra fram alternativ till militära ”lösningar” på konflikter. Föreningen har redan varit med att organisera flera demon-strationer i protest mot kriget i Ukraina.

Vid detta årsmöte lämnar Sylvia Ljungdahl styrelsen - med ålderns rätt, men till vår stora bedrövelse. I nästan 40 år har Sylvia varit ett tryggt ankare i TUFF. Hon har varit både ord-förande och vice ordförande och därutöver fyllt en massa andra funktioner. Sylvia är en till synes stillsam person som aldrig utåt tappar kontrollen eller humöret. Hon är eftertänksam och klok och har ett osvikligt gott omdöme som leder henne till att fatta bra och hållbara beslut. Vid skarpa lägen eller meningsskiljaktigheter har Sylvia förmågan att se situationen utifrån olika perspektiv. Hon är en sann diplomat och en genuint fredsälskande person. Under hennes stillsamma yta vet vi alla att det finns en järnvilja som driver henne framåt. Hon innehar en ovanlig blandning av mildhet och skärpa och äger en helt naturlig auktoritet som gör henne till en självklar ledare: TUFF har varit i goda händer.
Det har varit en ynnest att få arbeta sida vid sida med Sylvia. Hennes insatser och betydelse för TUFF:s verksamhet och utveckling genom åren kan inte överskattas eller hyllas nog.
Från vännerna i nuvarande styrelsen och från alla medlemmar och samarbetspartners: KÄRA SYLVIA! VÅRT VARMASTE TACK FÖR ALLT! DU KOMMER ATT VARA SÅ SAKNAD!

/ För TUFF:s styrelse Lisa Norgren Benedictsson, ordf