Bolivia

Tiararai – Ny Gryning 

Sedan 1988 stöder TUFF – med hjälp av svenska skolor och SIDA:s ekonomiska stöd – IPDRE, Folkinstitutet för regional utveckling, vars mål är att skapa bättre förhållanden för folket i trakten. Projektet Tiararai går ut på att förbättra hälsovården i 22 byar i Beni-departementet samt ge information till de fattiga bönderna om deras rättigheter. Representanter från byarna får lära sig grundläggande sjukvård, för att sedan sprida kunskapen i sina byar.

Anledningen till att TUFF stöder IPDRE, är att Bolivia också är ett land fullt av problem och orättvisor. Exempel på detta är indianernas ringa inflytande trots att de är i majoritet, ojämn jordfördelning, 30% analfabetism och ökande miljöförstörelse pga skogsskövling. Det man har tagit fasta på i Tiararaiprojektet är i första hand folkets hälsa. Av 1000 födda barn i Bolivia, dör 170 innan fem års ålder. Det är en av de högsta siffrorna i världen. Dödsorsaken är i de flesta fall diaréer och undernäring. 

Markprojektet

1992 startade Latinamerikagruppen tillsammans med Sirionoindianerna upp ett särskilt skogsåterplanteringsprojekt, för att rädda de sköra skogsområden i Amazonas utkant. Projektet genomfördes med finansiellt stöd från SIDA samt insamlade medel från dagsverke i svenska skolor.


1994 ansåg sig TUFF redo för att i samarbete med Siriono och en lokal konsultorganisation, CIDDEBENI, börja ett sedan länge planerat jätteprojekt på närmare två miljoner kronor, vars syfte var att förhandla och köpa tillbaka den mark som Siriono enligt regeringsdekret har rätt till.


Siriono är en liten indiangrupp som fortfarande till stor del försörjer sig på jakt ock fiske. Ett stort problem för dem har varit att få laglig rätt till den mark där de bott och jagat sedan åtminstone 1930-talet och antagligen ännu längre tillbaka. Sirionos kamp för sin jord har pågått länge men intensifierades särskilt under 1990, då de, som en av många indiangrupper, deltog i en flera dagar lång protestmarsch, "Marschen för jord och värdighet" ( La marcha por el territorio y la dignidad).


Protesterna riktades mot boskapsägare, som år efter år ökat sitt intrång på Sirionos område. Regeringen gav efter för dessa påtryckningar och gav Siriono ett dekret på mark, omfattande flera tusen hektar. Problemet var dock, att de boskapsägare som bedrev verksamhet på Sirionos områden, hade legala rättigheter till marken. Dessa rättigheter var inskrivna i lagen och kom därmed att väga tyngre juridiskt sett, än de dekret Siriono hade.


Det projekt som TUFF tillsammans med Siriono har genomfört har lett till att Siriono har lyckats köpa 6000 hektar, förhandla sig till ytterligare 6000 hektar och genom särskilda avtal med boskapsägare fått tillstånd att röra sig fritt och jaga på ytterligare några tusen.


Det spelades in en film om Sirionoindianerna "Låt våra sånger leva"av Mats Brolin och Anna Cnattingius, delvis finansierad av TUFF.

Erika Husberg
Maj 2013