Verksamhetsberättelse för år 2008

 1. Styrelse
Vid TUFFs årsmöte den 24 mars 2008 valdes styrelse och ordförande och vid styrelsemötet samma dag konstituerade sig styrelsen:
 
Sylvia Ljungdahl ordförande.
Monica Schelin vice ordförande.
Margareta Svahn sekreterare.
Eva Ehrstedt kassör för föreningskontot.
Åke Sandin kassör för insamlingskontot .
 
Övriga styrelseledamöter: Bengt Citron, Hampus Eckerman, Erika Husberg, Lena Sandin, Ulla Carina Sellergren, Gunnar Petersen. Ingrid Hellgren, Bitte Isacsson och Margaretha Petersen
 
2. Revisorer
Till ordinarie revisorer omvaldes Ulla Luin och Rune Jansson, till revisorssuppleant valdes Eija Räty.
 
3. Styrelsemöten
Vi har haft 9 styrelsemöten, varav sex på lördagsförmiddagar och fyra på vardagskvällar.
 
4. Valberedningen
Till valberedningen utsågs Margaretha Petersen som sammankallande dessutom valdes Erika Husberg.
 
5. Arbetsutskott
Arbetsutskott (AU) består av 2 medlemmar och med delvis ny sammansättning varje månad har det ansvarat och skött det löpande arbetet. Sammansättningen av AU samt tidsplan har i förväg fastställts för hela året.
 
6. Arbetsgrupper
Balkan Sylvia Ljungdahl tel. 742 14 42
Indien Margaretha Petersen tel. 712 33 03
Filosofika Göran Flodman tel. 644 76 41
Radio TUFF Åke Sandin tel. 712 44 63
 
8. Lokalen
Tuffs föreningslokal, Myggdalsvägen 80, har utnyttjats flitigt för möten och som arbetsplats för Tuffs verksamhet.
 
 9. Representation
Monica Schelin representerade föreningen vid Svenska Freds föreningsrådsmöte den 1 mars. Ämnen: ” Hur värvas medlemmar? Klusterbomber, 9st biståndsorganisationer, vapenexport aktiviteter, kongressen – 125 år SFSF.”
 
 10. TUFF är medlem i
Tyresö filmförening och Närradioföreningen
 
 12. Offentliga möten och arrangemang
 
29/1 Titt in Om Vietnam, ÅSNE och LENNART LIDÉN berättade om sin resa.
 
28/2 Studiecirkel inför Indienresa.
 
1/3 Bokbord i Tyresö Centrum.
 
4/3 Filosofika inledare GÖRAN FLODMAN, ämne: ”Vad menas med att vara
liberal”.
 
1/4 Filosofika. inledare BJÖRN STENSTRÖM, ämne: ”Om människovärde”.
 
10/4 Titt in med ANNA EK Svenska Freds nya ordförande
 
26/4 Bokbord i Tyresö Centrum.
 
29/4 Medlemsvärvarmöte
 
7/5 Filosofika Inledare ÅKE SANDIN ämne: ”Krig med religion som förevändning”.
 
14/5 Titt in. ”Religion I krig och fred” Sex kvinnor och män med olika religioner deltog.
 
31/5 Loppis Bitte, Ingrid och Monica stod i Ingrid Eckermans bostadskooperativ
 
9/8 Bokbord till minne av Hiroshima och Nagasaki delade vi ut många, många .
papperstranor.
 
26/8 Filosofika inledare DAVID BRACKEN och TORE LILJA, ämne: ”Människor lever inte av bröd allena”.
.
31/8 Radio-TUFF- jubileum sändning nr 1200 firades på Lucky House
 
6/9 Höstloppis i regn gav ändå 3350 kr, Ingrids och Erikas bullar var som vanligt populära
 
30/9 Filosofika inledare GÖRAN FLODMAN, ämne: ”Varför är idrotten så dominerande”.
 
8/10 Titt in LENA AG generalsekreterare i ”Kvinna till kvinna”, ämne: Kvinna, fred och
säkerhet
 
21/10 Titt in med BROR PERJUS med ämne: Krigets privatisering och vinnare.
 
 25/10 Bokbord i Tyresö Centrum.
 
18/11 Filosofika inledare ÅSNE och LENNART LIDÉN ämne: ”Katastrof-kapitalismen”.
 
29/11 Bokbord i Tyresö Centrum
 
14. TUFF – bladet.
Vid varje utskick till medlemmarna har TUFF-bladet bifogats. Det har bestått av korta informationer i olika ämnen, såsom insamlingsresultat, projekten i Indien, stödet till Belgrad, Tuffs olika aktiviteter och fredscitat.
Redaktör: Åke Sandin
 
15. Hemsidan
Tuff:s hemsida har adress www.tuff.fred.se
Under året har fortlöpande uppdatering av de olika avdelningarna skett.
Det finns nu ca 20 avdelningar och 70 sidor förutom bilder och fotografier.
Besöksfrekvensen har varit ca 300 per månad.
På hemsidan finns länkar till olika Tuff-relaterade verksamheter,
bl.a. till Tyresöradio www.tyresoradion.se/
som gör att både Slingan och TUFF hörs på Internet över hela världen.
Som en service till allmänheten finns ”Slingan”
på adressen www.abcitron.net/slingan
med veckoprogrammen samt fotografier av de medverkande.  
Bengt Citron mars 2009
 
16. TUFF i Indien år 2007.
 
17. Balkan
År 2008 hade Lina Vuskovic i Belgrad 7 stycken gamla kvinnor och män som hon hjälpt med pengar till medicin och el mm.
Hon har precis som tidigare år lämnat en utförlig redogörelse för hur och till vad hon fördelar pengarna till de gamla. Hon var dessutom den 3 juli på besök i Tyresö då Monica och Åke bjöd henne på middag.
Även i år har vi givit pengar till julgåvor och fått tackkort från de gamla och deras volontärer. Volontärerna är de som förmedlar hjälpen från Lina. Hon vill inte göra det själv, hon vill inte att de ska känna tacksamhetsskuld till henne.
Totalt har vi i år sänt 12 000 kronor
Information. Radio – TUFF har vid flera tillfällen informerat om Linas verksamhet, och om förhållandena i det forna Jugoslavien.
Om hennes verksamhet finns information på TUFF:s hemsida.
 
 18. Afghanistan.
”Till Afghanistan kom Gud bara för att gråta” är titeln på en bok och nog verkar situationen i detta land nästan hopplös. Våldet ökar, talibanerna rycker fram och sprider grymma, kvinnoförtryckande sharialag, alltfler självmordsbombare, en otrolig fattigdom. Till detta kommer nu för andra året i rad en ovanligt kall vinter med massor av snö.
Många människors bostäder är eländiga, kanske bara ett tält. Förra vintern försökte en del gräva ner sig i snön, många dog av köld.
TUFF har i flera år lämnat bidrag till Afghanistan, totalt 13 352 kr. Senaste sändningen 5 000 kr.
Att vi haft den möjligheten beror på att min mycket goda vän. Nasira Omidy som tack vare smugglare för ca. sex år sedan lyckades ta sig till Sverige tillsammans med sin man. Hon har en fantastisk pappa som gör mycket för de fattigaste och mest behövande i sin hemtrakt. Han får pengarna via en man som regelbundet reser till Afghanistan i affärer. Han hämtar pengarna i Kabul och delar direkt ut dem i Paktia där han bor utan alla mellanhänder. Alla tycks känna hennes pappa och människor i nöd söker sig till honom när de verkligen är i behov av hjälp. Nasira har skrivit en sammanställning om hur de senaste 5 000 kr. har använts.
Tack vara TUFF har många liv räddats för de pengar jag fått av er. Två barn var svårt magsjuka och på väg att avlida. De hade inte råd med vård. För 700 kr kunde deras liv räddas.
2 000 kr har använts till varma vinterkläder, mat och andra viktiga hushållsbehov för fem handikappade och föräldralösa barn.
 En del pengar har gått till en familj där mamma har hög järnbrist på grund av nyss genomgången förlossning. Pappan hade nyligen avlidit i en bombexplosion. Familjen som har flera små barn hade väldigt svårt med mat och skydd för oväder.
En familj där mamman dött och pappan förlorat ett ben i en bombexplosion och blivit blind har också fått ekonomisk hjälp. De har flera små barn som inte kan arbeta än och är i stort behov av hjälp.
 
En kvinna som är änka fick en summa pengar för vård av hjärtproblem och för höga kolesterolvärden. Hon försörjer sig och sin familj genom att sy kläder åt folk och får lite pengar för detta.
 
Det är många barn i Afghanistan som vill gå i skolan och lära sig något för att eventuellt kunna försörja sig senare men de har inte råd med kläder, skor, pennor, böcker och skrivhäften mm.. Tio barn har fått ekonomisk hjälp så att de för första gången har fått gå i skolan.
 
Man kan hjälpa en människa på många sätt. Bästa hjälpen är att hjälpa med det som hon verkligen behöver. Tack vare TUFF har många människor i Afghanistan fått hjälp med mat, kläder, tak över huvudet, mediciner, skydd och utbildning.  
Ulla Carina Sellergren och Nasira Omidy.
19. Guatemala
Vi hade på ett styrelsemöte besök av tre representanter från LUCA Svenska Föreningen för Lokal Utveckling i Centralamerika, en ideell förening som vill främja social och ekonomisk utveckling i Centralamerika. Ett av deras projekt är att utbilda barnmorskor som TUFF skänkte 5 000 kr till.
 
Innehåll                                                                                 Sid.
 
1.     Styrelse                                                                             3
2.     Revisorer                                                                           3
3.     Styrelsemöten                                                                   3
4.     Valberedning                                                                     3
5.     Arbetsutskott                                                                     3
6.     Arbetsgrupper                                                                   4
7.     Medlemmar                                                                       4
8.     Lokaler                                                                             4
9.     Representation                                                                 4
10. TUFF är medlem i                                                           4
11. TUFF i andra medier                                                       4
12. Offentliga möten och arrangemang                                 5
13. Framträdanden utanför TUFF                                           6
14. TUFF-bladet                                                                     6
15. Hemsidan                                                                         6
16. Indien                                                                               6
17.  Balka                                                                               6
18. Afghanistan                                                                       11
19. Guatemala                                                                         12
20. Radio TUFF                                                                     12