Verksamhetsberättelse för år 2010.

 1. Styrelse .
Vid TUFFs årsmöte den 13 mars 2010 valdes styrelse och ordförande och vid styrelsemötet samma dag konstituerade sig styrelsen:
 
Sylvia Ljungdahl ordförande.
Monica Schelin vice ordförande.
Margareta Svahn sekreterare.
Monica Schelin kassör för föreningskontot.
Åke Sandin kassör för insamlingskontot .
 
Övriga styrelseledamöter: Bengt Citron, Hampus Eckerman, Erika Husberg, Lena Sandin, Ulla Carina Sellergren, Ingrid Hellgren, Bitte Isacsson och Margaretha Petersen.
 
2. Revisorer.
Till ordinarie revisorer omvaldes Ulla Luin och Eija Räty. Till revisorssuppleant valdes Ann Sandin – Lindgren.
 
3. Styrelsemöten.
Vi har haft en heldag planering samt 9 styrelsemöten, varav fem på lördagsförmiddagar och fyra på vardagskvällar.
 
4. Valberedningen .
Till valberedning utsågs Margaretha Petersen som sammankallande dessutom valdes Erika Husberg.
5. Arbetsutskott.
Arbetsutskott (AU) består av 2 medlemmar och med delvis ny sammansättning som varje månad har ansvarat och skött det löpande arbetet. Sammansättningen av AU samt tidsplan har i förväg fastställts för hela året.
 
6. Arbetsgrupper .
Indien Margaretha Petersen tel. 712 33 03
Filosofika Göran Flodman tel. 644 76 41
Radio TUFF Åke Sandin tel.712 44 63
Arkiveringsgrupp Margareta Svahn. 712 33 02
 
7. Ickevåldspris.
Ickevåldsfonden delade den 30 november för sista gången ut Ickevåldspriset och Åke Sandin var en av pristagarna. I Storkyrkan fick han ta emot 15 000 kronor.
Motiveringen löd: ”för sin omfattande livsgärning för ickevåld och fredsbevarande insatser. Åke var bland annat med och grundade Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF) i slutet av 60-talet, vice ordförande för Svenska Freds under 70-talet och efterträdde Per Anders Fogelström som ordförande för samma förening 1977-79. Åke startade och producerade programmet Radio TUFF i Tyresöradion 1985, för vilket han fortfarande är aktiv och producerar inslag. Åke har även föreläst på skolor och föreningar över hela landet, verkat som krönikör på frivillig basis för fredstidningen PAX samt skrivit ett antal böcker”.
 
8. Medlemmar.
Den 31 december var vi 389 medlemmar. En ökning med 14 stycken från år 2009. Var och en har fått fyra kalendarier och ett bifogat TUFF-blad, som bestått av korta informationer i olika ämnen, som insamlingsresultat, projekten i Indien och en del annat arbete aktiva i TUFF genomfört. Redaktör för TUFF-bladet är Åke Sandin .
 
9. Lokalen.
TUFFs föreningslokal, Myggdalsvägen 80, har utnyttjats flitigt för möten och som arbetsplats för TUFFs verksamhet. Vi hyr också ut lokalen till Seniornet Tyresö och Tyresö kvinno – och tjejjour.
 
10. Representation.
Monica Schelin, Lena Sandin Kroos och Sylvia Ljungdahl representerade föreningen vid Svenska Freds kongress. Sylvia Ljungdahl och Monica Schelin repesenterade på Svenska Freds föreningsrådsträff.
 
11. Arkivering.
Under året har föreningen tagit beslut om att arkivera vårt material. Bitte Isacsson och Margareta Svahn har deltagit vid två kurstillfällen om arkivering hos Föreningsarkiven i Stockholms Län. En arbetsgrupp har bildats och träffats vid tre tillfällen under året.
 
12. Fredspris.
Under året har vi delat ut fredspris till Tyresö skola och Strandskolan.
13. TUFF är medlem i .
Närradioföreningen och Föreningsarkiven i Stockholms Län.
 
14. TUFF  i andra medier.
26 jan.2010   Lokaltidningen Mitt i Tyresö har en liten notis under rubriken ”Lyckad insamling till biståndsverksamhet”. Den handlar om att TUFF under 2009 kunde skicka 345 000 kr till olika u-länder, främst till indiska Dharampurs utfattiga byar.
 
Feb 2010       Tyresö Nyheter har en fyrspaltare under rubriken ”Indiska fattiga beundrar Tyresö”, som skildrar tre Kumlalärares positiva intryck av indiska TUFF-projekt. Två bilder finns med, den ena där man ser TUFFs partner Bhikhu Vyas med en svensk besökare, den andra där skylten på en skolvägg med texten ”Support Tyresö skola Tuff Sweden” syns.
 
mars 2010     Tyresö Nyheters sida om Tyresöradion innehåller som vanligt också information om Radio TUFF.
 
7-28 mars     Kumlalärarna Lisa Norgren Benedictsson, Lena Mansfield och Katarina Persson intervjuas på Succékanalen 91,4 om sitt Indienbesök. De uttrycker sig mycket positivt om TUFFs projekt och partners.
 
4-25 april       På Succékanalen 91,4, Tyresöradion, hörs från TUFFs Filosofika Birgitta Karlfeldt, Göran Flodman, Åsne Liedén och Monica Schelin diskutera ”privatiseringen på gott och ont”.
 
Aug 2010     Tyresö Nyheter har en halv sida med rubriken ”Tyresöradions 25-årsrekord på 91,4 MHz”, där det finns ett foto av Radio TUFFs programledare med bildtexten: ”Åke Sandin och Monica Schelin hördes redan för 25 år sedan på 91,4 i Radio TUFF och hörs ännu, nu i nr 1270-71!”
 
3-24 okt         Göran Flodman intervjuas på Succékanalen 91,4 Tyresöradion bland annat om TUFFs samtalscafé Filosofika.
 
10-31 okt       På Succékanalen 91,4 berättar Monica Schelin och Åke Sandin på en halvtimme om TUFFs många projekt i Indien och andra länder.
 
19 okt.           Tidningen Mitt i Tyresö publicerar en insändare av Monica Schelin. Den har rubriken ”Använd Tyresöradion så att den kan leva vidare” och berättar också om TUFFs biståndsarbete och att Radio TUFF har hörts varje vecka sedan 1985.
 
31/10-21/11   Radio TUFFs Hampus Eckerman hörs fyra ggr per dygn på Succékanalen 91,4-Tyresöradion.
 
16 nov.         Lokaltidningen Mitt i Tyresö har en notis med rubriken ”Lärare från Tyresö åker till Indien”. Där berättas att två lärare från Tyresö skola tillsammans med en 17-årig före detta elev kollar upp TUFF-projekten under två veckor från den 26/12.
15. Framträdanden utanför TUFF.
23 feb.           Lisa Norgren Benedictsson, Lena Mansfield och Katarina Persson berättar med bilder för personalen vid Kumla skola om sina positiva intryck av TUFF-projekten i Indien under sitt besök där i januari. Det ledde till att personalen skänkte 5400 kr till projekten.
 
24 feb.           Lisa Norgren Benedictsson berättade med bilder om TUFFs Indien-projekt för tre klasser vid Tyresö skola.
 
1 april           Åke Sandin kåserar på ett PRO-möte om 50- och 60-talen och berättar bl a om TUFFs tillkomst 1967 och TUFFs insatser för amerikanska Vietnamdesertörer.
 
11 nov.         Åke Sandin berättar om sin tid i Tyresö och TUFF vid en studiecirkel för ABF.
30 nov.         Vid ceremonin vid ärkebiskop Wejryds utdelande av ickevåldspriser i Storkyrkan talar bland andra Åke Sandin och nämner TUFF och Radio TUFF.
 
16.     Offentliga möten och arrangemang.
2/2       Filosofika. Ämne: ”Blir det för många människor här på jorden?” Inledare GÖRAN FLODMAN och Åke Sandin.
 
17/2     Titt in med bilder och rapporter från TUFF-projekten i Indien. LENA MANSFIELD, LISA BENEDICTSSON och KATERIAN PERSON berättade om sin resa.
 
17/2     Bokbord i Tyresö Centrum.
 
4/3       Titt in. Ämne: Fredsrörelsens uppgift. Två personer från svensk fredsrörelse ANNA EK Svenska Freds ordförande och HÅKAN MÅRTENSSON från Kristna Freds.
 
15/4     Titt in. Ämne: Skepp till Gaza LENNART och ÅSNE LIEDÉN samt BITTE ISACSSON berättade om projektet ”Ship to Gaza”.
 
20/4     Filosofika. Ämne: Ett realistiskt samhällsalternativ. Inledare: BJÖRN STENSTRÖM.
 
26/4     Titt in. Rapport från en resa till våra Indienprojekt. JELENA SPASENIC och NEVEN MILIVOJEVIC.
 
18/4     Titt in. Ämne: Mayakvinnornas barnmorskor. INGER GEMICIOGLU och ELISABET HEDLUND berättade om utbildning av ”barfota barnmorskor” - ett projekt vi stödjer.
 
29/5     Storloppis på ängen nedanför Coops rulltrappa.
 
28/8     Storloppis på ängen nedanför Coops rulltrappa.
 
13/9     Filosofika Ämne: Vart tog etiken vägen. Inledare: GÖRAN FLODMAN.
 
4/10     Titt in. Ämne: tysk men inte nazist. MARIAN NE STIEGER presenterade den bok hon översatt som hennes man ROBERT STIEGER skrivit.
 
10/11   Titt in Ämne: Hampus och hans ”Motbilder”. Mångårige medarbetare i Radio TUFF, HAMPUS ECKERMAN.
 
29/11   Filosofika. Ämne: Människornas girighet kommer att göra hela jorden till en öken. Inledare . ULLA CARINA SELLERGREN.
 
29/11   Bokbord i Tyresö Centum.
17. Hemsidor.
TUFFs hemsida har adress tuff.fred.se Under året har fortlöpande uppdatering av de olika avdelningarna skett.
 
Det finns nu ca 20 avdelningar och 70 sidor förutom bilder och fotografier. Besöksfrekvensen har varit ca 300 per månad. Därifrån finns länkar till olika TUFF-relaterade verksamheter, som Kalendarium och Filsofika. Dessutom finns länk till Tyresöradio: tyresoradion.se Genom den kan både Slingan och TUFF höras på Internet över hela världen oavsett tidpunkt.
Som en TUFFs service till allmänheten finns utförligt program för ”Slingan” på adressen slingan.info.se med veckoprogrammen samt fotografier av medverkande.
 
18. TUFFs biståndsverksamhet.
Sedan början av 1970-talet har TUFF varje år gjort avsevärda biståndsinsatser, främst i Indien men också i flera andra länder. I TUFF arbetar alla oavlönat, så i motsats till många andra biståndsorganisationer, har föreningen inga ”administrativa kostnader” utan varenda insamlad krona skickas oavkortad till ändamålet.
INBETALNINGAR PÅ TUFFS INSAMLINGSKONTO (pg 793636-2) 2010.
För Indien                           258 592     (därav för mangogram: 21 260)
För Ship to Gaza                   5 400
Ej angivet ändamål                 7 400
----------------------------------------------
Inbetalningar totalt:             271 392
 
UTBETALAT 2010.
Till Indien                           270 000
Afghanistan                         15 000
Bagdad                                 20 000
Belgrad                                   5 000
Ship to Gaza                         8 400
Plusgiroavgifter                     1 222
----------------------------------------------------------------------
Utbetalningar totalt:           319 622
BIDRAGSGIVARE TILL INDIEN-PROJEKTEN.
Kumla skolas personal                                             5 800
Kumla skola, Tyresö genom dagsverke                 45 568
Tyresö skola genom dagsverke                             40 014
Alléskolan, Floda genom dagsverke                     47 090
Bergtorpskolan, Täby genom dagsverke               58 860                
Strandskolan, Tyresö, genom Öppet hus             37 000                  
Lehte o Walter Slunge                                             3 000
------------------------------------------------------------------------------
Bidrag för Indien totalt:                                         237 332
OMFATTANDE INDIENPROJEKT.
För ca 20 år sedan började TUFFs indiska partners att utveckla det bergiga och tidigare försummade Dharampurs små byar, bebodda av tribals (stambefolkningen), mestadels analfabeter. För TUFF-pengar anlades där sex internatskolor, där i dag uppåt 1000 elever undervisas. Under det första decenniet var TUFF enda finansiären för byggnationer, drift och underhåll av dessa skolor. Sedan har skolorna blivit centra för utveckling bland de fattigaste av de fattiga genom hundratals brunnar, dessutom många små dammar för konstbevattning, så att man i dag får två skördar per år. Vidare anlades och anläggs små vallar i de många sluttningarna för att förhindra jorderosion under de häftiga monsunregnen, småbönder har försetts med bufflar och flera massbröllop för fattiga par har bekostats. En gymnasieskola. och ett elevhem för flickor har anlagts, några fattiga ungdomar har hjälpts att få universitetsutbildning. (Mera i detalj om allt detta finns på www.tuff.fred.se , där TUFFs partner Bhikhus rapporter finns att läsa.)
 
TUFF I INDIEN 2010.
2010 års pengar från TUFF har bland annat använts till underhåll, lärarlöner och andra driftskostnader för två av skolorna i Dharampur men har också räckt till delfinansiering av andra skolor och projekt. I Dharampur led många förut av nattblindhet till följd av A-vitaminbrist. Det motverkas nu av alla de mangoträd som planterats. De förbättrar inte bara människornas hälsa utan ger också extrainkomster. 2010 uppnåddes ett efterlängtat mål, då över 100 000 mangoträd nu finns. Bidragande till detta har inte minst varit TUFFs försäljning av mangogram, ”den perfekta presenten”. Finns i tre varianter: 1) För att gratulera. 2) I stället för blommor. 3) Till minne av.
BESÖK I INDIEN.
I början av året besöktes projekten i Indien av Lisa Norgren Benedictsson, Lena Mansfield och Katarina Person, lärare vid Kumla skola (Tyresö), som i decennier stött projekten och som 2009 fick TUFFs pris för berömvärt lokalt solidaritetsarbete. De tre lärarna blev mycket imponerade av projekten och har rapporterat mycket positivt om dem, bland vid ett offentligt TUFF-möte och under en halvtimme på Tyresöradion.
Även TUFF-medlemmen Neven Milivojevic besökte projekten i början av året tillsammans med vännen Jelena Spasenic.
I slutet av året besökte Kerstin Andersson och Jonas Hugosson, lärare i Tyresö skola, samt gymnasisten Sofia Quiroga de indiska projekten, men huvuddelen av deras besök ägde rum 2011, så detta kommer att rapporteras i nästa verksamhetsberättelse.
KRIGSDRABBADE I AFGHANISTAN.
Fattiga, krigsdrabbade i Afghanistan har fått hjälp från TUFF med sammanlagt 15 000 kr under året. Det är tack vare Nasira Omidy, som arbetar i Tyresö och vars släktingar i Afghanistan har fördelat pengar till änkor och föräldralösa. Hon berättade i Radio TUFF om hjälpverksamheten och människornas tacksamhet mot TUFF, som de ber i moskén att Allah skall beskydda. I slutet av december besöktes området av gymnasisten Shahpoor Omidy.
BARNBIBLIOTEK I BAGDAD.
20 000 kr har från TUFF skickats till Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén som ett bidrag till de två barnbibliotek som kommittén driver i den irakiska huvudstaden. De är centra för barn från olika religioner och sociala skikt.
FATTIGA GAMLA I BELGRAD.
Också under 2010 stödde TUFF (med 5000 kr) Lina Vuskovic’ hjälpverksamhet bland fattiga gamla i Belgrad. De kunde skaffa varma kläder och deras jul förgylldes genom julklappar för pengarna.
SHIP TO GAZA.
Medlemmar bidrog med 5 400 kr och TUFF med 3000 kr till den flotta, som försökte ta sig in till det instängda och tidigare så krigshärjade Gaza med förnödenheter.
 
INFORMATION OM BISTÅNDET.
Vår indiske partner Bhikhu Vyas har många gånger under året skickat rapporter om utvecklingen i Dharampur. De finns inlagda på www.tuff.fred.se.
Biståndet till olika länder har mycket regelbundet skildrats i Radio TUFF. Lokalpressen har flera gånger haft artiklar om det. Ett offentligt möte med bilder ägde rum med de tre Kumlalärarna, som berättade om sina positiva upplevelser av projekt och partners i Indien. De har också informerat i olika skolor.
 19. Radio Tuff 91,4 MHz och www.tyresoradion.se.
Radio Tuff har på tjugosjätte året fortsatt att sända program, som hörts varje vecka. Ett nytt Radio Tuff har kommit varannan söndag kl 17.00-17.30 och sedan fyra ggr per dygn i två veckor. De utskrivna texterna från Radio Tuff har Bengt Citron varje vecka lagt in på www.tuff.fred.se Ca 900 texter från radion finns samlade på www.tuffsandin.blogspot.com.
 
PROGRAMLEDARE:                                 Åke Sandin och Monica Schelin
REGELBUNDNA MEDARBETARE:             Hampus Eckerman, Marianne Stieger
TEKNIKER:                                               Åke Sandin
STÄDNING av studion:                               Monica Schelin
 
PROGRAMMEN i korthet (sändningarna nr 1254- 1279) under 2010:
3-17 jan             ”Veckans rosor” delas ut till Tuffs bistånd 2009, alla mangoträden i Indien, en indisk partner, alla offentliga möten, närradioföreningen, ett citat, två skribenter, en fredsrörelse, en brittisk tidning och nya medlemmar 2010. Uppsalaantropologen Jelena Spasenic berättar om alla positiva intryck hon i Indien fick av Tuffs projekt och partners. Radio Tuffs kvinna i Malmö, Marianne Stieger, förutsäger hur år 2010 kommer att bli genom att sia om händelser månad för månad. Åke Sandins krönika har rubriken ”Gamla tankar på det nya året” med citat från Birger Norman, Roland Schütt och Bertrand Russell. Hampus Eckerman påtalar felaktigheter om frisläppt brittisk gisslan i Irak, Tysklands utrikesministers tvivel på demokrati i Afghanistan, Israels förfalskade ”bevis” för iransk kärnvapenframställning och sverigedemokraternas israelvänliga åsikter om östra Jerusalem.
17/1-31/1         ”Veckans rosor” delas ut till ett par fredsrörelser, en ickevåldskämpe, en författare, ett
projekt för Gaza, en israelisk fredsaktivist och till solidariska människor som blir Tuff-
medlemmar. På telefon från Indien berättar lärarna vid Kumla skola (Tyresö) Lena
Mansfield, Lisa Norgren Benedictsson och Katarina Persson om sina intryck av
Tuff-projekten. Åsne Liedén redogör för projektet ”Ship to Gaza”, ett fartyg som i april avseglar till Gaza med mediciner och andra förnödenheter. Marianne Stiegers frågar: ”Fredsänglar—finns dom?”. Hon efterlyser änglar som kan förhindra vådorna av kärnvapen och atomsopor. Åke Sandins krönika har rubriken ”Värdiga och ovärdiga krigsoffer”. Han påtalar ensidigheten i mediernas skildring av andra världskriget. Hampus Eckerman berättar om irakier som inte får bilda partier men som skickas till Jemen som terroristbekämpare, om lille Michael, som sedan 2-årsåldern varit misstänkt för terrorism och om de lögnaktiga turerna kring den 89-årige John Demjanjuk, i Tyskland anklagad för krigsförbrytelser.
31/1-14/2         ”Veckans rosor” delas ut till en DN-skribent, en bloggare, en lokaltidning, en indisk partner, en artikel i Aftonbladet, en svensk-judisk fredsaktivist, intressanta mötesarrangemang och till TUFF-bladet. Från San Francisco kommer Bengt Svenssons ironiska text om smartare sätt att placera fångar. Neven Milivojevic berättar hur positivt imponerad han är av Tuffs indiska projekt efter att nyligen ha besökt dem. Från Malmö hörs Marianne Stieger under rubriken ”Att minnas det mest förfärliga”, såsom bombterror och jordbävningen på Haiti. Åke Sandins krönika har rubriken ”Ju fler vi blir tillsammans, ju.....?. Det handlar om den snabba folkökningen i världen. Hampus Eckerman tar upp Haiti och Darfur, den brittiska vapenexperten David Kellys mystiska ”självmord”, bibelcitat (!) på vapensikten, och förstörandet av palestinska böcker.
14-28 feb         ”Veckans rosor” delas ut till en filmare, en AB-skribent, radioprogrammet Konflikt, en insändare i Sydsvenskan, en ledarartikel, en serbisk Tuff-partner, en film och två Tuff-arrangemang. Från Malmö diskuterar Marianne Stieger antalet döda i krig och andra katastrofer under rubriken ”Ingen sanning utan minst tre fakta!” Åke Sandins krönika har rubriken ”Svensk agent kontra rysk ekolog” och tar upp påstådda dumpningar av farligt militärt avfall i Östersjön. Kristna Fredsrörelsens t f generalsekreterare är Tyresökillen Håkan Mårtensson och han diskuterar aktuella fredsfrågor just för år 2010. Hampus Eckerman rapporterar om vattentortyr av liten dotter, moderat kritik av Lars Ohly, en ständigt dödad men återuppstånden talibanledare och ”kondombombaren” i det amerikanska planet.
28/2-14/3         ”Veckans rosor” delas ut till en lokaltidning, fem europeiska länder, en Tyresöbo i Kina, en amerikansk-svensk, två påminnelser om bombterrorn, tre Kumlalärare och ett par Tuff-möten. Från San Francisco föreslår Bengt Svensson nobelpris till Clintons praktikant Monica Lewinsky. Marianne Stieger på telefon från Malmö kritiserar svenskt deltagande i Afghanistan och efterlyser fredsträning i stället för krigsträning. Åke Sandins krönika har rubriken ”Vårt sekel är reserverat åt lögnen” och påpekar nedtystanden och överdrifter i skildringen av andra världskriget. Hampus Eckerman rapporterar från Thailand att han får stryk men också om Afghanistan och stryktåliga talibaner. Monica Schelin och Åke Sandin om arbete i Svenska Freds och minns flera av dess ordföranden.
14-28 mars       ”Veckans rosor” delas ut till tre Tyresölärare, skolpersonal, vår man i San Francisco, en fredsordförande, ett projekt mot smyganslutning, ett Irakmöte, en skribent och en Tuff-ordförande. Svenska Freds’ ordförande Anna Ek kommenterar kritiskt planerna på en svensk-amerikansk bombövning i Norrland till sommaren. Marianne Stieger resonerar över ämnet ”Överkonsumtion och svält samtidigt –en paradox?”. Åke Sandins krönikor har rubrikerna ”Angreppen på Irak och Afghanistan” samt ”Tuff gör skäl för sitt tuffa namn”. Hampus Eckermans text har rubriken ”Fuzzie Wuzzies i Papua Nya Guinea” och handlar om hur papuanerna drabbades av andra världskriget
28/3-11/4         ”Veckans rosor” delas ut till ett kalendarium, ett föreningsblad, en perfekt och solidarisk present, en amerikansk journalist och författare, en pressombudsman, en känd och ironisk debattör och citat från tre författare. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, har skickat en text, som handlar om mobbning och som givits rubriken ”Vilka gör narr av vilka?” Åke Sandins krönika diskuterar den märkliga användningen av ordet ”folkmord” och har rubriken ”Moderna krig är ju för farao ’folkmord’ ” Från Malmö rapporterar Marianne Stieger om våren i Skåne, den lilla sjöjungfrun i Köpenhamn och annat konstnärligt danskt. Monica Schelin och Åke Sandin informerar om ”Ship to Gaza”, Tuffs solidaritetspris, kristna protester mot vapenexporten och ett kommande möte med Hampus Eckerman
11-25 april       ”Veckans rosor” delas ut till en seriebok, ett TV-program, en debattör, en professor, en DN-skribent, en israelisk historieprofessor, ett f d språkrör, en utrikeskommentator och till två fredstidningar. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, berättar om de otroligt höga kostnaderna enbart för underhållet av stridande amerikanska trupper. Marianne Stieger kommenterar det senaste kärnvapenavtalet i en krönika med rubriken ”Kan man skrota soldater?” Åke Sandins krönika har rubriken ”Fredsmäklare och propagandans dödssiffror”. Den handlar bl a om krigen på Balkan. Hampus Eckerman tar upp läget i Thailand, israelisk censur och olika ”färgrevolutioner” och deras misslyckade resultat
25/4-9/5           ”Veckans rosor” delas ut till ett par lockande möten, ett Tuff-pris, en radioförening, en kvartett DN-debattörer, en medarbetare i Radio Tuff, två mötesinledare om Ship to Gaza, en Tyresöskola och till solidariska medlemmar. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, tar upp två ämnen: Överviktiga barn och svenska filmer i USA. Åke Sandins krönika har rubriken ”En åsna lastad med guld” och jämför de många miljarderna till militären med det frivilliga arbetet i fredsrörelsen. Radio Tuffs kvinna i Malmö, Marianne Stieger, berättar om en tysk skomakarson, som blev budgetexpert och hedersdoktor i Sverige. Hampus Eckerman ironiserar över flera gånger dödade terrorister, berättar om en colombiansk massgrav och överdrifter om baltiska ”krigsförbrytare” i Sverige.
9-23 maj           ”Veckans rosor” delas ut till en fredsorganisation, en fredsordförande, en Tyresöskola, en indisk partner, en medarbetare i Radio Tuff, ett Gaza-projekt och till Stig Dagerman, ur vars reportage från Tyskland hösten 1946 flera citat återges. Åke Sandin ställer i sin krönika frågan ”Turkiet, en bro mellan Europa och den muslimska världen?” och berättar bl a om Kemal Atatürks märkliga reformer. Hampus Eckerman rapporterar rappt om påstådda attacker mot programmet South Park, om den töntiga ”terroristen” i New York nyligen och om grymma förhörsmetoder i Afghanistan. Marianne Stieger manar till vapenlös kamp mot kriget, erinrar om glädjen över freden för 65 år sedan men minns också alla dem som hade ett veritabelt elände vid krigsslutet.
23/5-6/6:           ”Veckans rosor” delas ut till en välkänd författare, en kulturskribent, en afghansksvenska, en afghansk fredsaktivist, ett par Tyresöskolor, Tuffs mangogram, och två Tuff-arrangemang. Marianne Stieger rapporterar från Malmö om kungligheter i fred och i krig. Åke Sandins krönika har rubriken ”Grovt hyckleri att fira freden krigiskt” Ulla Sjöblom sjunger ”Jag står här på ett torg”. Inger Gemicioglu och Elisabeth Hedlund rapporterar om projektet ”barfota barnmorskor i Guatemala, som Tuff bidragit till. Hampus Eckerman om Israels dyra missilförsvar, Greklands slöseri på vapen och John Pilgers fräna kommentarer om krigsskildringar.
6-20 juni           ”Veckans rosor” delas ut till en Irakkommitté, tappra aktivister, en lokaltidning, en skola, massbröllop bland fattiga indier, en israelisk författare, en DN-kolumnist, en TFF-medarbetare, en ickevåldsaktivist, en bokrecension och en utrikesminister. Åke Sandins krönika har rubriken ”Hellre nyttig idiot än massmördare” och handlar om Israel och dess propaganda. Civilingenjören och kommunfullmäktigeledamoten Lennart Jönsson om sin reaktion på anfallet på Ship to Gaza och demonstration mot detta. Hampus Eckerman (www.motbilder.se ) kommenterar kritiskt vissa mediers bild av händelserna i Medelhavet. Marianne Stiegers krönika från Malmö tar också upp naturkatastrofer och har rubriken ”En galen, galen värld”.
20/6-4/7           ”Veckans rosor” delas ut till en tuff-ordförande, två solidariska skolor, en israelisk journalist, en palestinsk fredskämpe, en israelisk fredsaktivist, en fredsordförande, en medarbetare i Radio Tuff, solidariska människor och till dem som går med i Tuff. Åke Sandin är inte lika förtjust i kunglig pompa som i fotboll. Hans krönika heter ”Bröllopshysteri och studsande boll”. Marianne Stieger berättar om dansk midsommar, trevliga lyssnarreaktioner och en bortglömd översättarinna av Pippi Langstrumpf. Hampus Eckerman diskuterar ett märkligt sätt att håna Hells Angels, litiumfyndigheterna i Afghanistan, den påstådda minskningen av blockaden mot Gaza och tvivel på att det sydkoreanska fartyget sänktes av en torped.
4-18 juli           Veckans rosor delas ut till en skola, en indisk partner, en teaterföreställning, två fredsorganisationer, en kulturchef och två filmmakare.En lång intervju med Lennart och Åsne Liedén, som skrev boken ”Fredspolitik och Civilmotstånd”, banbrytande om ickevåldets ideologi och metoder. De utfrågas om detta men kommer också in på Ship to Gaza. Monica Schelin och Åke Sandin citerar kända pacifisters uttalanden om icke-våldsligt motstånd
18/7-1/8           Veckans rosor delas ut till en DN-skribent, en medarbetare i Radio Tuff, en före detta kabinettssekreterare, Tuffs Afghanistanhjälp, en författare och publicist, och radions lyssnare/läsare. En lång intervju med 127-åriga Svenska Freds’ 30-åriga ordförande Anna Ek om vapenexport, propagandalögner, Irak, Afghanistan, Palestina, icke-våld, medarbetare m m. Åke Sandins krönika har rubriken ”Kampen för fred under 127 (!) år” och innehåller axplock från Svenska Freds’ mångåriga verksamhet.
1-15 aug           ”Veckans rosor” delas ut till en brittisk baronessa, en svensk vapeninspektör, en aktivist i ”Afghanistansolidaritet”, en israelisk journalist, en tysk tidning och till dem som kommer ihåg Hiroshimadagen. Lång intervju med Sylvia Ljungdahl, som är högst aktiv mot våld både på mikro- och makroplanet genom att berömvärt nog vara frivilligt arbetande ordförande både för Tyresö Kvinno- och Tjejjour och för Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF). Åke Sandins krönika har rubriken ”Vissa krigsförbrytare går alltid fria” och tar bland annat upp propagandamyter om förintelserna av Hiroshima och Nagasaki.
 
15-29 aug         ”Veckans rosor” delas ut till en insändare i DN, en bloggare, Läkare mot kärnvapen, de som brydde sig om Hiroshimadagen, krigsveteraner, ett bokförlag, ett seglivat radioprogram och besökare av Tuffs storloppis 28 augusti.På telefon från Malmö kåserar Marianne Stieger under rubriken ”Hettans och katastrofernas sommar”, där hon också betonar vattnets betydelse och alla brunnar Tuff har finansierat i Indien.I Åke Sandins krönika avger han en kärleksförklaring, för rubriken är ”Älskar fakiskt norrmän och blondiner”.Den unge filmaren Tomas Sjögren intervjuas om den film han håller på med. Den skall handla om fredsaktivism och civil olydnad. Hampus Eckermans rappa rapporter handlar om hur president Carter blev angripen av en träskkanin (!?), hur FBI anklagade professor Howard Zinn, om Obamas motiv för militärinsatsen i Afghanistan, om colombianen Uribes deltagande i FN-kommissionen om Israels angrepp på Ship to Gaza och om morden på kristna läkare i Afghanistan.
29/8-12/9         Veckans rosor delas ut till en födelsedag, en dansk film, en debattartikel, en författare och fredsaktivist, en bokförläggare, en närradioordförande och nästa samtalscafé Filosofika. Nasira Omidy berättar, vad som gjorts för de senaste bidragen av de 15 000 kr Tuff i år har skickat för att hjälpa fattiga krigsdrabbade i Afghanistan. Åke Sandins krönika har rubriken ”Folkmakt kontra dominerande pengamakt” och tar bland upp de tusentals miljarderna till det militär-industriella komplexet. Från Malmö rapporterar Marianne Stieger bland annat om hur konkurrerande amerikanska agenter kunde tönta till det i stället för att förhindra den 11 september. Hampus Eckermans annorlunda rapport handlar om Churchills löständer, Harry Potter på Guantanamo, att FBI betalade terrorister och att ”Mission accomplished” (Bush) nu upprepas.
12-26 sept.       ”Veckans rosor” delas ut till Per Anders Fogelströms vänner, dem som kom ihåg olika 11 september, en f d FN-ambassadör, en loppmarknad i Skarpnäck, en tysk TV-reporter, en amerikansk krigsveteran och numera fredsaktivist, alla som förgäves jobbat med ett förväntat besök av indier, en Tuff-veteran och en dikt om solidaritet. På telefon från Malmö kåserar Marianne Stieger under rubriken ”Rosor jag fått och rosor jag ger” om hjälparbetare, farligt civilkrage och en kär bortgången Tyresöbo. Åke Sandins krönika har titeln ”Karl XII, Churchill och verkliga hjältar” och innehåller också diktsnuttar från Esaias Tegnér till Bertolt Brecht. Inför samtalscaféet Filosofika den 13 september med ämnet ”Vart tog etiken vägen?” intervjuas inledaren och Tuff-veteranen Göran Flodman. Hampus Eckerman tar upp tilltänkt bränning av koraner i USA, tidigare bokbål på Nya Testamentet i Israel, Pentagons uppköp av hela upplagor av för USA misshagliga böcker, Blairs memoarer och Expressens överdrifter om talibanernas motstånd mot flickskolor.
26/9-10/10       ”Veckans rosor” delas ut till två DN-artiklar, två stridbara svenska författare, en radikal amerikansk historieprofessor, en utställning om atomkrig, en polisanmälan. en filmrecension, två Tuff-arrangemang och till solidariska människor. Hampus Eckermans gör nedslag om valen i Peru och Afghanistan, om en inröstad shaman, utvisning för även mindre brott och nya uppgifter om den elake president Nixon. Monica Schelin och Åke Sandin samtalar om de tusentals fängelsedömda vapenvägrarna för 40 -50 år sedan. Åke Sandins krönika har rubriken ”Vart tog solidaritet, ideologier och världens fattiga vägen?” och handlar om valrörelsen. Marianne Stieger intervjuas om sin make Roberts bok som hon nu har översatt med titeln ”Tysk, men inte nazist”.
 
10/10-24/10     ”Veckans rosor” delas ut till en skola, en indisk partner, en perfekt present, en internationell fredspresident, en krönikör, en brittisk författare, en medarbetare i Radio Tuff, Tuffs samtalscafé och till medvetna solidariska. Marianne Stiegers krönika har rubriken ”Radio Tuffs födelsedagskalas”, där denna radios 25-årsjubileum firades. Hon framhåller vikten av ”vänplikt”. Åke Sandins krönika har rubriken ”Erica Jongs charm och politiskt korrekta rasism” och handlar om hennes succébok ”Rädd för att flyga”. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, har skickat en text om sin märkliga vän Alice och alla hennes vedermödor. Hampus Eckerman rapporterar om brända tankbilar, ökade amputationer och makaber användning av likdelar i Afghanistan, om kuppmakare i Ecuador och amerikanska medicinska experiment på människor i Guatemala.
24/10-7/11     ”Veckans rosor” delas ut till en gammal amerikansk sångstjärna, två lokaltidningar, en informatör på Svenska Afghanistankommittén, en kristen radiopratare, en gymnasielärare och en medarbetare i Radio Tuff. Marianne Stiegers krönika har rubriken ”Ett hem på jorden”. Hon berättar hur det är att leva i kappsäck men tycker främst synd om alla krigs- och katastrofdrabbade hemlösa i olika länder. I ett längre inslag med rubriken ”Med ansiktet mot vindarna” grillas Åke Sandin av Monica Schelin om hans tvivel på ryska ubåtar, hans historieförfalskningar, hans påstådda ”förintelseförnekelse” och hans eget uttryck ”förintelsenedtystanden”. Hampus Eckerman om Angela Merkels kritik av integrationen, amerikansk regissör som undviker terrorhotade Europa, fredsaktivister portade från Lars Wilks föreläsning, obemannade flygplans konstruktör och de allt flera drabbade i Afghanistan.
7-21 nov         ”Veckans rosor” till en solidarisk skola, en insändare i DN, en artikel i Svenska Dagbladet om Afghanistan, en recension av en Palestinabok, två brittiska journalister om Churchill och fina gåvotips i TUFF-bladet.Maj-Britt Theorin, tidigare under många år riksdagsledamot, nedrustningsambassadör m m, om sin syn på den svenska militära insatsen i Afghanistan, påpekar ordvrängeri och varnar för att Sverige blir en Natovasall. Radio Tuffs man i San Francisco Bengt Svensson kommenterar det dåliga valdeltagandet i USA, ger en känga till norska nobelkommittén och den amerikanska ”friheten” att bära vapen. Marianne Stiegers inslag har rubriken ”Att vara del av statistik”, handlar om vårdköerna och det myckna talet att de har kortats. Hampus Eckerman rapporterar om ”Forum för levande historia”, Tony Blair, olika bomb- och terroristhot i Sverige och England samt Carl Bildt om Afghanistan.
 21/11-5/12     Veckans rosor delas ut till tidskriften Ryska Posten, en Tyresöpräst, en fredsaktivist i Uppsala, kvinnor som framställer Tuffs julmangogram, en lokaltidning, en fredsordförande och program på Sveriges Radio.Marianne Stieger kåserar från Malmö om det värdefulla med att slå på trummor, bland annat för fred och internationell solidaritet. Åke Sandin försvarar sig mot en artikel i tidningen Expo, där han med lösryckta citat har hängts ut och anklagats för att stödja ”förintelseförnekare”. Hans krönika har rubriken ”Expo exponerar sin demagogi”. Monica Schelin frågar ut Åke om hur det känns att bli attackerad i trendiga medier. Han tar bl a upp den rasistiska kollektivskulden och kolonialismens härjningar. Monica nämner ceremonin i Storkyrkan den 30 november, då ickevåldspris delas ut. Hampus Eckermans rappa rapporter handlar om Per Nuder, Natos arméchef om Afghanistan, Obama om barnsoldater, israelisk stads främlingsfientlighet, Jimmy Åkessons sekreterare och soldater som fråntogs nagelfilar.
5-19 dec           Veckans rosor delas ut till en lokaltidning, en kyrklig ickevåldsfond, Tuffs biståndsbidrag, en utställning, en folkpartist från Solna, en kvinnlig debattör, ett par dissidenter i Koreakonflikten och ett ordspråk om motvindens effekt. Hampus Eckerman kommenterar Wikileaks senaste avslöjanden, massaker i Tjetjenien, nakenscanners på flygplatser, afghansk barnadödlighet och fylla i samband med kärnvapen. Åke Sandins krönika har rubriken ”Ickevåld i Storkyrkan på ’Kåldolmens dag’ ” och vilken dag det är får vi reda på. Marianne Stiegers inlägg har rubriken ”Att göra det omöjliga möjligt” och handlar om bl a om skånsk-dansk trafik. Monica Schelin och Åke Sandin pekar på det positiva med en förening som Tuff.
 
19/12-2/1         ”Rosor” delas ut till en kyrkoherde, ett radioprogram, en amerikansk-svenska, en insändarskribent, en medarbetare i Radio Tuff, en norsk debattör och till köpare av mangogram. Hampus Eckerman kommenterar tomtar, Wikileaks om Georgienkriget, Somalia, barnprostitution i Afghanistan och Kissinger, självmordsbombare till och med i Härjedalen m m. Åke Sandins krönika har rubriken ”Natopräglade politiker har tagit över Nobels fredspris”, en rubrik på en artikel av norske juristen Fredrik S Heffermehl i DN den 10 december. Marianne Stieger kåserar från Malmö om jul och snö men också om terror genom att påminna om Amaltheadådet 1908 utanför Malmö. En text ”Världshistoriens mest pyramidala misslyckande” om angreppen på Irak och Afghanistan från Radio Tuffs man i San Francisco Bengt Svensson hörs.
 
Slutord
Som vanligt har TUFF genomfört många aktiviteter, stått vid bokbord i Centrum, ordnat det välbesökta Filosofika med många intressanta ämnen. Flera Titt In med bl.a. de som besökt våra projekt i Indien och en information av ”Ship to Gaza” innan hela eskadern gav sig iväg till iväg till Palestina.
 
Stoltast är vi över våra projekt i Indien som vi arbetet med i 20 år där ca 1000 barn fått undervisning både i grundskola och gymnasieskola. Vår lokaltidning Mitt i Tyresö har också vid ett par tillfällen skrivit om våra Indienprojekt och de har naturligtvis omnämnts i Radio TUFF många gånger.
 
Styrelsen tackar alla som stött oss under året så att vi kunnat fortsätta vår verksamhet.
 
Mars 2010
Sylvia Ljungdahl
Ordförande