Verksamhetsberättelse för år 2012

Styrelse
Vid TUFFs årsmöte den 24 mars 2012 valdes styrelse och ordförande och vid styrelsemötet samma dag konstituerade sig styrelsen:
 
Sylvia Ljungdahl ordförande.
Monica Schelin vice ordförande.
Margareta Svahn sekreterare.
Monica Schelin kassör för föreningskontot.
Åke Sandin kassör för insamlingskontot.
 
Övriga styrelseledamöter: Bengt Citron, Hampus Eckerman, Erika Husberg, Lena Sandin Kroos, Åke Sandin, Monica Schelin, Ulla Carina Sellergren, Margareta Svahn, Sofia Quiroga, Lisa Norgren Benedictsson, Shahpoor Omidy, Fernando Quiroga och Ulla Gribbe. Adjungerande till styrelsen var Bitte Isacsson, och Ann Sofie Salminen.
 
Revisorer
Till ordinarie revisorer omvaldes Ulla Luin och Eija Räty. Till revisorssuppleant valdes Ann Sandin – Lindgren.
 
Styrelsemöten
Vi har haft en heldag planering samt 10 styrelsemöten.
Vi har också den 6 december bjudit oss själva på restaurang
 
Valberedningen
Till valberedning utsågs Erika Husberg som sammankallande dessutom valdes Sofia Quiroga.
Arbetsutskott
Arbetsutskott (AU) består av 2 medlemmar och med delvis ny sammansättning som varje månad har ansvarat och skött det löpande arbetet. Sammansättningen av AU samt tidsplan har i förväg fastställts för hela året.
 
 Arbetsgrupper
Radio TUFF Åke Sandin tel.712 44 63
Arkiveringsgrupp Margareta Svahn 712 33 02
Hemsidegruppen Lisa Norgren Benedictsson 428 80 53
 
Medlemmar
Den 31 december var vi 407 medlemmar. En ökning med 4 stycken från år 2011. Var och en har fått fyra kalendarier och ett bifogat TUFF-blad, som bestått av korta informationer i olika ämnen, som insamlingsresultat, projekten i Indien och en del annat arbete aktiva i TUFF genomfört. Redaktör för TUFF-bladet är Åke Sandin .
 
Medlemsregistret har under året överförts till Bittes ansvar och dator. Arbetsgruppen har bestått av Gunnar Petersen, Monica Schelin, Bitte Isacsson och Ann Sandin Lindgren.
 
Arbetet med att överföra medlemsregistret  till Bitte har i stort sett slutförts och arbetsgruppen är därmed upplöst.
 
För att spara pengar har vi två gånger gjort förfrågningar till TUFFs medlemmar om intresset att få utskicken via E-post. Hittills är 38 intresserade.
 
Lokalen
TUFFs föreningslokal, Myggdalsvägen 80, har utnyttjats flitigt för möten och som arbetsplats för TUFFs verksamhet. Vi hyr också ut lokalen till SeniorNet Tyresö och Tyresö kvinno – och tjejjour.
 
Representation
Lena Sandin ingår i Svenska Freds kärnvapengrupp som hade ett seminarium i Tyresö i mars månad.
 
På Svenska Freds kongress den 26 – 27 deltog Monica Schelin, Lena Sandin, Sylvia Ljungdahl och Åke Sandin.
 
Åkes pris för ”Berömvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete” delades ut av Åke till Börje Anderson , Ulricehamns Fredsförening, Bo Wallin, Örebro Fredsförening och Monica Schelin, TUFF
 
Arkivering
Arbetsgruppen har haft kontinuerliga träffar. De har också tagit hjälp av Mats Tallberg som arbetat som arkivarie.
 
Vi har köpt in en scanner för arkivering av bilder. Erika och Margareta har deltagit i ett seminarium om digital förvaring av stillbilder och rörliga bilder.
TUFF är medlem i
Närradioföreningen och Tyresö Filmförening samt Föreningsarkiven i Stockholms län.
Framträdanden utanför Tuff
10/10           Sylvia Ljungdahl och Åke Sandin talade om Kroatien hos PRO.
 
Tuff i andra medier
19/2                 På Tyresöradion (www.tyresoradion.se) hörs under tre veckor Åke Sandin  
                        berätta om Desastres de la Guerra, krigets fasor, när han berättar om alla tyska
                        flyktingfartyg som sänktes i Östersjön 1945.
 
nr 1/2012       Tyresö Nyheter har en halv sida under rubriken "Nu kämpar Lena mot kärnvapnen". Det är Lena Sandin som berättar om seminariet "För en kärnvapenfri värld" den 10 mars i Kulturcaféet i Tyresö, där Tuff är värdar.. Bra bild på Lena, men tidningen har som fredsmärke satt in ett Mercedesmärke.
 
20 mars           Dagens Nyheter har nästan en hel sida om Åke Sandin under rubriken "Fredsaktivist med eget pris". Tuff och Radio Tuff nämns flera gånger liksom Tuffs bistånd till Indien och andra länder.
 
Pax 2 /2012   En artikel om seminariet "En kärnvapenfri värld" i Tyresö publiceras under rubriken "GLOBALT NÄTVERK MOT KÄRNVAPEN".
 
10 april           Tidningen Mitt i Tyresö har en insändare av signaturen "Pirjo". Tuff tackas för att ge en framtid åt Indiens barn och frivilliga tuffare för att göra världen bättre.
                         
nr 4/2012       Tidningen Tyresö Nyheter har en helsidesrubrik med texten "Fotboll, teater, konst, sång, Tuff mm på 91,4 MHz".
okt 2012         Tyresö Nyheter har under rubriken "TUFFs HÖSTKAMPANJ FÖR SKOLA I KONGO" information om Tuffs bistånd och det senaste projektet, en skola i Kongo. Bilder på Sylvia Ljungdahl och paret Miza och Marcus Landström.
 
25/11-16/12 Tuffaktivisten Shahpoor Omidy hörs under en timme på Succékanalen 91,4 Tyresöradion, bland annat om Tuffs bistånd till Afghanistan.
 
16/12-6/1       I en repris berättar Roland Schütt (1913-2005) bland annat om sin ateism men att han framför allt tror på Tyresö Ulands- och FredsFörening.
Dec 2012       Tyresö Nyheter har nästan en hel sida om Tyresöradion. I ingressen står bland annat: "Tyresö Ulands- och FredsFörenings Radio Tuff har hörts varenda vecka sedan 1985. Det är nog ett rekord för frivillig radio".
 
Offentliga möten och arrangemang
14/2     Tittin: Ämne: Vad säger Mayakalendern? Inleddes av ULLA CARINA SELLERGREN.
 
21/2     Tittin: Ämne: våldets Irak. Barnbiblioteken oaser i Bagdad! Inledare: WIDAD ZAKI och ANITA LILBURN.
 
10/3     Seminarium: Ämne: För en kärnvapenfri värld. Arrangerad av Svenska Freds kärnvapengrupp där Lena Sandin TUFF ingår. Föreläsare: Meit Karkau och Leonore Wide från Läkare mot kärnvapen och Anne Marte Skaland från norsk fredsrörelse
 
19/3     Tittin. Ämne: En annan syn på Afghanistan. Inledare SHAHPOOR OMIDY
              Han visade också en kortfilm som han gjort vid besöket i sitt hemland.
 
23/4     Tittin: Ämne: Är rysskräcken ännu befogad? Inledare: STEFAN LINDGREN. Rysslandskännare och redaktör för ”Ryska Posten”.
 
28/4     Bokbord. I Tyresö Centrum
 
3/5       Tittin. Ämne: Långsiktigt jordbruk i afrikanska Malawi. Inledare: SOFIA QUIROGA och fyra av hennes klasskamrater från Globala gymnasiet som besökt Malawi.
 
22/5     Tittin. Ämne: Vapenexporten och Saudiaffären. Inledare: ROLF LINDAL från Svenska Freds vapenexportgrupp
 
25/8     Storloppis utanför ICA och bollmorahallen.
 
1/9       Tyresöfestivalen. Ett av kommunen anordnat evenemang för föreningar. Vi deltog med bokbordet. Tyvärr var det nog årets regnigaste dag.
 
6/9       Tittin. Ämne: Fattiga och Krigshärjade Kongo. Inledare: MIZA och MARCUS LANDSTRÖM som leder projekt med skolor och handikappade i några byar i Kongo.
 
3/10     Tittin. Ämne: Hur sann är medias bild av kriget i Syrien. Inledare: ÅKE SANDIN och AL BURKE.
 
24/10   Bokbord: Tyresö Centrum på FN-dagen
 
29/10   Tittin. Ämne: Vad händer i Afghanistan? Inledare: SHAHPOOR OMIDY från TUFF och LARS-GUNNAR LILJESTRAND, redaktör för föreningen Afghanistansolidaritets tidning
 
7/11     Tittin med HAMPUS ECKERMAN, en av Radio TUFFs fleråriga radioröster.
 
22/11   Filosofika: Ämne: Civilisationens slut? Inledare: LENNART LIEDÉN.
 
Hemsidor
TUFFs hemsida har sedan många år adressen tuff.fred.se Besöksfrekvensen har varit ca 300 per månad.
Under året har fortlöpande uppdatering av de olika avdelningarna skett.
Det finns nu ca 20 avdelningar och 70 sidor  text förutom bilder och fotografier.
Därifrån finns länkar till olika TUFF-relaterade verksamheter, som Kalendarium och Filosofika. Dessutom finns länk till Tyresöradio: tyresoradion.se Genom den kan både Slingan och TUFF höras på Internet över hela världen dygnet runt
Som en TUFFs service till allmänheten finns utförligt program för ”Slingan” på adressen slingan.info.se med veckoprogram samt fotografier av medverkande.
 
Under 2012 beslutades att hemsidan skall moderniseras, och internetadressen  .tuff.nu anskaffades. Där kan man nu se en förhandsvisning av sidan som är under arbete. Den skall med tiden ersätta den gamla tuff.fred.se som tills vidare hålls aktuell.
 
Tuffs biståndsverksamhet 2012
(Nedanstående siffror är lämnade före bokslutet och är alltså preliminära)
Sedan början av 1970-talet har Tuff varje år gjort avsevärda biståndsinsatser, främst i Indien men också i flera andra länder. I Tuff arbetar alla oavlönat, så i motsats till många andra biståndsorganisationer har föreningen inga ”administrativa kostnader” utan varenda insamlad krona skickas oavkortad till ändamålet.
 
INBETALNINGAR PÅ TUFFS INSAMLINGSKONTO (pg 793636-2) 2012
För Indien                                                         130 107 kr
  "     "     Mangogram                                        21 510
  "     "     Margaretha Square"                         7 820         Summa Indien: 159 437
 
För barnbibliotek i Bagdad                                 4 600
För gamla fattiga i Belgrad                                3 798
För skola i Kongo (Elikia na Biso)                   18 475
För ej angivet ändamål                                       1 560
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summa inbetalningar 2012                           187 870 kronor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UTBETALAT 2012
Till Indien                                                                                   170 000
Till Belgrad                                                                                   10 000
Till SISK för barnbibliotek i Bagdad                                       4 600
Till Elikia na Biso, skola i Kongo                                             25 000
Plusgiroutgifter                                                                             1 506
------------------------------------------------------------------------------
Summa utbetalningar 2012                                                   211 106
 
BIDRAGSGIVARE TILL INDIEN-PROJEKTEN
Alléskolan i Lerum (dagsverke)                                                                     38 815
Kumla skola i Tyresö (dagsverke)                                                                 51 935
Tyresö skola (dagsverke)                                                                               39 357
Mångas bidrag för mangogram och "Margaretha Square                   29 330
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bidrag för Indien totalt 2012:                                                                     159 437
----------------------------------------------------------------------------------------------
OMFATTANDE INDIENPROJEKT
För över 20 år sedan började Tuffs indiska partners att utveckla det bergiga och tidigare försummade Dharampurs små byar, bebodda av tribals (stambefolkningen), mestadels analfabeter. För Tuff-pengar anlades där sex internatskolor, där i dag uppåt 1000 elever undervisas . Under det första decenniet var Tuff enda finansiären av byggnationer, drift och underhåll av dessa skolor. Sedan har skolorna blivit centra för utveckling bland de fattigaste av de fattiga genom hundratals brunnar, dessutom många små dammar för konstbevattning, så att man i dag får två skördar per år. Vidare anlades och anläggs små vallar i de många sluttningarna för att förhindra jorderosion under de häftiga monsunregnen, småbönder har försetts med bufflar och flera massbröllop för fattiga par har bekostats.
De senaste åren har välbemedlade indier blivit så imponerade av dessa Tuff-projekt, att de bidragit med summor, som bland annat använts till inrättandet av två gymnasier och ett elevhem för gymnasieflickor. Några fattiga ungdomar har hjälpts att få universitetsutbildning. (Mera i detalj om allt detta finns på www.tuff.fred.se , där Tuffs partner Bhikhu Vyas' rapporter finns att läsa.)
TUFF I INDIEN 2012
2012 års pengar från Tuff har bland annat använts till underhåll, lärarlöner och andra driftskostnader för två av de sex skolor i Dharampur, vilka i slutet av 90-talet anlades för Tuff-pengar, men de har också räckt till delfinansiering av andra skolor och projekt.
I Dharampur led många förut av nattblindhet till följd av A-vitaminbrist. Det motverkas nu av alla de mangoträd som planterats. De förbättrar inte bara människornas hälsa utan ger också extrainkomster. Fram till och med 2012 hade 115 000 mangoträd planterats i Dharampurs hundratals små fattiga byar.. Bidragande till detta har inte minst varit Tuffs försäljning av mangogram, ”den perfekta presenten”. Finns i tre varianter: 1) För att gratulera. 2) I stället för blommor. 3) Till minne av.
 
KONTINUERLIG INFORMATION OM INDIEN-PROJEKTEN
Vår främste indiske partner, Bhikhu Vyas, är mycket kommunikativ och lämnar regelbundet rapporter på e-post. De förs in på Tuffs hemsida www.tuff.fred.se och citeras i Radio Tuff. I september besökte den indiske journalisten Ketan Trivedi Kumla skola i Tyresö och intervjuade lärare och elever som gjort beundransvärda dagsverken för indiska projekt. Han intervjuade också Tuff-aktivister om det mångåriga samarbetet med Indien. Själv hördes han under en halvtimme på Tyresöradion - Succékanalen 91,4
MATERIAL OM INDIEN
Lisa Lisa Norgren Benedictsson har arbetat fram ett bildspel om mangoträden vi planterat i Indien. Likaså har hon administrerat inköp av laminerade foton i A2-format som presenterar skolor, bostäder, vardagsliv och mangoträd. Fotona är ett bra informationsmaterial vid bokbord och loppis.
 
BARNBIBLIOTEK I BAGDAD
Också 2012 stödde Tuff Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén (SISK) med ett bidrag för finansieringen av två barnbibliotek som de driver i den våldsdrabbade irakiska huvudstaden Bagdad.. De är en vettig tillflykt för barn från olika religioner och sociala skikt. På Tuff-möten och på Tyresöradion har Anita Lilburn och Widad Zaki från SISK berättat om dessa barnbibliotek, oaser i det ännu oroliga Bagdad.
 
 
FATTIGA GAMLA I BELGRAD
Också under 2012 stödde Tuff (med 10 000 kr) Lina Vuskovics hjälpverksamhet bland fattiga gamla i Belgrad, flera av dem flyktingkvinnor. De fick därmed råd att köpa mediciner och kunde skaffa varma kläder och förbättra sina bostäder mot vinterkylan.
PLANER PÅ NYTT PROJEKT: SKOLA I KONGO
Två Tuff-medlemmar, Marcus och Miza Landström, har gjort berömvärda insatser för rörelsehindrade kongolesiska barn genom att frakta rullstolar, kryckor och andra hjälpmedel till kongolesiska barnhem. Nu planerar de att försöka finansiera en skola bland 13 fattiga kongolesiska byar för barn till illitterata föräldrar. Skolan planeras att ha 300 elever, som hittills inte haft tillgång till undervisning. Den skall ha sex klassrum med undervisning i två skift per dag. Beräknad kostnad: 150 000 kr, alltså 25 000 kr per klassrum. Under hösten lämnade Tuff 25 000 kr som grundplåt till ett första klassrum. Under slutmånaderna av 2012 har det på Tuffs insamlingskonto, pg 793636-2 samlats in 18 475 kr (och insamlingen har i början av 2013 fått glädjande många bidrag).
INFORMATION OM BISTÅNDET
Vår indiske partner Bhikhu Vyas har många gånger under året skickat rapporter om utvecklingen bland Tuff-projekten i Dharampur. De finns inlagda på www.tuff.fred.se
Biståndet till olika länder har mycket regelbundet skildrats i Radio Tuff på 91,4 MHz och www.tyresoradion.se Lokalpressen har också haft artiklar om det. På flera offentliga Tuff-möten har information lämnats och frågor besvarats.
Radio Tuff 91,4 MHz och www.tyresoradion.se
Radio Tuff har på tjugoåttonde året fortsatt att sända program, som hörts varje vecka. Ett nytt Radio Tuff har kommit varannan söndag kl 17.00-17.30 och sedan fyra ggr per dygn i två veckor. De utskrivna texterna från Radio Tuff har Bengt Citron varje vecka lagt in på www.tuff.fred.se Över 1000 texter från radion finns samlade på www.tuffsandin.blogspot.com . I fliken "Arkiv" på websidan www.tyresoradion.se kan man lyssna på gamla Radio Tuff
 
PROGRAMLEDARE:                                         Åke Sandin och Monica Schelin
REGELBUNDNA MEDARBETARE:               Hampus Eckerman och Marianne Stieger
TEKNIKER:                                                         Åke Sandin
STÄDNING av studion:                                 Monica Schelin
 
 
PROGRAMMEN i korthet (sändningarna nr 1305- 1331) under 2012:
1/1-15/1         Veckans rosor delas ut till en indisk partner, Tuffs mangogram, en ny Indienbok, en fredsordförande, ett radioprogram, klarsynta historiker och en DN-recension. Tuff-ordföranden Sylvia Ljungdahl sammanfattar verksamheten 2011 med offentliga möten, bistånd till Indien, Belgrad och Afghanistan, information genom radion och www.tuff.fred.se, ökat medlemsantal osv. Åke Sandins krönika har rubriken "9 års mördande i Irak. Stöd barnbiblioteken i Bagdad!" Hampus Eckerman om ökat våld i Afghanistan, valfusk i Tjetjenien, pånyttfödda terrorister och tidigare hackers.
 
15/1-29/1       Veckans rosor delas ut till en brittisk veteranjournalist, en försvarsanalytiker, en DN-journalist, en tuff-aktivist, till minnet av Margaretha Petersen, blivande tuff-medlemmar och till Tuff-biståndet 2011. Irakfödda Widad Zaki förklarar de fortsatta våldsdåden i landet och berömmer de barnbibliotek i Bagdad som Tuff stöder. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, berättar om både julgransstölder och det amerikanska presidentvalet. Hampus Eckerman tycker det är roligt att man i Ö-vik bjudit in en konstig föreläsare, att "veteraner för fred" försvarar en irakisk restaurang, men tycker det är märkligt att Israel placerar en Gandhistaty på ockuperad mark. Åke Sandins krönika har rubriken "Krig förråar även de bästa" och tar sin utgångspunkt från soldater som kissar på döda afghaner.
 
29/1-12/2       Veckans rosor delas ut till en kyrka, en president, en riksdagskvinna, en indisk partner, vackra minnesord, ett minnesprojekt i Indien, en mångsidig mötesverksamhet, en tidskrift och till en fredsorganisation. Hampus Eckerman kommenterar bland annat sänkt betyg på svensk pressfrihet, en ständigt återuppstånden taliban och hoten mot Iran. Åke Sandins krönika har rubriken "Onda" och "goda" kärnvapen och citerar bland annat Hans Blix och kommenterar den kvästa revolutionen i Bahrein. Monica Schelin och Åke Sandin presenterar Tuffs imponerande mötesverksamhet under vintern och framhåller Tuffs religiösa och partipolitiska obundenhet.
 
12/2-26/2       Veckans rosor delas ut till ett radioprogram, en serbisk filmregissör, en brittisk veteranjournalist, en tuff-aktivist, en antikärnvapengrupp och till lockande tuff-möten. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, berättar om hur terroristmisstankar kan förekomma i decennier. Åke Sandins krönika har rubriken "En befästning av hemlighetsmakeri och smussel" och handlar om segrarnas arrogans. Hampus Eckerman rapporterar om Syriens upprorsmän, om krigshoten mot Iran och om israelisk behandling av fångar. Meit Krakau i "Svenska läkare mot kärnvapen" intervjuas inför seminariet "En kärnvapenfri värld" den 10 mars i Kulturcaféet, Tyresö.
26/2-11/3       26/2-11/3       Veckans rosor delas ut till solidariska människor, ett indiskt minnesprojekt, två Irakkännare, tre kritiker av vapenexporten, en palestinsk fredsaktivist, en DN-skribent, en f d FN-ambassadör, och ett seminarium mot kärnvapen. Pierre Schori med korta inslag om Gaddafi och mellanösterns kärnvapen. Tuff-aktivisten Lena Sandin Kroos berättar om sitt engagemang mot kärnvapen redan på 80-talet och varför seminariet "För en kärnvapenfri värld" den 10 mars är så viktigt. Fredsveteranen i Ulricehamn, Börje Andersson, om varför han tog initiativ till Svenska Freds' kärnvapengrupp som nu ordnar seminariet i Tyresö den 10 mars. Åke Sandins krönika har rubriken "Tar biståndsproffsen från de fattiga?" och handlar om Hanne Kjöllers och Peter Wolodarskis artiklar i DN. Hampus Eckerman tar upp den nyfödda prinsessan, Nanking-massakern, Irak och ökad opiumodling i Afghanistan samt sanktionerna mot Iran
11/3-25/3       Veckans rosor delas ut till ett seminarium, två DN-skribenter, en amerikansk historiker, en svensk militärhistoriker, en indisk och serbisk partner, ett lockande Tuff-möte om Afghanistan samt till solidariska och generösa människor. Hampus Eckerman kommenterar president Karzai, en skotsk kardinal, amerikansk nymoralism, flyktingkatastrof i Irak med mera. Åke Sandin har kollat Irans moderna historia och funnit anledning att i sin krönika fråga "Är det Iran som är aggressivt?" Från seminariet "För en kärnvapenfri värld" den 10 mars i Tyresö hör vi korta inslag av vad som sades av Leonore Wide och Meit Krakau från Svenska läkare mot kärnvapen. Dessutom hörs glimtar av vad den norska antikärnvapenaktivisten Anne Marte Skaland framhöll.
 
25/3-8/4         25/3-8/4         Veckans rosor delas ut till ett årsmöte, en fredsordförande, ett Afghanistan-möte, en tidning om Irak, två andra tidningar, nätverket OFOG om vapenexporten, Lars Forssell, en DN-skribent, många solidariska människor, och två lokala diktmakare. Hampus Eckerman tror inte på att en ensam galning utförde massakern på 16 civila afghaner, han kommenterar den amerikanske förvarsministerns besök i Afghanistan, Syriens opposition, Rosengårds rykte och Saudiarabien. Åke Sandins krönika har rubriken "Demjanjuk --den lilla fisken fångar vi men….". Han påminner om att gamle Demjanjuk tidigare i sju år satt oskyldigt dömd bakom galler i Israel.
 
8-22 april       Veckans rosor delas ut till en artikel i GP, en bloggare, en TV-dokumentär, en DN-recensent och till solidariska och generösa människor. Bengt Svenssons ironiserande om vapenexport och Saudiarabien läses upp. Redaktören för veckobulletinen "Ryska Posten", Stefan Lindgren, intervjuas om Ryssland av i dag. Åke Sandins krönika har rubriken "Folkmord och förnekelse". Den tar bland annat upp bombkrigets urskillningslösa massdödande. Hampus Eckerman påpekar att vissa terrorister sponsras även av USA, att legosoldater ignorerade gifter i Irak, att det ljögs om Iraks påstådda kärnvapen och att poliser verkar i amerikanska skolor.
 
22/4-6/5         Veckans rosor delas ut till offentliga Tuff-möten, en solidarisk skola, en lokaltidnings insändare, en författare, tre insändare i fredstidningen Pax och till blivande Tuff-medlemmar. Gymnasisten Simon Nissling intervjuas om hans och hans kamraters Tuff-möte den 3 maj om Malawi och dess jordbruk. Hampus Eckerman om Turkmenistans president, ryska "zombievapen", Ugandas barnsoldater, Iran>< Israel och kvinnor och män vid sjökatastrofer. Det frivilliga arbetet i Tyresöradion under 27 år är ämnet för Åke Sandins krönika, där han också undrar över kommunens numera njugga inställning till radion.
 
6-20 maj         Veckans rosor delas ut till en indisk partner, tuff-aktivister, en förbjuden strof, två debattörer om kärnvapen, Israels vice premiärminister, en mellanösternkännare och till lockande Tuff-möten. Inför ett Tuff-möte den 22 maj berättar Rolf Lindahl, kampanjledare mot vapenexport hos Svenska Freds, om Sveriges stora vapenexport, bl a till diktaturländer såsom Saudiarabien. Åke Sandins krönika har rubriken "Drevet: Malmö 'hatets hamn'?" och nämner också beskyllningarna mot fredsforskaren Johan Galtung. Ett mångskiftande kåseri av Åke Sandin om Hampus Eckermans insatser på radion, om ryska "ubåtar", om det känsliga ämnet kvinnokläder och om att gå motvinds.
 
20/5-3/6         Veckans rosor delas ut till en skola, världens äldsta fredsrörelse, en människorättsorganisation, en indisk Syrienartikel, en kristen biståndsorganisation, judiska dissidenter, Albert Einstein och till lockande Tuff-arrangemang. Tidigare bodde Marianne Stalbohm-Stieger i Tyresö men nu bor hon i Malmö och får frågor om det är så otäckt i den staden som det sägs i våra medier. Tuff-aktivisten Lena Sandin Kroos är med i Svenska Freds' antikärnvapengrupp och berättar om dess senaste sammanträde i Nässjö. Hampus Eckerman om massaker i Sydkorea 1950, amerikanskt förslag om fred i mellanöstern, Pentagon om muslimer, tyskt jobb att söka krigsoffer och Kennedys avsked från AP 1945. Åkes Sandins krönika har rubriken "Barnsoldater och demokratins grundbultar", nämner Vonneguts bok "Slakthus 5"och diskuterar lokalföreningarnas behov av uppmuntran och beröm
 
3/6-17/6         Veckans rosor delas ut till en årskongress, en expert på vapenexport, en solidarisk skola, The Nuclear Abolition Day, en duktig radiokorrespondent, en amerikansk kongressman, en f d FN-ambassadör, ett TV-program, plusgiro 160137-6 och till ett Gandhicitaat.  Hampus Eckerman kommenterar 40-årsminnet av Vietnamkriget mest upprörande, fejkade foton om grymheterna i Syrien, våldtäkter i amerikanska fängelser och censur av en film om andra världskrigets "hjältar". Tuff-aktivisterna Sylvia Ljungdahl, Monica Schelin och Lena Sandin Kroos berättar om Svenska Freds' 129:e årskongress, om häftiga aktioner på 90-talet och nätverket mot kärnvapen. Åke Sandins krönika har rubriken "Etnisk rensning av tyskar okej?" och jämför nutidens syn på etnisk rensning med Churchills och dåtidens.
 
17/6-1/7         Veckans rosor delas bland annat ut till en republikansk USA-politiker. Internationellt blir det i intervju med Stefan Lindgren om Ryssland, med Marianne Stieger om Tyskland och Skåne samt med Hampus Eckerman om Syrien och Israel. Åke Sandins krönika handlar om Tuffs verksamhet förr och nu.
 
1/7-15/7         Bland Veckans rosor finns bland annat en taggig ros till en supermakt, rosor till ett fredsindex, en artikel om etnisk rensning, ubåtsdissidenter, duktiga fotbollsspelare med flera. Hampus Eckermans annorlunda rapporter handlar om allt från misstänkta citronförsedda (!) terrorister och israeliska rabbiner till hotet från rymdvarelser och svensk kärnkraftssäkerhet.Från de tusentals programmen på www.tyresoradion.se nämns tre korta inslag med finländare och om Karelens öde, varpå Kikka Laitinen sjunger Karjalan kunnialla.Åke Sandin minns Bertolt Brecht (1898-1956) och Monica Schelin läser strofer ur Brechts radikala diktarskatt.
 
15/7-29/7       Veckans rosor delas ut till en indisk partner, en hemsida, en fredsordförande, en antiimperialistisk kommitté, en amerikansk debattör, en avliden diplomat, och en finlandssvensk professor. Stefan Lindgren kommenterar rysk upprustning och jämför den med andra länders. Lars-Gunnar Liljestrand om varför svenska soldater skall tas hem från Afghanistan och varför en oberoende utredning av insatsen bör göras.Hampus Eckerman om amerikanska sjöjungfrur, kritiskt tänkande, rapporteringen om Syrien, afghanska flickskolor med mera. Åke Sandin och Monica Schelin hedrar minnet av fredsaktivisten Per Anders Fogelström och flera citat från en hyllningsbok läses.
 
29/7-12/8       Veckans rosor delas ut till dem som kommer ihåg Hiroshimadagen den 6 augusti, till lilla japanska flickan Sadako, tuff-aktivister, Balkankännaren Kjell Magnusson, journalisten Diana Johnstone, Guardian-skribenten Charlie Skelton och statsvetaren Rima Haro. Trollbäckenborna Marcus och Miza Landström skickade nyligen iväg en lastbil full av rullstolar, rullatorer, kryckor och andra hjälpmedel till hjälpbehövande i Kongo. De berättar om detta och sina planer på att bygga tio klassrum i fattiga byar på Kongos landsbygd. Hampus Eckermans annorlunda nedslag i mediefloden handlar om amerikansk atomubåt, krigsförbrytare i Afghanistan, Madonnas försök att hjälpa Malawi och indiska ptotester mot OS.sponsor. Åke Sandins krönika har rubriken "Skit flyter ovanpå" och är egentligen en hyllning av den nyligen avlidne fredsveteranen Lennart Ivarsson.
 
12/8-26/8       Veckans rosor delas ut till tappra Tuff-aktivister, nya medlemmar, en DN-krönikör, en annan DN-skribent, en artikel i ETC, två hjälpande Tyresöbor och till trösterik OS-statistik. Radio Tuffs man i San Francisco Bengt Svensson om de annorlunda amerikanerna Alice och Roert (nej, inte felstavat) Hampus Eckerman, nu i telefon från Arlanda, med sina annorlunda rapporter om sina nedslag i den senaste mediefloden. Åke Sandin jämför i sin krönika två svenska hjälparbetares eftermälen: Raoul Wallenbergs och Folke Bernadottes.
 
26/8-9/9         Veckans rosor delas ut till tappra Tuff-aktivister, lockande möten, en norsk journalist, en amerikansk whistleblower, en annorlunda artikel om Syrien, en språkkunnig präst och en dataduktig bollmorabo. På tal om en inflammerad amerikansk diskussion om våldtäkter och abort berättar Marianne Stieger om segrarnas många våldtäkter av tyska kvinnor och flickor i slutet av andra världskriget. En sammanfattning av hennes tidigare framträdande i samma ämne på Tyresöradion finns på www.tuffsandin.blogspot.com från 22 aug.På sin resa i asiatiska länder rapporterar Hampus Eckerman om det okända och ofta bespottade Nordkorea. Åke Sandins krönika "Hörs vi genom larmet och penningklirret?" handlar om det tilltagande informationsflödet, reklam, "sociala" medier och facebook.
 
9/9-23/9         Veckans rosor delas ut till en fredsförening, en f d politiker, en brittisk journalist, en engelsk och en tysk tidning, en amerikansk professor, en indisk journalist och två solidariska Tyresöbor. Åke Sandins krönika har rubriken "Minnena av krigens 'hjältar' och offer". Den handlar bl a om "flyghjältarna" och vad de ställer till med. Hampus Eckerman fortsätter att rapportera från Nordkorea: Ledarkult, vänlighet, bekräftade och motbevisade fördomar, mat, hotbilder m m. Svenska Freds generalsekreterare Christoffer Burnett-Cargill berättar om medlemsökning, inställningen till de nya Jas-planerna och Internationella Fredsdagen den 21 september.
 
23/9-7/10       Veckans rosor delas ut till ett Tuff-projekt, solidariska bidragsgivare, en TV-film, en DN-artikel, en fredstidning, två israeler, ett upprop för Palestina och en amerikansk-svensk mötesinledare Al Burke, som inleder ett Tuff-möte den 3 oktober, intervjuas om mediernas bild av Syrien, dess rebeller och olika länders inställning till inbördeskriget. Hampus Eckerman rapporterar om barnkära argentinska vildkattor, skyddandet av den afghanske presidentens bror, olika demonstrationer i muslimska länder och kritiserar Dag Hammarskjölds roll under Kongokrisen på 1960-talet. Åke Sandins krönika har rubriken "Fientliga extremister behöver varandra" och handlar om en tafflig amerikansk film och våldsamma protester i muslimska länder.
 
7/10-21/10   Veckans rosor delas ut till en israelisk tidning, en amerikansk professor, en mötesinledare, en Irakfödd debattör, en kritiker av bevakningen av Syrien, Tuffs mangogram och två förespråkare av ickevåldsförsvar. Ingemar Haraldsson läser sin DN-artikel "Ickevåld är bästa sättet att lösa konflikter". Hampus Eckerman avslöjar ett klassiskt foto, kommenterar Irak, Iran, och den brittiska försvarsministerns avgång och förklarar chockhöjningen av oljepriset 2009. Åke Sandins krönika har rubriken "Tintin, Kongo och praktisk antirasism". Monica Schelin och Åke Sandin diskuterar Tuffs bistånd till olika länder.
 
21/10-4/11   Veckans rosor delas ut til ett Tuff-utskick, bidrag till Kongoskola, en lokaltidning, svenska kritiker av Nobels fredspris, en fredspresident, en amerikansk författarinna och ett Tuff-möte 29 okt om Afghanistan. Den unge Shahpoor Omidy berättar bedrövat om läget i hans gamla hemland Afghanistan. Presidenten i Internationella Fredsbyrån Tomas Magnusson kritiserar valet av Nobels fredspris till EU. Bengt Svensson i San Francisco har skickat en text om presidentkandidaten Mitt Romneys förfäders många fruar. Åke Sandins krönika handlar om hudfärg, gubbhumor, invandrare och konkret antirasism
 
4/11-18/11   Veckans rosor delas ut till en Skånetidning, en krigsveteran, två Afghanistan-debattörer, ett lockande Tuff-möte, indiska partners, en kritiker av Saudiarabien och solidariska bidragsgivare. Indienkännaren Örjan Wiberg framhåller även välutbildade indiska flickors svåra situation. Från San Francisco har Bengt Svensson skickat an text med rubriken "Varför hatar de oss?" om den muslimska reaktionen på västliga bombningar. Mattias Gardell och Maria-Pia Boëthius berättar om bordandet av Ship to Gazas båt Estelle och tillvaron i israelisk arrest. Hampus Eckerman rapporterar om att ännu levande kenyaner kräver skadestånd från England efter att ha misshandlats på 50-talet, att både militären och Farc-gerillan på invånarnas begäran utan våld lämnat ett område i Colombia och att en rysk officer stoppade ett kärnvapenkrig under Kubakrisen för 50 år sedan.
 
18/11-2/12   Veckans rosor delas ut till två offentliga Tuff-möten, två Tuff-aktivister, bistånd till Indien och Belgrad, mangogrammen, bidragsgivare till Kongo-projektet, Noam Chomsky, Tyresöradion och ett kommande bokbord i Tyresö centrum. Hampus Eckerman rapporterar om israeliska organstölder, en nynazists besvikelse över livet bland talibanerna, en amerikan fängslad pga mathjälp till svältande irakier och en amerikansk prästs konstiga försök att "bota" bögar. Radio Tuffs medarbetare i Skåne med omnejd, Marianne Stieger, om tysk TV-satir och en lundensisk antimilitarists kritik av svensk krigsmakt. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, gör en rolig jämförelse mellan den vänsterprasslande CIA-chefen, general David Petraeus och Runebergs gamle ryske general Kulneff. Åke Sandins krönika har rubriken "Den ensidigt västliga propagandan", där han nämner de förskönande men förljugna omskrivningarna av västs anfallskrig.
 
2/12-16/12   Veckans rosor delas ut till en födelsedag, en närradioförening, två TV-program, en norsk tidning, en kärnvapenmotståndare, en ledarskribent, ett radioprogram och en insamling till en skola. Debattören och Rysslandskännaren Stefan Lindgren diskuterar andra länders inblandning i Syrienkriget, Hillary Clintons favorit bland rebellerna och Rysslands hållning i konflikten. Hampus Eckerman rapporterar om att Israel har vanan att bomba före sina val, att Nordea avstår från lönsamma spekulationer i råvaror, att Homeland Security köpt massor av radioapparater till anställda som dock har svår att använda dem och om Unicefs larm om nöden bland irakiska barn. Åke Sandins krönika har rubriken "Gideon Levi: Modig israelisk dissident" och citerar dennes fräna uttalanden om den israeliska politiken och självsynen.
 
16/12-30/12 Veckans rosor delas ut till en solidfaritesförening, ett radioprogram, två tidningar, en tuff-partner, mangogramköpare, bidragsgivare till skola i Kongo och till en 80-årig fredsaktivist. Maj Britt Theorin fyller 80 den 22 december och intervjuas om sina oavbrutna insatser för fred och nedrustning. Från Malmö har Marianne Stieger skickat en krönika med rubriken "Festivitas, vargar och krigsoffer". Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, lämnar en otäck statistik över alla massmord i USA. Åke Sandins krönika har rubriken "Mammon segrar stort vid jul och i krig".
 
30/12-13/1   Veckans rosor delas ut till en ironisk skribent, ett blogginlägg om konkret antirasism, en DN-krönikör, en lokaltidning, en veckobulletin, en Malmökyrka och Tuffs mangogram. Miza och Marcus Landström berättar om sina planer på att bygga en skola i Kongo, ett projekt som stöds av TUFF. Hampus Eckerman om Israels diskriminering av palestinsk riksdagskvinna och afrikanska judar, CIA:s tortyr och PR-bluff om afghanska kvinnor. Monica Schelin och Åke Sandin ger glimtar av Tuffs omfattande och mångsidiga verksamhet under 2012: Biståndet till olika länder, dussintals offentliga möten, 26 st Radio Tuff, omfattande hemsida www.tuff.fred.se , bokbord, loppisar, arkivgrupp m m
 Slutord
Vi har mycket att vara stolta över när vi ser tillbaka på år 2012. Bland annat har medlemsantalet ökat och ser vi tillbaka till år 2007 så har det ökat med 30 stycken, inte dåligt.
En arbetsgrupp har under året jobbat med att förnya hemsidan och resultatet så här långt är väl värt ett besök. 

Den är inte klar men knappa in www.tuff.nu. där finns embryot till den nya hemsidan.
Vi blickar också bakåt. En arkiveringsgrupp träffas regelbundet för att bevara allt TUFF genomfört under de fyrtiofem år denna aktiva förening funnits. Inget lätt jobb. Vad ska sparas och vad är mindre väsentligt att arkivera? Det är frågor gruppen våndas med.
När det gäller våra projekt så ligger vi också i framkant. Förutom Indien som vi kan kalla ett signum för TUFF har vi bidragit till skolklasser i Kongo. Våra partner som arbetar med det projektet jobbar också för att höja levnadsstandarden för handikappade barn. De har distribuerat diverse hjälpmedel i form av rullstolar, kryckor med mera.
Vad vi tycker är tråkigt är att Filosofikas store man Göran Flodman inte orkat genomföra de omtyckta diskussionskvällarna längre.
 Så här skrev han i ett brev till styrelsen:
”Under dessa snart 20 år har det sammanlagt varit 123 sammankomster (38 under 1990-talet och 85 under 2000-talet) med allt ifrån ca 5 till 20 deltagare per gång.”
 Han skriver också:
          ”att det vore värdefullt om serierna av Filosofika kunde fortsätta”.
”…det finns mycket för Filosofika att göra i våra försök att rädda världen. Själv kan jag inte bidra (86 år), men av TUFFs alla medlemmar finns det säkert många som kan göra en insats. Så detta är något som jag skulle vilja önska TUFF lycka till.”
Men under året har vi inte lyckats uppfylla Görans önskan.
Ett glädjeämne till har vi dock och det är att TUFF har en representant i Svenska Freds kärnvapengrupp som anordnade ett seminarium i Tyresö under vintern.
 
Till sist stort tack för det gångna året alla fredsälskande TUFF-medlemmar