Verksamhetsberättelse för år 2013

 Styrelse
Vid TUFFs årsmöte den 24 mars 2013 valdes styrelse och ordförande och vid styrelsemötet samma dag konstituerade sig styrelsen:
 
Sylvia Ljungdahl ordförande.
Monica Schelin vice ordförande.
Erika Husberg sekreterare.
Monica Schelin tillsammans med Cecilia Ponce de Leon kassör för insamlingskontot.
Åke Sandin Cecilia Ponce de Leon kassör för föreningskontot
 
Övriga styrelseledamöter: Bengt Citron, Erika Husberg, Lena Sandin Kroos, Åke Sandin, Monica Schelin, Ulla Carina Sellergren, Margareta Svahn, Sofia Quiroga, Lisa Norgren Benedictsson, Shahpoor Omidy, Fernando Quiroga , Ulla Gribbe., Alexander Palmér, Ann Baugus och Cecilai  Ponce de Leon. Adjungerad till styrelsen var Bitte Isacsson
 
Revisorer
Till ordinarie revisorer omvaldes Ulla Luin och Eija Räty. Till revisorssuppleant valdes Ann Sandin Lindgren som avgick på styrelsemötet den 19 augusti 2014. Ingen efterträdare valdes.
 
Styrelsemöten
Vi har haft en heldag planering samt 12 styrelsemöten varav ett extra.
 
Valberedningen
Till valberedning utsågs Margareta Svahn som sammankallande dessutom valdes Ulla Gribbe. Ulla tog fr. o m juni en paus i styrelsearbetet.
 
Arbetsutskott
Arbetsutskott (AU) består av 2 medlemmar och med delvis ny sammansättning som varje månad har ansvarat och skött det löpande arbetet. Sammansättningen av AU samt tidsplan har i förväg fastställts för hela året. En uppdatering av AU:s uppgifter har arbetats fram.
 
Arbetsgrupper
Radio TUFF Åke Sandin tel.712 44 63
Arkiveringsgrupp Margareta Svahn 712 33 02
Hemsidegruppen Lisa Norgren Benedictsson 428 80 53
 
Medlemmar
Den 31 december var vi 427 medlemmar. En ökning med 20 stycken från år 2012. Var och en har fått fyra kalendarier och ett bifogat TUFF-blad, som bestått av korta informationer i olika ämnen, som insamlingsresultat, projekten i Indien och Kongo samt en del annat arbete aktiva i TUFF genomfört. Redaktör för TUFF-bladet är Åke Sandin .
 
Lokalen
TUFFs föreningslokal, Myggdalsvägen 80, har utnyttjats flitigt för möten och som arbetsplats för TUFFs verksamhet. Vi hyr också ut lokalen till SeniorNet.
 
Representation
Lena Sandin ingick i Svenska Freds kärnvapengrupp till och med juni månad. Hon kunde inte fortsätta eftersom hon gick ur Svenska Freds.
 
Sylvia Ljungdahl fick pris som årets ledare på Tyresö kommuns Kultur och Idrottsgala. Hon fick det för mångårigt arbete som ordförande i både TUFF och Tyresö kvinno – och tjejjour.
 
TUFF är medlem i
Närradioföreningen och Tyresö Filmförening samt Föreningsarkiven i Stockholms län.
 
Framträdanden utanför Tuff
9/1                   På Tyresös Rotarys sammankomst föreläser Åke Sandin om Tyresöradion och berättar också om Radio Tuff.
 
TUFF I ANDRA MEDIER ÄN RADIO TUFF
13/1-3/2         På Tyresöradion hörs Tuff-medlemmarna Miza och Marcus Landström, inte minst om den skola i Kongo som de planerar och som Tuff stöder med pengar.
nr 1/2013       Tyresö Nyheter har två sidor om Tyresöradion och Radio Tuff, bland annat om att "apparna tar Tyresöradion in i framtiden". I samma tidning finns också en artikel med rubriken "Skola i Kongo för tyresöpengar" med foton på Maj Britt Theorin och Tuffs Monica Schelin . Under rubriken "Kultur- och idrottsgalan 2013" nämns att Tuffs ordförande Sylvia Ljungdahl har nominerats för priset till "Årets ledare".
20/1-10/2       På Tyresöradion, Succékanalen 91,4, intervjuas journalisten Johan Erlandsson, som håller på med en bok om de amerikanska Vietnamdesertörerna, av vilka många togs hand om av Tuff och Tuff-medlemmar.
17/2-10/3       På Tyresöradion, Succékanalen 91.4 intervjuas de unga KTH-kvinnorna Hedi Åman och Effie Andersson om sitt jobb att fixa el i de kongolesiska byar, där Tuff nu försöker hjälpa till att finansiera ett skolbygge.
nr 2/2013       Tyresö Nyheter nämner Tuff i en helsidesrubrik och Radio Tuff nämns i texten.
14/4-5/5       Succékanalen 91,4 Tyresöradion sänder en halvtimme från Tuff-mötet "Kvinnor och krig" med Widad Zaki och Marcus Landström.
23/4                 Tidningen Mitt i Tyresö har en artikel om biståndet till Kongo. Där sägs om Miza Landström: "Med hjälp av Tyresö Ulands- och Fredsförening har hon redan fått in pengar till fyra av sex  klassrum"
28/4-19/5       Unge Alexander Palmér, ledamot av Tuffs styrelse, hörs under en halvtimme på Succékanalen 91,4 Tyresöradion.
5/5-26/5         Tuffs ordförande Sylvia Ljungdahl intervjuas på Tyresöradion under en halvtimme, inte minst om Tuff.
Maj -juni       Mycket negativt men obevisat om Åke Sandin i moderata nättidningen Vi i Tyresö, i Svenska Freds tidning Pax och i Expo. Försvar av Åke i Stefan Lindgrens blogg 8dagar under rubriken "Vidrig moderatkampanj mot fredskämpe", i FiB-K och andra nättidningar. 131 personer e-postar till Åkes försvar.
9/6-23/6         På www.tyresoradion.se berömmer Rigo Moupondo, hövding i Kongo, och hans svenska fru Monica Tuffs lyckade insamling för en skola bland 13 fattiga byar i Kongo.
okt-nov           På Succékanalen 91,4 (på webben www.tyresoradion.se ) har flera inslag från Tuff-möten hörts. De har spelats in och redigerats av Leif Bratt med på- och avannons av Åke Sandin:
                           1. En halvtimme med Lena Lönnqvists inledning om Palestina/Israel
                          2. Två halvtimmesprogram från Stefan Lindgrens Tuff-möte om Ryssland.
nr 7/ 2013     Tyresö Nyheter har i sitt novembernummer en artikel med rubriken STRANDSKOLAN SLOG REKORD! Förutom skildring av skolans Öppet hus finns också bild på läraren Mia Tranehed, som berättar om hur väl pengarna används i indiska Tuff-skolor. Tuffs Monica Schelin blir också intervjuad. Även de fina insatserna av Tyresö skola, Kumla skola i Tyresö och Alléskolan i Lerum nämns. Tuff nämns också i en annons för mötet 21 nov om mänskliga rättigheter. Se http://www.tyresonyheter.nu/16tn7.pdf
Nr 11/2013   Tidningen Magasin Tyresö, som delas ut till alla Tyresös hushåll, har på sin förstasida en stor omslagsbild på Tuff-aktivisten Lisa Norgren Benedictsson och med rubriken "Indiens fattiga får hjälp av Tyresö-Lisa - började i TUFF som 12-åring". Inne i tidningen finns rubrikerna "De fick en skola av Tyresös tuffa eldsjälar" och "TUFF kämpar för de allra fattigaste". Artikeln är på fyra sidor och illustreras med foton på Kumla-elever. indiska partners och tuff-aktivister. Den är skriven av Ingrid Svensson
Nr 4/2013     Tidskriften Parnass har ett temanummer om "1900-talets främste fredsaktivist" Per Anders Fogelström. Tuff liksom Radio Tuff nämns.
15/12- 12/1   Radio Tyresö www.tyresoradion.se har en halvtimme från Tuffmötet med Ibrahim Isaac om Syrien.
 
Offentliga möten och arrangemang
18/2     Filosofika: Ämne: Lokalsamhällets återkomst. Inledare LENNART LIEDÉN.
 
23/2     Bokbord i Tyresö Centrum
 
6/3       Tittin: Ämne: Kvinnor i krig och konflikt. Inledare MIRSA och MARCUS LANDSTRÖM med erfarenhet från Kongo samt                   WIDAD ZAKI med erfarenhet från Irak
 
13/4     Bokbord i Tyresö Centrum
 
18/4     Tittin. Ämne: Svenska Freds, Burma Afghanistan mm. Inledare Svenska Freds generalsekreterare CHRISTOFFER BUNETT-CAGILL
 
29/4     Tittin. Ämne: Palestinierna på Västbanken och i Libanon. Inledare: RAWIA MORRA. Poet, född i Palestina.
 
14/5     Kyrkan, Tuff-aktivister möter aktiva inom kyrkan bland annat ungdomar under en mässa. Efteråt kaffe och diskussioner.
23/5     Storloppis utanför ICA och Bollmorahallen.
 
31/8     Storloppis utanför ICA och Bollmorahallen.
 
7/9       Tyresöfestivalen. Ett av kommunen anordnat evenemang för föreningar. Vi deltog med bokbordet.
 
23/9     Tittin. Ämne: Ryssland, Hot? Bra eller dåligt? Inledare, STEFAN LINDGREN. Tvisten mellan Ryssland och USA om visselblåsaren Snowdwn samt ryskt flyg över Östersjön.
 
2/10     Tittin. Ämne: Kan det bli fred i Palestina/Israel. Inledare LENA LÖNNKVIST. Hon som varit ekumenisk följeslagare på Västbanken
 
24/10   Bokbord: På FN-dagen bokbord på Strandskolans öppna hus för indiska barn
 
29/10   Tittin. Ämne: Vad händer i Afghanistan? Inledare: LARS-GUNNAR LILJESTRAND, ordförande i föreningen Afghanistansolidaritets  
 
14/11   Tittin. Ämne: En syrier om blodbadet och parterna i Syrien. Inledare IBRAHOM ISAC, ordförande i Syriska Riksförbundet
 
30/11   Bokbord i Tyresö Centrum
Hemsidan
Hemsidegruppen fortsatte under 2013 det påbörjade arbetet med att skapa en mera lättskött och modern hemsida. I gruppen ingick ursprungligen Margareta Svahn, Bengt Citron, Lisa Norgren Bendictsson, Sofia Quiroga och Shahpoor Omidy, varav den sistnämnda sedan ht -13 studerar på annan ort. Nya gruppmedlemmar som tillkom under året var Bitte Isacsson och Ann Baugus. Mycket proffsig hjälp har även givits av Ann Sandin.
Gruppen har haft ett flertal gemensamma möten samt därtill utfört enskilt arbete med bl a textskrivande. Flera styrelsemedlemmar har också bidragit med skriftliga rapporter som förts in på hemsidan. En period existerade den gamla och den nya hemsidan parallellt, men mot slutet av 2013 var den nya TUFF.nu i allt väsentligt fungerande, varför beslut togs att i början av 2014 släcka ned den gamla hemsidan och i samband med det säkra den så att all information sparas för intern åtkomst.    
Hemsidegruppen avser att fortsätta sitt arbete med kontinuerlig uppdatering samt finslipning och komplettering av vissa bakgrundspresentationer. Inte minst hoppas gruppen kunna hitta fler fotografier som kan illustrera och levandegöra TUFF:s verksamhet.
Arkivering
Under året har arkivgruppen fortsatt arbetet med att dokumentera Tuffs omfattande material och vi har sorterat, gallrat och kastat det som inte behöver bevaras. Vi ordnar materialet enligt reglerna i Allmänna Arkivschemat och gör en förteckning över Tuffs arkiv.
 
Vi tycker det är viktigt att bevara vår förenings historia för kommande generationer och vi kommer att lämna in materialet för säker förvaring på Stadsarkivet i Stockholm där vi har fått tillstånd att bevara vårt arkiv tillsammans med Svenska Freds.
 
Tuffs biståndsverksamhet 2013
(Nedanstående siffror är lämnade före bokslutet och är alltså preliminära)
Sedan början av 1970-talet har Tuff varje år gjort avsevärda biståndsinsatser, främst i Indien men också i flera andra länder. I Tuff arbetar alla oavlönat, så i motsats till många andra biståndsorganisationer har föreningen inga ”administrativa kostnader” utan varenda insamlad krona skickas oavkortat till ändamålet.
 
INBETALNINGAR PÅ TUFFS INSAMLINGSKONTO (pg 793636-2) 2013
För Indien                                                                                                                                                                 224 938 kr
  "      "     Mangogram (Indien)                                                                                                   21 880
                                                                                                                                                            Summa Indien 246 818 kr
För skola i Kongo (Elikia na Biso)                                                                                               55 612
Till minnet av Sofie Wenander                                                                                                   22 050
För syrisk flyktingfamilj                                                                                                                   2 000
För ej angivet ändamål                                                                                                                   1 480
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summa inbetalningar 2013                                                                                                                                 327 960 kr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UTBETALAT 2013
Till Belgrad (Lina Vuskovic)                                                                                                                                     2 000
Till Elikia na Biso, skola i Kongo                                                                                                 75 000
Till Shatila Barn-och Ungdomscentrum, Libanon                                       5 000
Till syrisk flyktingfamilj via paret Perjus, Tyresö                                           4 000
Utgifter för plusgiro och utlandsbetalningar                                                                            1 585
------------------------------------------------------------------------------------------                
Summa utbetalningar 2013                                                                                                                                   87 585
--------------------------------------------------------------------------------------------
(Två misslyckade försök att överföra pengar till Indien men i januari 2014 kom 240 000 kr fram)
 
BIDRAGSGIVARE TILL INDIEN-PROJEKTEN
Alléskolan i Lerum (dagsverke)                                                                                                 30 168
Kumla skola i Tyresö (dagsverke)                                                                                             48 537
Tyresö skola (dagsverke)                                                                                                             40 769
Strandskolan, Tyresö (öppet hus)                                                                                             80 164
Bratt Trading AB                                                                                                                                                       25 000
Övriga                                                                                                                                                                                                         300
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bidrag för Indien totalt 2013:                                                                                                                             224 938
Dessutom för mangogram                                                                                                           21 880
 
OMFATTANDE INDIENPROJEKT
För över 20 år sedan började Tuffs indiska partners att utveckla det bergiga och tidigare försummade Dharampurs små byar, bebodda av tribals (stambefolkningen), mestadels analfabeter. För Tuff-pengar anlades där sex internatskolor, där i dag ca 1000 elever undervisas. Under det första decenniet var Tuff enda finansiären av byggnationer, drift och underhåll av dessa skolor. Sedan har skolorna blivit centra för utveckling bland de fattigaste av de fattiga genom hundratals brunnar, dessutom många små dammar för konstbevattning, så att man i dag får två skördar per år. Vidare anlades och anläggs små vallar i de många sluttningarna för att förhindra jorderosion under de häftiga monsunregnen. Därigenom har de fattiga småbönderna kunnat återvinna tusentals hektar åkermark. De har försetts med många bufflar och flera massbröllop för fattiga par har bekostats.
De senaste åren har välbemedlade indier blivit så imponerade av dessa Tuff-projekt, att de bidragit med summor, som bland annat använts till inrättandet av två gymnasier och ett elevhem för gymnasieflickor. Några fattiga ungdomar har hjälpts att få universitetsutbildning. (Mera i detalj om allt detta finns på www.tuff.nu , där Tuffs partner Bhikhu Vyas' rapporter finns att läsa.)
TUFF I INDIEN 2013
2013 års pengar från Tuff har bland annat använts till underhåll, lärarlöner och andra driftskostnader för två av de sex skolor i Dharampur, vilka i slutet av 90-talet anlades för Tuff-pengar, men de har också räckt till delfinansiering av andra skolor och projekt.
I Dharampur led många förut av nattblindhet till följd av A-vitaminbrist. Det motverkas nu av alla de mangoträd som planterats. De förbättrar inte bara människornas hälsa utan ger också extrainkomster. Fram till och med 2013 hade 115 000 mangoträd planterats i Dharampurs hundratals små fattiga byar. Bidragande till detta har inte minst varit Tuffs försäljning av mangogram, ”den perfekta presenten”. Finns i tre varianter: 1) För att gratulera. 2) I stället för blommor. 3) Till minne av.
KONTINUERLIG INFORMATION OM INDIEN-PROJEKTEN
Vår främste indiske partner, Bhikhu Vyas, är mycket kommunikativ och lämnar regelbundet rapporter på e-post. De förs in på Tuffs hemsida www.tuff.nu och citeras i Radio Tuff.
FATTIGA GAMLA I BELGRAD
Också under 2013 stödde Tuff Lina Vuskovics hjälpverksamhet bland fattiga gamla i Belgrad, de flesta av dem flyktingkvinnor. De fick därmed råd att köpa mediciner och kunde skaffa varma kläder och förbättra sina bostäder mot vinterkylan. Eftersom det inte längre finns så många av de gamla kvinnorna kvar i livet inskränkte sig bidraget under 2013 till 2000 kr.
DET NYA SKOLPROJEKTET I KONGO
Två Tuff-medlemmar, Marcus och Miza Landström, har gjort berömvärda insatser för rörelsehindrade kongolesiska barn genom att frakta rullstolar, kryckor och andra hjälpmedel till kongolesiska barnhem. Sedan 2012 planerar de att försöka finansiera en skola bland 13 fattiga kongolesiska byar för barn till illitterata föräldrar. Skolan planeras att ha 300 elever, som hittills inte haft tillgång till undervisning. Den skall ha sex klassrum med undervisning i två skift per dag. Beräknad kostnad: 150 000 kr, alltså 25 000 kr per klassrum. Under 2012 lämnade Tuff 25 000 kr som grundplåt till ett första klassrum. Genom solidariska människors generösa insatser kunde Tuff under 2013 skicka ytterligare 75 000 kr. Därmed är fyra av de sex planerade klassrummen finansierade. Mycken information om projektet, som fortskrider framgångsrikt, har under året lämnats inte minst i Radio Tuff ( www.tyresoradion.se ) Bland annat har flera av de KTH-studenter, som ofta hjälper till med projektet, intervjuats.
 
 
INFORMATION OM TUFFs BISTÅND
Vår indiske partner Bhikhu Vyas har många gånger under året skickat rapporter om utvecklingen bland Tuff-projekten i Dharampur. De finns inlagda på www.tuff.nu
Biståndet till olika länder har mycket regelbundet skildrats i Radio Tuff på 91,4 MHz och www.tyresoradion.se Lokalpressen har också haft artiklar om det. På flera offentliga Tuff-möten har information lämnats och frågor besvarats.
 
Radio Tuff 91,4 MHz och www.tyresoradion.se
Radio Tuff har på tjugonionde året fortsatt att sända program, som hörts varje vecka. Ett nytt Radio Tuff har kommit varannan söndag kl 17.00-17.30 och sedan fyra ggr per dygn i två veckor . I fliken "Arkiv" på webbsidan www.tyresoradion.se kan man lyssna på gamla Radio Tuff
 
PROGRAMLEDARE:                                                                   Åke Sandin och Monica Schelin
REGELBUNDNA MEDARBETARE:               Hampus Eckerman, Marianne Stieger, Bengt Svensson
TEKNIKER:                                                                                   Åke Sandin, Theodor Lindgren
Programmen i korthet 2013:
30/12-13/1       Veckans rosor delas ut till en ironisk skribent, ett blogginlägg om konkret                               antirasism, en DN-krönikör, en lokaltidning, en veckobulletin, en Malmökyrka och   Tuffs mangogram. Miza och Marcus Landström berättar om sina planer på att             bygga en skola i Kongo, ett projekt som stöds av TUFF. Hampus Eckerman om                             Israels diskriminering av palestinsk riksdagskvinna och afrikanska judar, CIA:s         tortyr och PR-bluff om afghanska kvinnor. Monica Schelin och Åke Sandin ger         glimtar av Tuffs omfattande och mångsidiga verksamhet under 2012: Biståndet             till olika länder, dussintals offentliga möten, 26 st Radio Tuff, omfattande                             hemsida www.tuff.fred.se , bokbord, loppisar, arkivgrupp m m
 
13/1-27/1       Veckans rosor delas ut till en Kongoinsamling, ett ickevåldsprogram, en hemsida, en företagare, en professor, en Syrienförening, en dagstidning och tuff-medlemmar. Widad Zaki intervjuas om läget i Irak med korruption och våldsutbrott men också om de två barnbiblioteken, som bl a med stöd från Tuff blivit oaser i oroliga Bagdad. Tuffaktivisten Lena Sandin Kroos berättar om Svenska Freds antikärnvapengrupp och dess kommande aktiviteter och seminarier. Åke Sandin jämför i sin krönika eftermälena för Raoul Wallenberg och Folke Bernadotte, två svenskar som gjorde berömvärda insatser kring andra världskriget.
 
27/1-10/2       Veckans rosor delas ut till en insändarskribent, ett fredspris, en amerikansk 1800-talspolitiker, en Irakartikel, en professor, en veckobulletin, ett TV-program, ett radioprogram och en Kongoinsamling. En bloggkommentar om våldtäkter kring krigsslutet av andra världskriget besvaras av Marianne Stieger med konkreta exempel på övergreppen. Hampus Eckerman rapporterar om hur man hittat många avhuggna huvuden i Chicago, om att krigsveteraner behöver mycket Viagra och om obekräftade vandringshistorier om lömska iranska terrorplaner. Åke Sandins krönika har rubriken "Goda och onda rebeller" och handlar om västs olika syn på rebeller i Libyen, Mali och Syrien
 
10/2-24/2       Veckans rosor delas ut till en Tuff-aktivist, en fredspristagare, en insamling, en kyrka, en Syrienförening, en israelisk journalist, en TV-dokumentär, en amerikansk journalist och ett möteskalendarium. Leonore Wide, ordförande i Nätverket för kärnvapennedrustning, intervjuas inför ett möte om en kärnvapenfri zon i Mellanöstern. Hampus Eckerman rapporterar om klimatförnekare, barnsoldater i Syrien, mord i USA, jordreformen i Zimbabwe och att förutsäga statskupper. Åke Sandins krönika handlar om Diana Johnstones varningar för att talet om hotande "folkmord" tas som förevändning för angreppskrig med exempel från Bosnien och Libyen.
 
24/2-10/3       I programmet läser vi upp rapporter från Marianne Stieger i Malmö, Bengt Svensson i San Francisco och vår indiske partner Bhiku Vyas, som gör en sammanfattning av det mångåriga och omfattande Tuff-biståndet till Indien. Ett inslag handlar om den planerade skolan i Kongo. Vi delar också som vanligt ut rosor till välförtjänta och krönikan handlar om Dresden i februari 1945.
 
10/3-24/3       Massor av "veckans rosor" till välförtjänta. Bror Perjus berättar om syriska flyktingar i Tyresö och Tuffs hjälp till dem. Miza Landström om den planerade skolan í fattiga och krigsdrabbade Kongo, Hampus Eckermans annorlunda och roliga vinklingar finns med liksom Åke Sandins krönika "Historiens hora Clio".
 
24/3-7/4:       Veckans rosor delas ut till en fredsordförande, ett biståndsbeslut, en ekumenisk följeslagare, en amerikansk UD-man, en rättschef, en brittisk krigsveteran, en engelsk antikrigsrörelse, en svensk underrättelseprofessor, en förening på Orust, en Kongoinsamling och minnet av en Tuff-aktivist. 19-åriga Sofia Quiroga berättar om påskens betydelse och sitt engagemang i både Tuff och kyrkan. En sammanfattning av ett resebrev från den ekumeniska följeslagaren Lena Lönnqvist om våldet mot palestinierna sänds. Hampus Eckermans rappa rapporter handlar bland annat om hut dåligt de omskrivna patriotmissilerna fungerar. Åke Sandins krönika har rubriken "Sveriges kritiserade neutralitet 1939-1945"
 
7/4-21/4         Veckans rosor delas ut till en skola, en lokaltidning, en kvällstidning, en fredsforskare, en fredsordförande, ett brev till utrikesministern, en rysk kommentator, en brittisk och amerikansk journalist. En berättelse om en tonåring på Västbanken återges. För att hedra minnet av Sofie Wenander spelas hennes favoritlåt "Jag står här på ett torg". Hampus Eckerman kommenterar det spända läget på Koreahalvön, missbildade barn i Irak och dödspatruller i Honduras. Åke Sandin om Tuffs beroende av många medlemmar.
 
21/4-5/5         Veckans rosor delas ut till vänner till en bortgången fredsaktivist, en jubilerande fredsorganisation, två engagerade tjejer, en ekumenisk följeslagare, en artikel om Mustafa, en lokal fredsrörelse, en amerikansk författare och till intressanta Tuff-möten. Miza Landström berättar om den lockande välgörenhetsgalan för Kongos barn på gymnasiet den 11 maj. Radio Tuffs man i San Francisco Bengt Svenssons text med rubriken "Guantanamo, tortyr och vackra ord" läses upp. Militärhistorikern Lennart Westberg om varför han för en artikel kontaktar två tyskfödda Tyresökvinnor. Hampus Eckermans annorlunda rapporter handlar om Tjeckien, Boston, Mali, Barbara Streisand och dödspatruller. Åke Sandins krönika har rubriken "Nordkorea hotande - eller hotat?"
 
5/5-19/5         Veckans rosor delas ut till nya medlemmar, ett TV-program, en jemenitisk journalist, en israelisk soldatrörelse, en röst i "Ring P1", en f d Moskvaambassadör, en oberoende journalist, två lokaltidningar och två Tuff-arrangemang. Monica Schelin frågar ut Åke Sandin om TUFFs samarbete och inställning till olika religiösa riktningar och samfund. Åke Sandins krönika har rubriken 1 MAJ OCH "SKRÄCKVISIONER UTAN GRUND" och handlar om vår traditionella men överdrivna skräck för Ryssland
 
19/5-2/6         Veckans rosor delas ut till inte bara till Carl Bildt och Birger Schlaug utan till elva(!) andra som sagt eller gjort något bra. Ulla Sjöblom sjunger Léo Ferrés "Le piano du pauvre" i den svenska versionen "De fattigas piano" med text av Lars Forssell. Lena Sandin Kroos berättar om Svenska Freds' antikärnvapengrupp, "Nätverket mot kärnvapen" och japanska "Peace Boat" på besök i Stockholm. Åke Sandins krönika har rubriken DET STÄNDIGA "HOTET FRÅN RYSSLAND", MEN NATO DÅ?
 
2/6-16/6         Veckans rosor delas ut till ett loppis, TV:s "Dokument utifrån", en utrikesminister, USA och Ryssland, skolors dagsverken, en socialdemokratisk debattör och en källkritisk kristdemokrat.I Åke Sandin krönika försvarar han sig mot mediedrevet och grova glåpord från bl a unga moderater genom krönikan "Oj, vilket lögnaktigt mediedrev!". Hampus Eckermans rappa kommentarer handlar om allt från trädgårdstomtar till Husby och amerikaner i Paris.
 
16/6-14/7       Veckans rosor delas ut till två skolor,en nordirländska, en Syrienförening, en debattör, en freds- och rättviseorganisation, en DN-skribent och en Tyresöförfattare. Åke Sandin ställer elva frågor till det moderata kommunalrådet Fredrik Saweståhl med anledning av dennes förtalskampanj. Hampus Eckerman kommenterar bland annat motsättningarna mellan Egypten och Etiopien, censuren i Jordanien och engelska mutor till Spanien under andra världskriget
 
14/7-4/8         Veckans rosor delas ut till solidariska skolor, en indisk partner, Tuffs mangogram, reportage om Afghanistan, en sommarpratare på radion, en rektor, Jan Myrdal och tre latinamerikanska länder. Åke Sandin lämnar på tolv punkter exempel på osakligheter i ett inlägg med rubriken "Bemöter drevet". Miljö- och folkrörelsekämpen Tord Björk kallar Tyresömoderaters anklagelser mot Åke Sandin för Grönköpingsaktiga och sjunger en egen version av "I natt jag drömde".
 
4/8 - 25/8       Veckans rosor delas ut till nio välförtjänta. Det längsta inslaget har rubriken "Ironi, lögn och cynism om Hiroshima". (Den 6 och 9 augusti är det årsdagarna av atombomberna över Japan).  Med anledning av sommarens förtal av Radio Tuff kommer en krönika från 1993: "Även då (för 20-30 år sen) beljögs fredsaktivister." Sedan minns vi Roland Schütt under rubriken "Nu hade vi behövt Roland!" Terje Engh läser upp sitt ironiska brev till några ledande men ärekränkande Tyresömoderater, som på över två månader inte har kunnat ge ett enda exempel på sina ruskiga anklagelsers riktighet.
 
25/8-15/9       Veckans rosor delas ut till många välförtjänta. Rysslandskännaren Stefan Lindgren intervjuas om rysk politik visavi Syrien, flygövningar över Östersjön, Snowdenaffären, hbtq-lagar m m. Läkarstudenten och Tuff-aktivisten Shahpoor Omidy berättar från sitt besök i Afghanistan om självmordsbombare, kidnappningar, utländska trupper och flickors situation.
 
15/9-29/9       Veckans rosor delas ut till en DN-krönikör, en politiker, en vapeninspektör, en tidning,en amerikansk professor och tidskrift, en president och till Tuffs aktiviteter. Åsne Liedén om Obama och demonstrationerna vid hans besök i Stockholm. Lena Lönnqvist intervjuas om sina tre månader på Västbanken. KTH-studenten Emma Elofsson om sitt arbete med den blivande skolan i Kongo. Marcus Landström om fattiga människors stora engagemang för skolbygget i Kongo.
 
29/9-13/10:   Veckans rosor delas ut till ett nytt Tuff-projekt, en Rysslandskännare, en syrien-svensk, en medicinprofessor, en argentinsk nobelpristagare, en vapeninspektör, ett kommande Tuff-möte och en svensk journalistveteran. Ordföranden i Syriska Riksförbundet Ibrahim Isaac intervjuas om läget i Syrien, de olika religionerna, omvärldens inblandning, jihadisterna och användningen av giftgas. Lars-Gunnar Liljestrand är en av fyra jurister som skrivit boken "Lagen mot krig" och redogör för överträdelser med förskönande omskrivningar av typen "humanitär intervention".
 
13/10-27/10 Veckans rosor delas ut till 13 välförtjänta personer eller grupper, alltifrån Bill Clinton, Nathan Shachar och Linda Haglund till de många nya medlemmarna i Tuff. Redaktionssekreteraren för den litterära tidskriften Parnass, Elin Jarnemo, intervjuas om temanumret om Per Anders Fogelström, "1900-talets främste svenske fredsaktivist" som vi i Tuff kallar honom. Åke Sandins krönika handlar om det råa förtalet, som i sommar riktats mot honom och Tuff, inspirerat av en 16 år gammal lögnaktig skandalartikel i Expressen
 
2710-10/11   Veckans rosor delas ut till 12 välförtjänta personer eller grupper, alltifrån Amnesty och Edward Snowden till unga Malala och Strandskolan.Amerikansksvensken Ellis Wohlner minns Vietnamtiden när han valde att lämna USA och han finner nu rapporteringen om kriget delvis ensidig eller felaktig. Lena Sandin Kroos är aktiv i kampanjen mot kärnvapen och berättar att man bör kontakta de svenska banker som ekonomiskt stöder kärnvapenindustrin. Åke Sandins krönika handlar om "visselblåsare" och mytavslöjare och har rubriken "Myran Emil, som försökte strypa elefanten Bofors"
 
10/11-24/11 Veckans rosor delas ut till ett tiotal välförtjänta. Läraren vid Strandskolan Mia Tranehed berättar om skolans framgångsrika Öppet hus för indiska Tuff-projekt och vittnar om hur väl pengarna används för fattiga indiska barn. Ordföranden i föreningen Syriensolidaritet, Hashim Al-Malki, ger en annan syn på kriget i Syrien än den gängse i medierna. Åke Sandins krönika har rubriken "Radio Tuff är inte trendkänsligt"
 
24/11-8/12   Veckans rosor delas ut till minnet av Tuff-aktivisten Gunnar Petersen och till flera andra. Tuffs vice ordförande Monica Schelin om Tuff-medlemmar, vilkas antal ökar och om Tuffs nya biståndsprojekt i Kongo och Bolivia. KTH-studenten Joel Persson intervjuas om sina och andra KTH-ares fina insatser för det Tuff-stödda skolbygget i Kongo. Åke Sandins krönika har rubriken: "Rasismens hörnpelare: Nationalism, kollektivskuld, krig"
 
8/12-22/12   Veckans rosor delas ut till alltifrån intressanta radioprogram till en israelisk fredsaktivist och ett kommande möte om hemtagning av soldater från Afghanistan. Den beläste amerikansksvensken Al Burke om amerikansk utrikespolitik och opinion, bland annat om förbindelserna med Iran. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, berättar om sitt återbesök i Tanzania bl a om en gammal ångbåts äventyrliga historia i Afrika. Hampus Eckerman om hur Mandelas värsta kritiker under apartheidtiden nu tävlar om att hylla hans minne och hur otäcka clowner skrämmer upp folk i England.
 
22/12-5/1       Veckans rosor delas ut till ett dussin välförtjänta, bl a till några klarsynta skribenter som inte alls platsar hos traska-patrullo-patrasket. Tyresöbon och Tuff-medlemmen Elena Magnells vitsiga krönika på vers över det gångna året läses och Esaias Tegnérs dikt "Nyåret 1816" kommer med på ett hörn. Förra nedrustningsambassadören Maj Britt Theorin intervjuas om Afghanistan och om att vi väljare tydligare måste höja rösterna mot Sveriges närmande till Nato. Kännaren av Östeuropa Stefan Lindgren förklarar oroligheterna i Ukraina, kommenterar landets två språk ukrainska och ryska. Sveriges förbindelser från Karl XII till Carl Bildt berörs.
 
 
 
Slutord
Tre betydande TUFF-medlemmar har gått bort under året.
 
Sofi Wenander Sandin som var en av föreningens grundare men var också aktiv i vietnamrörelsen. Hemma hos henne bodde under en tid desertörer från Vietnam.
 
Lennart Holmberg som suttit i TUFF-styrelsen i flera år och också besökt projekten i Indien.
 
Gunnar Petersen mångårig styrelseledamot, han brann för våra indienprojekt som han besökte ett flertal gånger. Han brottades dessutom med Sidabidragen på sin tid. När vi för ett tiotal år sedan hade en internationell kvinnoklubb som träffades för att sy var Gunnar enda mannen som fick tillträde. Hans jobb var barnen som han med sitt medryckande sätt fångade trots deras begränsade kunskaper i svenska.
 
Det är tungt att de här tre inte finns hos oss längre. Men vi har också genomfört aktiviteter som lyft föreningen, för ser vi tillbaka på det gångna året har vi försökt förstå omvärldens konflikthärdar genom att bjuda in föreläsare som haft kunskaper om både Afghanistan och Israel/Palestina.


Vi tror att fred skapas genom att medborgarna har möjlighet att påverka sitt lands situation och utveckla demokrati. Kunskap är en väg att skapa den möjligheten därför är vi stolta över skolorna i Indien och nu också Kongo.

En nål i en höstack kanske men en väg till utveckling.
 
Mars 2014
Sylvia Ljungdahl
 
Innehåll                                                                                       Sid.                                                
Styrelse                                                                                          1                                                                                            
Revisorer                                                                                         1
Styrelsemöten                                                                               1
Valberedning                                                                                 1
Arbetsutskott                                                                                 1
Arbetsgrupper                                                                               2
Medlemmar                                                                                   2
Lokaler                                                                                             2
Representation                                                                             2
TUFF är medlem i                                                                         2
Framträdanden utanför TUFF                                                     2
TUFF i andra medier                                                                     2
Offentliga möten och arrangemang                                         4
Hemsidor                                                                                       5
Arkivering                                                                                       5
         TUFFs biståndsverksamhet                                                 6
    Inbetalningar på insamlingskontot                                       6
    Utbetalt 2013                                                                             6
    Bidragsgivare till Indienprojektet                                         7
    Omfattande indienprojekt                                                     7
    TUFF i Indien 2013                                                                   8
    Kontinuerlig information om Indien-projekten                 8
    Barnbiblioteket i Bagdad                                                         8
    Fattiga gamla i Belgrad                                                           8
    Nya skoloprojekt i Kongo                                                       8
    Information om biståndet                                                     8
Radio TUFF                                                                                     9    
Slutord                                       15