Verksamhetsberättelse för år 2014

Styrelse
Vid TUFFs årsmöte den 22 mars 2014 valdes styrelse och ordförande och vid styrelsemötet samma dag konstituerade sig styrelsen:
Sylvia Ljungdahl ordförande
Monica Schelin vice ordförande
Erika Husberg sekreterare
Monica Schelin kassör för föreningskontot
Åke Sandin för insamlingskontot
Övriga styrelseledamöter: Jenny Citron, Lena Sandin Kroos, Åke Sandin, Ulla Carina Sellergren, Margareta Svahn, Sofia Quiroga, Lisa Norgren Benedictsson, Fernando Quiroga, Alexander Palmér, Ulla Carina Sellergren, Rubin Virdi, Jonas Bodin och som adjungerad till styrelsen var Bitte Isacsson.

Revisorer
Till ordinarie revisorer omvaldes Ulla Luin och Eija Räty. Till revisorssuppleant valdes Ann Sandin Lindgren som avgick på styrelsemötet den 19 augusti 2014. Ingen efterträdare valdes.

Styrelsemöten
Vi har haft en heldag planering samt 10 protokollförda styrelsemöten.

Valberedningen
Till valberedning utsågs Margareta Svahn och Åke Sandin

Arbetsutskott
Arbetsutskott (AU) består av 2 medlemmar och med delvis ny sammansättning. Dessa har varje månad ansvarat för och skött det löpande arbetet. Sammansättningen av AU samt tidsplan har i förväg fastställts för hela året.

Arbetsgrupper
Radio TUFF Åke Sandin tel.712 44 63
Arkiveringsgrupp Margareta Svahn 712 33 02
Hemsidegruppen Lisa Norgren Benedictsson 428 80 53 2

Medlemmar
Den 31 december var vi 407 medlemmar. Var och en har fått tre kalendarier med ett bifogat TUFF-blad, som bestått av korta informationer i olika ämnen, som insamlingsresultat, projekten i Indien och Kongo samt en del annat arbete som aktiva i TUFF genomfört. Redaktör för TUFF-bladet är Åke Sandin.

Lokalen
TUFFs föreningslokal, Myggdalsvägen 80, har utnyttjats flitigt för möten och som arbetsplats för TUFFs verksamhet. Vi hyr också ut lokalen till SeniorNet.

Representation
Alexander Palmér har ingått i Svenska Freds Anti - Kärnvapengrupp tillsammans med Lena Sandin Kroos. Alexander var även vår representation på Svenska Freds kongress i Göteborg den 24 och 25 maj.

Pris
Den 6 december fick Åke Sandin "Folkets Nobelpris - som Nobel vill ha det" från Freds-föreningen på Orust som delat ut priset sedan 2013. Motiveringen var " han har med råge uppfyllt Alfred Nobels krav på Fredspris". Vid ceremonin deltog förutom Åke även Monica Schelin, Lena Sandin Kroos samt Peter Kroos.

TUFF är medlem i
Närradioföreningen och Tyresö Filmförening samt Föreningsarkiven i Stockholms län.

Framträdanden utanför Tuff
26/8 Lena Sandin Kroos och Åke Sandin redogjorde inför rektor och enhetscheferna vid Strandskolan om Tuffs biståndsverksamhet. Det resulterade i att skolan beslöt att i oktober 2014 anordna ett Öppet hus till förmån för Tuffs Indienprojekt.
6/9 Vid Tyresöfestivalen hade Tuff ett bokbord, där flera aktivister deltog.
6 /12 Vid fredsseminariet på Orust fanns bland talarna Åke Sandin, som talade i ämnet "Militaristiska myter" och bland annat berömde Tuff

Tuff i andra media än radio TUFF
26/1-16/2 Radio Tyresö hade en halvtimme med Ibrahim Isaac, ordförande i Syriska Riksförbundet, från hans framträdande på ett Tuffmöte i höstas.3
16/2-9/3 Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande i föreningen Afghanistansolidaritet, hördes en halvtimme från sitt framträdande på ett Tuff-möte.
Nr 3/2014 Tyresö Nyheter, som delas ut till alla kommunens hushåll, hade en trespaltig artikel om Tuffs livliga biståndsverksamhet till Indien, Kongo, Bolivia och Irak. Det betonades att varenda krona går oavkortat till ändamålen.
11/5- 1/6 Från ett Tuff-möte den 17 februari sände Radio Tyresö www.tyresoradion.se eller 91,4 MHz) en halvtimme av Noor Bahnams inledning om läget i det våldshärjade Irak. Hon är aktiv i Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén (SISK).
1/6-22/6 En andra halvtimme av Noor Bahnams framträdande om Irak på ett Tuff-möte i vintras sänds på Radio Tyresö, 91,4 MHz eller www.tyrersoradion.se
3/8-24/8 På Tyresöradion hördes Tuff-medlemmen Åsne Liedén, som bland berättar om hur hon redan från början (1967) blev aktiv i Tuff efter att hon tillsammans med tre andra hade skrivit boken "Fredspolitik – Civilmotstånd".
Nr 5/2014 Tyresö Nyheter, som delas ut till alla Tyresös hushåll hade en utförlig artikel på en halvsida med rubriken "Internationellt Tuff-bistånd unikt". Där beskrevs Tuffs 40-åriga omfattande bistånd till Indien men också de senaste årens insatser för Kongo, Bolivia, Bagdad och Belgrad. Den illustreras av ett foto på det senaste indiska projektet, Bengt Girls Hostel, som byggts för att hedra minnet av den i vintras bortgångne Tuff-aktivisten Bengt Citron.
7-28/9 Tyresöradions (www.tyresoraion.se ) inslag från Tyresöfestivalen innehöll också några minuter om Tuff.
Nr 8/2014 Tyresö Nyheter hade en halv sida med rubriken "Åke Sandin får ’Folkets nobelpris’ " och med bild på Åke. Tuffs verksamhet skildras.
Dec 2014 Tidningarna Bohuslänningen, Stenungssund och Orust hade artiklar om fredsseminariet på Orust, varvid Tuff och Radio Tuff nämndes.

Offentliga möten och arrangemang
17/2 Tittin: Massmördande i Irak – men också barnbibliotek. NORA BAHNAM från Svensk – Irakiska Solidaritetskommittén inledde.
1/3 Bokbord i Tyresö Centrum 4
12/3 Bokbord i Tyresö Centrum
23/4 Tittin: Ämne: Indien och de många TUFF-projekten där. KIRAN GANDHI, svenskspråkig indier med goda kontakter med TUFFs partner i Indien inledde.
13/5 Tittin: Ämne: Bolivia och TUFFs skolprojekt där. SOFIA QUIROGA inledde. Hon är en TUFF-aktivist som bott där. Hon hade färska rapporter eftersom hon nyss var hemkommen från en resa till Bolivia.
24/5 Storloppis utanför ICA och Bollmorahallen.
8/8 Hiroshimadagen deltog Monica, Bitte och Erika vid en manifestation i Storkyrkan.
23/8 Storloppis utanför ICA och Bollmorahallen.
3/9 Möte med Svenska Freds. Några från Svenska styrelse hade möte med TUFFs styrelse, bl. a. var Anna Ek SFSF ordförande med.
6/9 Tyresöfestivalen. Ett av kommunen anordnat evenemang för föreningar. Vi deltog med bokbord.
9/10 Tittin. Ämne: Isis – men också barnbibliotek i Bagdad. WIDAD ZAKI, aktiv i Svensk – Irakiska Solidaritetskommittén inledde.
25/10 Bokbord i Tyresö Centrum
5/11 Tittin i samarbete med Svenska kyrkan Ämne: Palestina i Gaza och på Västbanken. ANNA WESTER, aktiv i Palestinagrupperna, inledde.
25/11 Tittin. Ämne: Putins skuld till eländet i Ukraina. STEFAN LINDGREN, Rysslandskännare, inledde.

Hemsidan
Hemsidegruppen har under 2014 fastställt hemsidans layout, struktur och färgsättning.
Fokus har lagts på att tillhandahålla en ständigt aktuell startsida med information om TUFF:s aktiviteter och kampanjer samt att även erbjuda övriga nyheter som tangerar TUFF:s verksamhet.
Utöver detta fortsätter det långsiktiga arbetet med att bygga ut och uppdatera de redan befintliga ämnesflikarna med förtydligande text och illustrerande fotografier. 5
Gruppen har 2014 bestått av Margareta Svahn, Bitte Isacsson och Lisa Norgren Benedictsson. Hemsidan har under året haft i snitt 30 besökare per dag.

Arkivering
Under året har arkivgruppen fortsatt arbetet med att dokumentera Tuffs omfattande material och vi har sorterat, gallrat och kastat det som inte behöver bevaras. Vi ordnar materialet enligt reglerna i Allmänna Arkivschemat och gör en förteckning över Tuffs arkiv.
Vi tycker det är viktigt att bevara vår förenings historia för kommande generationer och vi kommer att lämna in materialet för säker förvaring på Stadsarkivet i Stockholm där vi har fått tillstånd att bevara vårt arkiv tillsammans med Svenska Freds.
Bitte och Margareta har varit inne på Stadsarkivet och fått mer information hur vårt arbete bör läggas upp.

Tuffs biståndsverksamhet 2014
Sedan början av 1970-talet har Tuff varje år gjort avsevärda biståndsinsatser, främst i Indien, men också i flera andra länder. I Tuff arbetar alla oavlönat, så i motsats till många andra bistånds-organisationer har föreningen inga "administrativa kostnader" utan varenda insamlad krona skickas oavkortat till ändamålet.

INBETALAT PÅ TUFFS INSAMLINGSKONTO (793636-2) ÅR 2014
För Indien 200 240 kr

(därav för mangogram 13 049)

(därav till minnet av Bengt Citron 17 400)

För skola i Kongo (Elikia na Biso) 1 459

För barnbibliotek I Bagdad 1 000

Ej öronmärkta bidrag 7 700

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totalt inbetalat 2014: 210 399

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UTBETALAT 2014:

Indien (därav 240 000 för år 2013) 450 000 kr

Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén (SISK) 12 000 6

San Buenaventura, Bolivia 10 000

Lina Vuskovic, Belgrad 5 000

Elikia na Biso (Kongo) 5 000

Avgifter för plusgiro och utlandsbetalningar 2 357

Totala utbetalningar från insamlingskontot 484 757 kr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIDRAGSGIVARE TILL INDIEN-PROJEKTEN

Alléskolan i Lerum (dagsverke) 35 580 kr

Kumla skola i Tyresö (dagsverke) 48 060

Tyresö skola (dagsverke) 33 551

Strandskolan, Tyresö (Öppet hus) 52 600

Köpare av mangogram 13 049

Till minne av Bengt Citron 17 400

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bidrag för Indien totalt 2014: 200 240 kr

----------------------------------------------------------------------------------------------

OMFATTANDE INDIENPROJEKT
För över 25 år sedan började Tuffs indiska partners att utveckla det bergiga och tidigare försummade Dharampurs hundratals små byar, bebodda av tribals (stambefolkningen), mestadels analfabeter. För Tuff-pengar anlades där sex internatskolor, där i dag över 1000 elever undervisas. Under det första decenniet var Tuff enda finansiären av byggnationer, drift och underhåll av dessa skolor.
Sedan har skolorna blivit centra för utveckling bland de fattigaste av de fattiga genom hundratals brunnar, dessutom många små dammar för konstbevattning, så att man i dag får två skördar per år. Vidare anlades och anläggs små vallar i de många sluttningarna för att förhindra jorderosion under de häftiga monsunregnen. Därigenom har de fattiga småbönderna kunnat återvinna tusentals hektar åkermark. De har försetts med många bufflar och flera massbröllop för fattiga par har bekostats. 7
De senaste åren har välbemedlade indier blivit så imponerade av dessa Tuff-projekt, att de bidragit med summor, som bland annat använts till inrättandet av två gymnasier och ett elevhem för gymnasieflickor. Flera fattiga ungdomar har hjälpts att få universitetsutbildning. (Mera i detalj om allt detta finns på www.tuff.nu , där Tuffs partner Bhikhu Vyas' regelbundna rapporter finns att läsa.).

TUFF I INDIEN 2014
Under 2014 byggdes ett Tuff Guest House i byn Bilpudi, våra partners högkvarter i Dharampur. För pengarna, som Tuff-kamrater och andra vänner till den bortgångne Tuff-aktivisten Bengt Citron lämnade för att hedra hans minne, uppfördes en byggnad för kvinnliga elever och fick namnet Bengt Girls Hostel.
2014 års pengar från Tuff har bland annat använts till underhåll, lärarlöner och andra driftskostnader för två av de sex skolor i Dharampur, vilka i slutet av 90-talet anlades för Tuff-pengar, men de har också räckt till elfinansiering av andra skolor och projekt.
I Dharampur led många förut av nattblindhet till följd av A-vitaminbrist. Det motverkas nu av alla de mangoträd som planterats. De förbättrar inte bara människornas hälsa utan ger också extrainkomster. Fram till och med 2014 hade 125 000 mangoträd planterats i Dharampurs hundratals små fattiga byar. Bidragande till detta har inte minst varit Tuffs försäljning av mangogram, "den perfekta presenten". Detta gåvokort finns i tre varianter: 1) För att gratulera. 2) I stället för blommor. 3) Till minne av…
Två lärare från Alléskolan i Lerum besökte i november de många Tuff-projekten i Indien. Alléskolan tillhör de skolor (se ovan), som i många år genom dagsverken jobbat in pengar för Tuffs projekt. Deras resa bekostades till största delen av att Alléskolan i somras fick Tuffs pris för "berömvärt freds- och solidaritetsarbete". De lämnade sedan från Indien en entusiastisk telefonrapport i Radio Tuff om Tuff-projekten.

STÖD TILL SKOLPROJEKT I BOLIVIA
Under 2014 skickade Tuff 10 000 kr till San Buenaventura i Bolivia. Pengarna används till en skolbyggnad för ursprungsbefolkningen (indianerna). Projektet har förmedlats genom medlemmarna i Tuffs styrelse, Fernando och Sofia Quiroga.

FATTIGA GAMLA I BELGRAD
Också under 2014 stödde Tuff Lina Vuskovics hjälpverksamhet bland fattiga gamla i Belgrad, de flesta av dem flyktingkvinnor. De fick därmed råd att köpa mediciner och kunde skaffa varma kläder och förbättra sina bostäder mot vinterkylan. Eftersom det inte längre finns så många av de gamla kvinnorna kvar i livet, inskränkte sig bidraget under 2014 till 5000 kr. 8

DET NYA SKOLPROJEKTET I KONGO
Två Tuff-medlemmar, Marcus och Miza Landström, har gjort berömvärda insatser för rörelsehindrade kongolesiska barn genom att frakta rullstolar, kryckor och andra hjälpmedel till kongolesiska barnhem. Sedan 2012 planerar de att försöka finansiera en skola bland 13 fattiga kongolesiska byar för barn till illitterata föräldrar. Skolan planeras att ha 300 elever, som hittills inte haft tillgång till undervisning. Skolan skall ha sex klassrum med undervisning i två skift per dag. Beräknad kostnad: 150 000 kr, alltså 25 000 kr per klassrum.
Under 2012 lämnade Tuff 25 000 kr som grundplåt till ett första klassrum. Genom solidariska människors generösa insatser kunde Tuff under 2013 skicka ytterligare 75 000 kr. Därmed var fyra av de sex planerade klassrummen finansierade. Bland annat har flera av de KTH-studenter, som ofta hjälper till med projektet, intervjuats i Radio Tuff (www.tyresoradion.se).
Under 2014 har tre av de sex klassrummen byggts klart och de tre andra är snart klara. Under året bidrog Tuff med 5 000 kr.

KONTINUERLIG INFORMATION OM TUFF-PROJEKTEN
Vår främste indiske partner, Bhikhu Vyas, är mycket kommunikativ och lämnar regelbundet rapporter på e-post. De förs in på Tuffs hemsida www.tuff.nu. Biståndet till olika länder har mycket regelbundet skildrats i Radio Tuff på 91,4 MHz och www.tyresoradion.se Lokalpressen har också haft artiklar om det. På flera offentliga Tuff-möten har information lämnats och frågor besvarats.

Radio Tuff 91,4 MHz och www.tyresoradion.se
Radio Tuff har på 30:e året fortsatt att sända program, som hörts varje vecka. Ett nytt Radio Tuff har kommit varannan söndag kl 17.00-17.30 och sedan fyra ggr per dygn i två veckor . I fliken "Arkiv" på webbsidan www.tyresoradion.se kan man lyssna på gamla Radio Tuff.
PROGRAMLEDARE: Åke Sandin och Monica Schelin
REGELBUNDNA MEDARBETARE: Hampus Eckerman, Bengt Svensson
TEKNIKER: Åke Sandin, Theodor Lindgren
Programmen i korthet 2014:
5/1-19/1 Veckans rosor delas ut till både BBC, The Independent och Sveriges Radio samt till Amnesty International, kritiker av Gripen-affären och av moderniseringen av kärnvapen med mera. Monica Schelin och Åke Sandin sammanfattar Tuffs omfattande och mångskiftande bistånd under 2013. främst till Indien och Kongo men också till Libanon, Belgrad och syriska flyktingar. Framhåller Tuffbiståndets fördelar. Åke Sandin berättar kortfattat om Tuffs många offentliga möten under 2013 och andra aktiviteter under fjolåret samt hedrar minnet av under 2013 bortgångna Tuff-aktivister.
19/1-2/2 Veckans rosor delas ut till läsvärda artiklar, radikaler typ Roland Schütt och Joe Hill samt till andra välförtjänta. Irakfödda Noor Bahnam, aktiv i Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén, om de tragiska massmorden i Irak men också om de Tuff-stödda barnbiblioteken i Bagdad. Åke Sandins krönika har rubriken "VÅR ENSIDIGT MILITARISTISKA FÖRSVARSDEBATT" bland annat med underrubriken "Den paranoida rysskräcken".
2/2-16/2 Veckans rosor delas ut till radio- och TV-programmen men också till personer som Hans Blix och till minnet av Pete Seeger, vars mest kända låt framförs av Joan Baez. Emma Elofsson och Anders Nordlie, två av de KTH-studenter som hjälper till med det Tuff-stödda skolbygget i Kongo, berättar om sitt senaste besök där. Åke Sandins krönika har rubriken "KRIGS-PROPAGANDAN LURAR OSS SOM VANLIGT" och handlar om "rapporterna" om Syrien.
16/2-2/3 Veckans rosor delas ut till tuff-medlemmar och läsvärda utländska skribenter. Rysslands-kännaren Stefan Lindgren bemöter det ymniga klankandet på Ryssland, bland annat dess påstådda homofobi. Marianne Stiegers text om "Günter Grass och bröderna Grimm" läses upp. Åke Sandins krönika har rubriken "Balkankrigens 'värdiga' och 'ovärdiga' offer" och Pete Seeger sjunger om vad vi lär oss i skolan.
2/3-16/3 Veckans rosor delas ut till många förtjänstfulla. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, bidrar med en ironisk krönika om OS, Putin och gay-aktivister. Två mycket erfarna politiska veteraner, Thage G Peterson och Maj Britt Theorin, talar klarspråk om "ryska ubåtar" svensk militär i Afghanistan och behovet av en verklig svensk fredspolitik. Minnesord om två bortgångna Tuff-kamrater.
16/3-30/3 Veckans rosor delas ut i så stor omfattning, att inslaget den här gången tar hela 12 minuter. Tyresöbon och förre statsministern Ingvar Carlsson kommer ut  med en ny bok och han ger glimtar från den i ämnena religion, nordisk modell, Ryssland och folkrättsbrott. Sveriges betydande vapenexport behandlas under rubriken "landet där kanonen blommar", ett citat från Lars Forssell, vars visa "De fattigas piano" sjungs av Ulla Sjöblom.
30/3-13/4 Veckans rosor delas ut till hela fjorton personer och tidningar för olika  berömvärda insatser. Neven Milivojevic tipsar oss om att möta våren i Belgrad, alltså "an der schönen blauen Donau" Åke Sandin läser en krönika, som är en  parodi eller karikatyr på nationalism och rasism samt deras förlängda arm:krigsgalenskapen.
13-274 Veckans rosor delas ut till bland annat flera internationella och svenska skribenter från Seymour Hersh till Per Gahrton. Indienkännaren Örjan Wiberg kritiserar Narendra Modi, ledare för det segertippade partiet BJP, berömmer de många indiska TUFF-projekten och är bekymrad över de indiska flickornas situation. Åke Sandins krönika är tudelad, dels i en nutida variant om rysskräcken, dels i krönikan "Gorbatjov och vi andra skinnskallar" från 1989.
27/4-11/5 Veckans rosor delas ut till ett stort antal välförtjänta, inte minst till några som uttryckt sig klokt i medierna. Sofia Quiroga, ung ledamot av Tuffs styrelse, berättar om sitt besök i Bolivia nyligen och om den skola för indianer som Tuff nu börjat stödja. Åke Sandins krönika har rubriken "Inte bara Pavlovs hundar dreglar" och handlar om våra militaristers förtjusning över alla upprustningsförslag.
11-25/5 "Veckans rosor" delas ut till ett stort antal välförtjänta. Trollbäckenbon Miza Landström berättar om sina hjälpsändningar för rörelsehindrade barn i Kongo och om att det Tuff-stödda skolbygget i Kongo resulterat i att ett av de två skolhusen snart är klart. Sven Ruin har på nätet ett upprop om att Finland och Sverige borde motsätta sig i det tilltagande samarbetet med militäralliansen Nato. Under rubriken "Sverige mera lojalt mot Nato och USA än mot sitt eget folk?" citerar Åke Sandin och Monica Schelin ur en artikel av fredsforskaren Jan Öberg.
22/6-3/8 Massor av "Veckans rosor" delas ut till många välförtjänta. Intervju med Tomas Magnusson, ordförande i Svenska Freds 1979-85 och sedan också flera år president i IPB (International Peace Bureau). Ämnen: Kritik av Nobels fredspris, Läget i Kurdistan, Svenska Freds’ senaste årskongress m m. Åke Sandins krönika har rubriken "Ett krig till med fiaskoartat resultat" och behandlar utvecklingen i det krigsdrabbade Irak.
3/8- 17/8 Åke Sandin utfrågas bl a om: Costa Ricas fotbollsframgångar och avskaffandet av dess krigsmakt redan 1948. Pengarnas stora roll både i upprustning och numera också i idrott. Finska inbördeskriget och Karelens öde. Kärnvapnen och på onsdag 69 år sen Hiroshima atombombades den 6/8 1945. Dödandet i Gaza och Ukraina.
24/8-7/9 Massor av "Veckans rosor" delas ut till många (15) välförtjänta. Den erfarne fredsforskaren Jan Öberg intervjuas om Ukrainakrisen, Natos utvidgning, det mäktiga militär-industriella komplexet och den fattiga fredsforskningen. Åke Sandins krönika har rubriken "MASSDÖDANDE, MASSFLYKT OCH FLYGKRASCH I UKRAINA". Lena Granhagen sjunger "Uppmuntran" av Wolf Biermann.
7/9-21/9 Massor av "Veckans rosor" delas ut, lokalt till Tyresö Nyheter (s) och fullmäktiges skicklige ordförande Jan Larsson (fp). Radikala skribenter som Pierre Schori och Per Gahrton rosas och citeras också liksom många andra. Fredsaktivisten Roni Doumit intervjuas om att hans gamla hemland Libanon nu översvämmas av syriska flyktingar och att den hänsynslösa terrororganisationen IS begår illdåd mot bland annat kristna i Irak och Syrien. Åke Sandins krönika har rubriken "Leve demokratin! Rösta den 14 september!". Den visar hur röstdeltagandet brukar skifta mellan olika bostadsområden och innehåller tre limerickar.
21/9- 5/10 Massor av "Veckans rosor" delas ut, bl a till svenska orter som tar emot många flyktingar. Från Skärholmen hörs bildläraren Sten Canevall och trettonåriga flyktingflickan Olacka som nu hotas av utvisning efter att ha bott halva sitt liv i Sverige. Bengt Svensson har från San Francisco skickat en pepprad text om krigens resultat. Den läses upp. Rysslandskännaren Stefan Lindgren utfrågas om krisen i Ukraina. I Åke Sandins krönika citeras Gorbatjov och Schori. SD:s militarism kommenteras
5-19/10 Många "Veckans rosor" delas ut, bl a till debattörer i svensk och utländsk press och till fredsaktivister, såsom Desmond Tutu. Irakfödda Widad Zaki, aktiv i Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén, intervjuas om sitt forna hemland, som hon besökte i juli och där ISIS härjar. Monica Schelin och Åke Sandin kommenterar senaste TUFF-bladet med dess många olika rubriker och varierande innehåll.
19/10 -2/11 Massor av "Veckans rosor" delas ut, bl a till radikala tidningsartiklar om Ukraina, Ryssland, Palestina Nato och icke-våld. Anna Wester intervjuas om varför hon som ordförande i Palestinagrupperna i Sverige i åratal har engagerat sig för palestiniernas svåra situation. Hampus Eckerman påpekar USA:s upprepade fiaskon att ge rebeller i olika länder vapenstöd och varifrån otäcka ISIS får sina vapen. Åke Sandins krönika har rubriken EXTREMA ISIS HÄRJAR" och tar upp Natolandet Turkiets svårtolkade roll.
2-16/11 Massor av "Veckans rosor" delas ut till en solidarisk skola, en indisk partner, flera kloka journalister, tre professorer med flera.Ingemar Myhrberg visade redan 1985 i sin bok UBÅTSVALSEN att "ubåtsjakterna" var medieskrönor. Om det senaste rabaldret i skärgården läser han en text med rubriken "Journalistkåren har fått ubåtsfnatt!". Diakonen och Tuff-aktivisten Jonas Bodin om Fairtrade, t ex olivolja från Palestina, vars situation han kommenterar med anledning av ett möte i ämnet den 5 november. Åke Sandins krönika har rubriken "Historielösa opinionsbildare larmar okunnigt". Han jämför läget i dag med Östersjön under 80-talet.
16-30/11 Ett dussintal "veckans rosor" delas ut i Martin Luther Kings anda att "hellre tända ljus än att bara förbanna mörkret". Radio Tuffs kvinna i Malmö Marianne Stieger, ursprungligen flykting från Östtyskland, om murens fall för 25 år sen, de båda tyska "halvorna" och hur hon genom Radio Tuff träffade sin blivande make
Robert. Rysslandskännaren Stefan Lindgren inleder 25 november ett Tuff-möte under den frågande rubriken "Putins skuld till eländet i Ukraina?". I Radio Tuff får vi glimtar av hans svar.
30/11-14/12 Dussintals "veckans rosor" delas bland annat ut till flera läsvärda tidningsartiklar, lockande möten, en norsk läkare med flera. Under sitt besök bland de många indiska Tuff-projekten intervjuas per telefon läraren Jeanette Björnskiöld, som entusiastiskt berättar om projekten och Tuffs indiska partners gästfrihet. Miza Landström berättar om det av Tuff stödda skolbygget i Kongo 13 och välgörenhetsgalan den 6 december för hjälpen till funktionshindrade kongolesiska barn. Bengt Svensson, Radio Tuffs man i San Francisco, intervjuas om amerikansk politik och fredsrörelse. Bengts ironiska funderingar återges.
14/12-28/12 Dussintals "veckans rosor" delas ut till alltifrån Fredsrörelsen på Orust till Sven Lionells verser. Några strofer av Ola Friholts långa hyllning på vers till "Folkets Nobelpris för fred" återges. Norske juristen Fredrik Heffermehl om sin kritik av att Nobels fredspris inte utdelas enligt Nobels testamente. Han berättar också
om Stanislav Petrov 1983 räddade världen från kärnvapenkatastrof. Inför julen berättar den kristne debattören Bernt Jonsson om situationen i dag för det heliga landet" och Jesu födelseort Betlehem.
28/12-11/1 "Veckans rosor" delas bl a ut till ett frimärke, tre tidningar och en modig tysk journalist. Tuff-medlemmen Elena Magnell läser sin rimmade krönika om år 2014. Sylvia Ljungdahl, ordf. i både Tuff och kvinnojouren, intervjuas om det gångna året och julen. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, har sänt en text med rubriken "Krigens kostnader och tjusiga namn". Åke Sandin om Tuff och Radio Tuff under 2014 och den närmaste framtiden.

Slutord

Vi saknar!
En för oss i TUFF betydelsefull person har gått bort under året; Bengt Citron. Han byggde upp vår hemsida från ingenting och han var den trogen, såg alltid till att hålla den aktuell och uppdaterad. Vi saknar honom.

Åke hyllad!
Brev från fredsforskningsprofessor Stellan Vinthagen
Åke Sandin är en levande legend inom svensk fredsrörelse. Det livslånga arbete som Åke bedrivit mot krig och kärnvapen, och det seriösa gräsrotsarbetet inom TUFF, Tyresö Ulands – och fredsförening har varit en inspiration för många av oss yngre. Hans radioreportage och krönikor har varit en välbehövlig röst. Åkes speciella stil av envist engagemang, principfasta och förbannade pacifism som oupphörligt kritiserat orättvisor, krigshetsare och förtryck har varit välbehövligt i en ofta allt för lågmäld och väluppfostrad fredsrörelse. Åke är också en av de pionjärer i Sverige som skapade en stark koppling mellan fredsfrågor och Tredje Världen, något som den senare fredsrörelsen tappat bort i sin upptagenhet med Europa. Tack Åke för din insats mot militarisering, global orättvisa och för en rättvis fred.
Stellan Vinthagen är professor University of Massachusetts Amherst i USA, har bland annat varit aktiv inom Plogbillsrörelsen

Världen runt oss!
För en förening som TUFF är år 2014 inte ett år att minnas med glädje. Det har under året utvecklats många varbölder med bland annat Mellanöstern, IS och Ukraina.

Sylvia Ljungdahl