Verksamhetsberättelse för år 2016

Styrelse
Vid TUFF:s årsmöte den 19 mars 2016 valdes styrelse och ordförande. Samma dag konstituerade vi oss på ett styrelsemöte:
 
Sylvia Ljungdahl ordförande
Monica Schelin vice ordförande
Erika Husberg sekreterare
Lena Sandin och Monica Schelin kassörer för föreningskontot
Åke Sandin kassör för insamlingskontot
 
Övriga styrelseledamöter: Lena Sandin, Lisa Norgren Benedictsson, Fernando Quiroga, Alexander Palmér, Shafiqul Islam, Magnus Wiberg, Miza Landström och Bitte Isacsson
 
Revisorer
Till ordinarie revisorer omvaldes, Ulla Luin och Eija Räty.
 
Styrelsemöten
Vi har haft 11 protokollförda styrelsemöten.
 
Valberedningen
Till valberedning utsågs Åke Sandin (sammankallande) och Lisa Norgren Benedictsson
Arbetsutskott
Arbetsutskottet (AU) består av två styrelsemedlemmar som varje månad ansvarar för det löpande arbetet. Sammansättningen av och schema för AU fastställs årsvis.
 
Arbetsgrupper
Radio TUFF Åke Sandin tel 712 44 63.
Arkiveringsgruppen Margareta Svahn 712 33 02.
Hemsidegruppen Lisa Norgren Benedictsson 428 80 53.
 
Medlemmar
Den 31 december var vi 379 medlemmar. Var och en har fått fyra utskick med ett  kalendarium med inbjudan till TUFF:s olika arrangemang samt ett TUFF-blad som bestått av kort information i olika ämnen samt insamlingsresultat för våra olika projekt. Redaktör för TUFF-bladet är Åke Sandin.
 
Lokalen
TUFF:s föreningslokal, Myggdalsvägen 80, har utnyttjats flitigt för möten och som arbetsplats för TUFF:s verksamhet. Vi har i flera år hyrt ut lokalen till SeniorNet och under vår- och en del av höstterminen även till PRO för olika studiecirklar. Vi har tagit ett beslut att inte ha fler loppisar, så lokalen töms succesivt på material.
 
Representation
Lena Sandin Kroos är vår representant i Svenska Freds Antikärnvapengrupp.
TUFF är medlem i
Närradioföreningen och Tyresö Filmförening samt Föreningsarkiven i Stockholms län.
Framträdanden utanför TUFF
27/10               Vid Strandskolans Öppet hus den 27 oktober var Bitte Isacsson, Monica                   Schelin, Lena Sandin och Erika Husberg där med bokbord och representerade           Tuff.
21/11               Monica Schelin och Åke Sandin var inbjudna till Kumla skolas internationella         grupp för att diskutera biståndet till Indien inför Kumlas fortsatta stöd.
TUFF i andra medier
14/2-5/3       Åke Sandin läser från två av sina böcker artiklar på Tyresöradion,                         dels ”Liten     läsövning för folkstormare” (ursprungligen i DN 1967) och dels ”Historiens hora   Clio” ur boken ”Goda krigare – och andra militaristiska myter”.           Programledare: Leif Bratt.
mars 2016     Tyresö Nyheter, vars sida om Tyresöradion har en stor bild på Radio Tuffs                       båda programledare under rubriken ”Den evigt tuffa radion” och bland annat         med texten: ”Varje vecka i över 30 år har Radio TUFF sänt på                       Tyresöradion. I mars blir det program nr 1410, vilket är ett oslagbart rekord”.
19/5-29/5       Få svenskar har arbetat så hårt och länge för fredliga lösningar som Maj Britt     Theorin, bland annat som svensk nedrustningsambassadör, EU-                   parlamentariker och i många år ledamot av svenska riksdagen. Från ett offentligt möte i Tyresö hörs hon på Radio Tyresö diskutera Nato,               värdlandsavtalet, kärnvapen, påstådda                           hot och säkerhetsfrågor.
11/9-2/10       Johan Erlandsson hörs på Radio Tyresö. Han är journalist på                     Kommunalarbetaren, skrev boken ”Desertörerna” om amerikanska                           Vietnamdesertörer och besökte Tyresö för att forska om de många unga amerikaner som hamnade hos olika Tyresöfamiljer för 40-45 år sedan.
25/9-16/10   Ett föredrag som fil dr Eva Myrdal höll i Tuff-lokalen om Syrien hörs på Radio           Tyresö. Med sina gedigna kunskaper i arkeologi gav hon glimtar i Syriens långa                         historia men kom också in på det över femåriga inbördeskriget och skildringen           av det i västliga medier.
23/10-13-11 Från ett TUFF-möte hörs Agnes Hellströms anförande på Radio Tyresö.                         Agnes är ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och talar om         hotet från kärnvapnen, exporten av vapen och andra angelägna fredsfrågor.                           Programledare: Åke Sandin
 
Offentliga möten och arrangemang
18 feb         Titt in med MIZA LANDSTRÖM, ämne Den TUFF-stödda skolan i Kongo. Vi bjöds även på kongolesisk mat.
 
5 mars         Bokbord i Centrum.    
 
16 mars     Tittin med SHAFIQUL ISLAM, ämne: Bangladesh, ett folkrikt land vi inte hör så mycket om.
 
13 april       Anja Björk från Villa Viktoria berättadepå ett styrelsemöte om ensamkommande flyktingbarn.
 
23 april       Bokbord i Tyresö Centrum.
 
27 april       Tittin om föräldralösa barn i Tanzania med CAROLINA WIKSTRÖM från organisationen Econef. Carolina berättade om ett barnhem för föräldralösa barn som Econef vill utveckla så de kan ta emot fler barn och även driva skola.
 
17 maj         MAJ-BRITT THEORIN föreläste på Kvarnhjulet, sal Kulturcaféet, om Värdlandsavtalet och NATO. Samarr. med ABF.
 
11 juni         Bokbord i Tyresö Centrum.
 
8 aug.           Bokbord i Tyresö Centrum på Hiroshimadagen med flygblad och tranor som vi också dekorerade träden i Centrum med.
 
3 sep.           Tyresöfestivalen, TUFF deltog med bokbord.
 
14 sep         Tittin med EVA MYRDAL ämne: Syrien och Degerfors. Eva M är arkeologi-professor och organisatör av Nordiska fredssamtal som hölls i Degerfors den 12 och 14 augusti.
 
13 okt         Tittin med AGNES HELLSTRÖM, Svenska Freds nya ordförande.
 
27 okt         Öppet Hus, Strandskolans . Deras inkomster går främst  till TUFF:s indienprojekten och vi deltog med bokbord.
 
17 nov         Tittin med JOHAN ERLANDSSON som talade om sin bok ”Desertörerna”.
                     
5 dec           TUFF:S FRAMTID, möte med en massa julgodis, kaffe med dopp och glögg. År 2017 fyller TUFF 50 år.
         
Hemsidan
TUFF:s hemsida har under året administrerats av Bitte Isacsson och Lisa Norgren Benedictsson. Hemsidans startsida uppdateras frekvent angående möten och andra aktiviteter samt nyheter med anknytning till TUFF:s verksamhet. På startsidan finns också länk till Radio TUFF. Hemsidan innehåller även flikar med information om TUFF:s syfte, historia, olika projekt (såväl avslutade som pågående) med mera och dessa flikar uppdateras och utvecklas vid behov.
Vid starten oktober 2012 hade hemsidan 28 besök. Under 2016 har besöksfrekvensen varierat mellan 68-157 besök/månad, där juni och juli stod för få besök och oktober stod för toppnoteringen 157 besök.  
Arkivgruppen har avslutat sitt arbete
På initiativ av Margareta Svahn bildades en grupp under 2011 för att bevara TUFFs gedigna arbete under 50 år till eftervärlden.
Gruppen bestod från början av fem personer som påbörjade arbetet med att gå igenom och arkivera allt material som framförallt fanns bevarat i TUFFlokalen på Myggdalsvägen 80 i Tyresö. Gruppen registrerades hos ABF som en studiecirkel för att kunna inbringa några extra kronor till föreningskassan och ambitionen var att träffas en gång per vecka under två timmar. Arbetet med arkiveringen tog längre tid än beräknat och har ibland varit påfrestande men också intressant. Det har varit mycket inspirerande att följa föreningens bildande och utveckling genom åren.
I november 2016 avslutades gruppens arbete och materialet överlämnades av Margareta Svahn, Erika Husberg och Bitte Isacsson till Stockholm stadsarkiv där det nu finns tillgängligt för forskning.
Arkivet har referensnummer SE/SSA/2436 och kan sökas i NAD (Nationell ArkivDatabas) hos Riksarkivet eller Stockholms stadsarkiv
Tuff:s biståndsverksamhet 2016
Sedan början av 1970-talet har Tuff varje år gjort avsevärda biståndsinsatser, främst i Indien men också i flera andra länder. I Tuff arbetar alla oavlönat, så i motsats till många andra bistånds-organisationer har föreningen inga ”administrativa kostnader” utan varenda insamlad krona skickas oavkortat till ändamålet.
Inbetalningar på TUFF:s insamlingskonto (793636-2) år 2016
För Indien                                                                                                                                         168 842 kr
(därav för mangogram 14 255 kr)                                                                      
För skola i Kongo (Elikia na Biso)                                                                                                      500 kr
Ej öronmärkta bidrag                                                                                                                       10 100 kr
Totalt inbetalat 2016                                                                                                                     179 442 kr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bidragsgivare till Indienprojekten
Alléskolan i Lerum (dagsverke)                                                                                                       47 570 kr
Kumla skola i Tyresö (dagsverke)                                                                                                   69 190 kr Strandskolan, Tyresö (Öppet hus)                                                                                                       37 827 kr
Köpare av mangogram                                                                                                                     14 255 kr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bidrag för Indien totalt 2016:                                                                                                                                  168 842 kr
Utbetalat 2016:
Elikia na Biso för skolan i Kongo                                                                                                    70 000 kr
Econef för barnhem i Tanzania                                                                                                               10 000 kr
Avgifter för plusgiro och utlandsbetalningar                                                                                             1 076 kr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totala utbetalningar från insamlingskontot:                                                     81 076 kr
 
 
 
 
(Till Indien skickades 2016 års pengar inte förrän den 2/1 2017. Då överfördes 200 000 kr till indiska partners, nästan 2 miljoner indiska rupier. Förutom 168 842 kr från inbetalda pengar användes de 10 100 kronorna, som inte var öronmärkta och dessutom över 20 000 kr från Tuffs reserver.
Indienprojekten fortsätter
På 90-talet finansierade TUFF sex internatskolor i Dharampur i delstaten Gujarat. I Dharampurs små fattiga byar bor tribals, alltså den tidigare så försummade ursprungsbefolkningen, varav de flesta vuxna är analfabeter. Under det första decenniet var Tuff enda finansiären av byggnationer, drift och underhåll av dessa skolor.
Sedan har skolorna blivit centra för utveckling bland de fattigaste av de fattiga genom hundratals brunnar och dessutom små dammar för konstbevattning, så att man i dag får två skördar varje år. Vidare har anlagts små vallar i de många sluttningarna för att förhindra jorderosion under de häftiga monsunregnen. Därigenom har de fattiga småbönderna kunnat återvinna tusentals hektar åkermark. De har försetts med många bufflar och så flera massbröllop för det fattiga har bekostats.
Tack vare skolorna har tusentals elever fått undervisning och många till och med hjälpts till högskolor. Från miljonbelopp varje år från TUFF har biståndet de senaste åren uppgått till ca 200 000 kr per år. Men välbeställda indier har blivit så imponerade av verksamheten att de numera bidragit med summor, som bland annat bidragit till två gymnasier och ett elevhem för flickor.
Skolan i Kongo
De senaste åren har Tuff bidragit till en skola bland 13 fattiga kongolesiska byar för barn till illitterata föräldrar. Initiativet togs av Miza Landström, numera medlem av Tuffs styrelse. Under 2016 har problem med regeringen i Kinshasa uppstått, varför lönerna till lärarna delvis har upphört. Därför har Tuff skickat 70 000 kr till lärarlöner under 2016.
Skolan har börjat ta form, 360 elever går i 7 olika klasser. Årskurs 1 – 6 går på förmiddagar och årskurs 7 t o m gymnasium på eftermiddag. Förskoleklassen har 65 elever mellan 2 och fem år. Alla elever har blågula skoluniformer på mellanstadiet och blåvitt på gymnasiet. Ungdomar med funktionsnedsättning har börjat sy bland annat skoluniformer som de säljer. Hos dem finns två lärare som stöd. Även mammor har möjlighet att sitts och sy i skolan. Det finns 23 personal.
Stöd till skola i Tanzania
Den svenska stiftelsen Econef bygger en skola och skolhem för barn som blivit föräldralösa på grund av den HIV-sjuka som tyvärr är vanlig i landet. Tuff bidrog med 10 000 kr under året till detta projekt.
 
Kontinuerlig information om TUFF-projekten
Vår främste indiske partner, Bhikhu Vyas, är mycket kommunikativ och lämnar regelbundet rapporter på e-post. De förs in på Tuffs hemsida www.tuff.nu. Biståndet till olika länder har mycket regel-bundet skildrats i Radio Tuff på 91,4 MHz och www.tyresoradion.se.  Lokalpressen har också haft artiklar om det. På flera offentliga Tuff-möten har information lämnats och frågor besvarats..
 
Radio Tuff nr. 1405 - 1430
Radio Tuff har på 33:e året fortsatt att sända program, som hörts varje vecka. Ett nytt Radio Tuff har kommit varannan söndag kl 17.00-17.30 och sedan tre ggr per dygn i två veckor Det hördes på 91,4 MHz och även på www,tyresoradion.se där det när som helst kan avlyssnas och i fliken ”Arkiv” hörs tidigare Radio Tuff.
PROGRAMLEDARE:                                         Åke Sandin och Monica Schelin
TEKNIKER:                                                         Åke Sandin, Theodor Lindgren
Programmen i korthet 2016:
10/1-24/1       Monica Schelin och Åke Sandin delar ut 15 ”rosor” till folk som gjort eller sagt               något bra. Elena Magnell läser upp sin ”Kris-gryns-blandning 2015”, en                         krönika på vers över fjolåret. Hampus Eckerman tar upp USA:s många                         allianser, en FN-bok om statsmäns immunitet mot kritik, en misslyckad karta           från Coca Cola och Kellys märkliga tal om stabilitet genom vapen.
24/1-7/2         Monica Schelin och Åke Sandin delar ut massor av ”rosor” till folk som gjort                   eller sagt något bra. Miza Landström intervjuas om bygget av den TUFF-         stödda skola i Kongo som nu finns för 245 fattiga barn. Åke Sandins krönika             handlar om utomrättsligt dödande och artikeln ”Nato större hot än Putin” av        
                        Åsa Linderborg.
7/2-21/2         Monica Schelin och Åke Sandin delar ut massor av ”rosor” till folk som gjort                   eller sagt något bra. De berättar också om det senaste TUFF-bladets skildring                   av TUFFs omfattande verksamhet. Hampus Eckerman rapporterar om ett   besök i Ukraina, bl a i Tjernobyl och på en gammal missilbas.
21/2-6/3         Monica Schelin och Åke Sandin delar ut ett dussintal ”rosor” till människor         som sagt eller gjort något bra. Hampus Eckerman på telefon från Sri Lanka         om cancerframkallande medel vid sopbränning i Irak, om amerikanskt ekonomiskt stöd till Afghanistan och polska förbud mot att kalla något av andra           världskrigets förföljelser för ”polska”. Stefan Lindgren, utgivare av ”Ryska                           Posten” om Rysslands agerande i Ukraina och i Syrien och om den svenska                     rysskräckens följder.
6/3-20/3         Monica Schelin och Åke Sandin delar ut många ”rosor”, bl a till Thage G                         Peterson. Fredsveteranen Tomas Magnusson rapporterar om den stora fredskonferensen i Göteborg, där Nobels fredspristagare Mairead Maguire var     en av talarna. Åke Sandins krönika har rubriken ”Media mörkar fred och             folkrörelser”.
 
20/3-3/4         Monica Schelin och Åke Sandin delar ut många ”rosor till välförtjänta. Farshid Ardabili Farsi, ordförande i Nässjö anrika fredsförening, intervjuas om                     sin tid som iransk soldat och om lokalföreningens verksamhet. Krönikan återger           många pacifistiska citat från den irländska mottagaren av Nobels fredspris 1976,                           Mairead Maguire. Låten ”I natt jag drömde” hörs också.
3/4-17/4         Monica Schelin och Åke Sandin delar ut många ”rosor” till välförtjänta. Bengt               Svensson berättar från San Francisco om det amerikanska                           presidentvalet. Hampus Eckerman bl a om USA i Irak, oroligheterna i Köln på           nyår och om terrorn förr. Åkes krönika har rubriken ”100 år av misslyckade                 krig”.
17/4-1/5         Monica Schelin och Åke Sandin delar ut många ”rosor” till Hans Blix, Sven                       Hirdman och andra som sagt eller gjort något bra. Professor Anders Romelsjö               har den läsvärda bloggen www.jinge.se och intervjuas om Saudiarabien,             Jemen och aktörerna i Syrienkriget. Åke berättar kort varför han tycker Tuff är                           så viktigt och om den kommande verksamheten.
1/5-15/5         Monica Schelin och Åke Sandin delar ut ett helt fång ”rosor” till dem som             skrivit eller gjort något bra. Åkes krönika är sedan ovanligt lång, handlar om               den ryska enklaven Kaliningrad, helt omgiven av NATO. Monica och han                         berättar också om det grymma öde som drabbade Ostpreussens tyskar kring                 slutet av andra världskriget
15/5-29/5       Monica Schelin och Åke Sandin delar ut ett helt fång ”rosor” till dem som             skrivit eller gjort något bra. Miljökämpen Tord Björk hörs sedan på telefon från   Kristianstad om den franska dokumentären ”Ukraina – revolutionens mörka           sida”, två gånger stoppad av SvT. Åkes krönika har rubriken ”Ryssland är inte                           Sovjetunionen” och granskar kritiskt kraven på svenskt medlemskap i Nato.
29/5-12/6       Till dem som gjort eller skrivit något bra delar Monica Schelin och Åke                     Sandin ut ”rosor” under mottot ”Hellre tända ljus än att bara förbanna                
                        mörkret”. Lena Mansfield, duktig lärare vid Kumla Skola, Tyresö, om skolans
                        dagsverke 12 maj, som gav uppåt 70 000 kr till Tuffs projekt för fattiga indiska
                        barn. Åkes krönika har rubriken ”Obama besöker Hiroshima”.
 
12/6-26/6       Till dem som gjort eller skrivit något bra delar Monica Schelin och Åke                     Sandin ut massor av verbala ”rosor”. Ambassadör Mathias Mossberg, som     har skrivit boken ”I mörka vatten. Hur svenska folket fördes bakom ljuset i             ubåtsfrågan”, granskar kritiskt de senaste årens tal om kränkande ubåtar. Åkes                           krönika har rubriken ”Krig är ju folkmord”.
26/6-10/7       Till dem som gjort eller skrivit något bra delar Monica Schelin och Åke Sandin ut hela 19 ”rosor”, några liksom andra rosor försedda med vassa taggar. Den amerikanska sångerskan Joan Baez hörs med en pacifistisk låt både på   engelska och tyska. En ironisk bit ur hennes bok ”Det sorgsna nöjesfältet” läses också upp.
10/7-24/7       Till dem som gjort eller skrivit något bra delar Monica Schelin och Åke Sandin     ut många ”rosor”, några dock försedda med taggar. Widad Zaki, Irakfödd och aktiv i Svensk-irakiska solidaritetskommittén, intervjuas om turbulensen och dödandet i Irak. Krönikan handlar om larmen om ubåtar och är från 1991.
24/7-7/8         Till dem som gjort eller skrivit något bra delar Monica Schelin och Åke Sandin     många verbala ”rosor”. Programmets huvudämne är kärnvapen inför                 Hiroshimadagen den 6 augusti. Krönikan har rubriken ”Ironi, lögn och cynism             om Hiroshima” och lilla Sadakos hemska öde uppmärksammas. Sång av Jan                           Hammarlund och Ulla Sjöblom.
7/8-21/8         Till dem som gjort eller skrivit något bra delar som vanligt Monica Schelin och             Åke Sandin ut många verbala ”rosor”. Fredsaktivisten Börje Andersson från     Ulricehamn intervjuas om sin kamp mot kärnvapen. Åkes krönika har rubriken         ”Demokratins ’grundbultar’ i kris, men TUFF tuffar på”. Ulla Sjöblom sjunger           ”De fattigas piano”.
21/8-4/9         Till dem som gjort eller skrivit något bra delar Monica Schelin och Åke Sandin     ut en mängd verbala ”rosor”, en del dock med taggar. Tuff-medlemmen Ulla         Gribbe intervjuas om ETC, Filter och andra radikala tidningar som hon läser.                   Radio Tuff har 31-årig födelsedag i augusti och därför läses några av de                           limerickar som sändes på 80-talet.
4/9-18/9         Till dem som gjort eller skrivit något bra delar Monica Schelin och Åke Sandin     ut en mängd verbala ”rosor”, en del dock försedda med taggar. Professor Eva         Myrdal intervjuas om Nordiska Fredssamtal i Degerfors den 12-14 augusti och             om kriget i Syrien. Per Anders Skytt om den ockuperade Västbanken, där han               varit ekumenisk följeslagare.
18/9-2/10       Monica Schelin och Åke Sandin delar ut ”rosor” till 15 stycken som gjort eller       skrivit något bra. Hampus Eckerman gör sina fräna nedslag i mediefloden med             bl a brittiska UD:s självkritik mot Natos Libyenkrig 2011, rysskräckens       traditioner och minor i Laos som 40 år efter kriget tar liv. Åke Sandins krönika                 har titeln ”Tuff tog hand om amerikanska krigsvägrare” och prisar Johan                           Erlandssons nyutkomna bok ”Desertörerna”.
2-16/10           Halva programmet innehåller beröm (”rosor”) av vad som trots allt är bra i världen och här hemma. Hampus Eckerman kompletterar det med kritik av den nyligen avlidne Shimon Peres samt engelska och amerikanska soldaters missnöje med sina uppdrag. Åke Sandin citerar i sin krönika professor Lennart Palm och undrar om våra Nato-anhängare kan nutidshistoria.
16-30/10       En hel kvart ägnar Monica Schelin och Åke Sandin åt att berömma uppåt 20             personer som sagt eller gjort något bra. Sedan recenserar Hampus Eckerman     Pierre Gillys nyutkomna bok ”Konsten att sälja krig” om propagandans roll,  men kommer också in på det otäcka kriget mot Jemen och att Saddam Husseins       utskrattade propagandaminister ”Bagdad Bob” inte hade så fel om  den negativa utvecklingen i Irak. Joan Baez sjunger Bob Dylans låt ”Blowing in the Wind”.
 
30/10-13/11 En massa ”rosor” delar Monica Schelin och Åke Sandin ut till några som gjort eller skrivit något bra. Hampus Eckerman gör sina fräna nedslag i mediefloden. Åkes krönika ersätts med en text av Björn Elmbrant om DN:s hyckleri, publicerad i Dagens Arena. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, ger glimtar om USA:s presidentval.
13/11-27/11 Över en kvart ägnar Monica Schelin och Åke Sandin åt att dela ut ”rosor” till många som gjort eller skrivit något bra. Hampus Eckerman berättar om att finska muminmuggar lär locka till brottslighet, att kanadensiska dykare hittat kärnvapen från 1950-talet och att kanadensiska hemsidan för immigration
Pajat efter Trumps segerval. Två lockande möten omnämns också, bl a ett möte om desertörer på torsdag den 17 november i Tuff-lokalen.
27/11-11/12 Som vanligt börjar det positivt med att Monica Schelin och Åke Sandin delar ut                           ”rosor” till välförtjänta. Hampus Eckerman tar upp vapenförsäljning,                 landminor, en kinesisk marinbas, Trumps chefsstrateg Steve Bannon mm. Åke       Sandins krönika har rubriken Ryssarna ”kränker” och ”bombar sig fram” ??
11/12-25/12 Som vanligt börjar det positivt med att Monica Schelin och Åke Sandin delar ut”rosor” till älförtjänta. Årets pristagare för ”berömvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete” Lena Sandin och Lisa Norgren Benedictsson intervjuas.Hampus Eckerman tar upp Israels och Sydafrikas kärnvapenprov, ishotellets märkliga motstånd mot flygskatt, Pentagons dyrbara byråkrati och mediernas olika rapportering om Aleppo, Mosul och Jemen.
25/12- 8/1     Under mottot ”Krigens första offer är sannnigen” delar Monica Schelin och Åke Sandin ut ”rosor” till välförtjänta. Ordföranden i den berömvärda Fredsrörelsen på Orust, Ola Friholt, läser upp föreningens uttalande ”Återuppliva Sverige som fredskraft” och hyllar sedan på vers Maj Britt Theorin, mottagare av Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente. På rimmad vers sammanfattar Elena Magnell sedan det gångna året 2016.
 
Slutord
I 14 år har jag fått förtroendet att vara ordförande för TUFF vilket gör mig både stolt och ödmjuk. En förening som uträttat och uträttar så mycket. Bara under år 2016 har vi sänt 200 000 kronor till Indien samt 70 000 kronor till Kongos skolor.
 
Vad gäller Indien har nu mer välbeställda personer från landet upptäckt TUFF- projekten och gått in som stora bidragsgivare, något som borgar för att vår idé kommer att leva vidare.
 
Så har vi ju radio TUFF som i slutet av året sände program 1430. Åkers och Monicas insatser är ovärderliga för TUFF, för Tyresö - ja för hela landet.
 
Under året har ett 5-årigt arbete slutförts. Arkiveringsgruppen har lämnat in TUFF:s historiska material till Stadsarkivet. Där kan vi själva och andra nyfikna ta del av allt TUFF genomfört. Allt tack vara Bitte, Margareta och Erikas envisa arbete.
 
Nu slutar jag som ordförande och vill tacka för att jag fått vara ordförande i så många år. Det är med ett visst vemod, men med dessvärre klarar sig TUFF alldeles utmärkt utan mig. Frågan är om jag skulle klara mig utan TUFF.
Sylvia Ljungdahl
 
                                                                                                                                             STORT TACK