Tyresö Utlands- och Fredsförening / TUFF
Verksamhetsberättelse för år 2019

Styrelse
Vid TUFF:s årsmöte den 23 mars 2019 valdes styrelse och ordförande. Samma dag konstituerade vi oss på ett första styrelsemöte:
 
Lisa Norgren Benedictsson, ordförande
Sylvia Ljungdahl, vice ordförande
Erika Husberg, sekreterare
Lena Sandin, kassör
 
Övriga styrelseledamöter: Anita Larsson, Fernando Quiroga, Ingrid Renström, Magnus Wiberg, Miza Landström samt som adjungerad Bitte Isacsson.
Efter det extra årsmötet 3 juni delades kassörsuppdraget upp mellan Lena Sandin (föreningskontot) och Ingrid Renström (insamlingkontot).
 
Revisorer
Till ordinarie revisorer omvaldes Anders Tunevi och Ingrid Renström samt Eija Räty till suppleant. Efter det extra årsmötet lämnade Ingrid uppdraget som revisor.
 
Åke Sandin avgick

Åke Sandin avgick - med ålderns rätt - som styrelsemedlem efter 52 år som eldsjäl i den förening som han varit med om att starta. Han avtackades mer informellt under ett restaurangbesök den 25 april. Han lämnade ett stort tomrum efter sig i föreningen.
 
Styrelsemöten
Vi har haft 10 protokollförda styrelsemöten.
 
Valberedning
Till valberedning utsågs Lisa Norgren Benedictsson (sammankallande) och Fernando Quiroga.
 
Arbetsutskott
Arbetsutskottet (AU) består av två styrelseledamöter som varje månad ansvarar för det löpande arbetet. Sammansättningen av och schema för AU fastställs årsvis.
 
Arbetsgrupper
Hemsidan: Lisa Norgren Benedictsson och Bitte Isacsson
Facebook: Lisa Norgren Benedictsson
Medlemsregistret: Erika Husberg, Bitte Isacsson, Ingrid Renström
Medlemsvärvning: Magnus Wiberg och Conny Berg
                                                                   
Medlemmar
Den 31 december var vi 319 medlemmar. Var och en har fått 2 utskick av kalendarium med inbjudan till TUFF:s olika arrangemang samt TUFF-bladet med kort aktuell information om vår verksamhet. Redaktör har varit Lisa Norgren Benedictsson.
 
Lokalen
TUFF:s föreningslokal, Myggdalsvägen 80 nb, har utnyttjats flitigt för möten och som arbetsplats för TUFF:s verksamhet.
 
Representation
Bitte Isacsson, Erica Husberg, Fernando och Lotta Quiroga, Lisa Norgren Benedictsson och Margareta Svahn fanns på plats den 15 mars på Kultur- och idrottsgalan i Tyresö centrum. TUFF:s integrationsprojekt hade av Tyresö kultur- och fritidsnämnd nominerats till kategorin ”Årets initiativ”. Tyvärr nådde vi inte ända fram, men vi var fortsatt stolta, glada och stärkta av den positiva uppmärksamheten.
 
Lena Sandin deltog på Hiroshimadagen den 6 augusti i manifestationen på Stortorget. Arrangör var Svenska Läkare mot Kärnvapen.
 
Fernando Quiroga deltog den 26 augusti i uppstartsmöte av gruppen ”Ett tryggare Gran-ängsringen” och har därefter för TUFF:s räkning följt utvecklingen av projektet.
 
Magnus Wiberg deltog 19 oktober i Svenska Freds workshop på Långholmen. Ämnet var organisation och engagemang och hörde ihop med den utredning som genomförts tidigare under året i samarbete med lokalföreningarna.
 
 
Medlemskap och samarbetsavtal
TUFF är medlem i Tyresö Närradioförening och i Föreningsarkiven i Stockholms län.          
TUFF har ett samarbetsavtal med ABF.
 
TUFF i andra medier

I Tyresöradion intervjuades Åke Sandin av sin dotter Ann Sandin Lindgren i två program som sändes den 14 april respektive den 22 september. Åke berättar här om sitt liv och om kampen för freden. Under 20 år höll Åke själv igång Tyresöradion och under drygt 30 år sände han i obruten följd 1478 program för Radio TUFF, vilket säkert är rekord i närradio-sammanhang. De flesta programmen gjordes ihop med livskamraten Monica Schelin.         Den 30 december 2018 sändes det allra sista Radio TUFF.
           
Offentliga möten och arrangemang
 8 januari   TUFF gästades av Svenska Freds ordförande Agnes Hellström och organisation sekreterare Tilda Wendefors. Mötet var en uppföljning av kongressbeslutet då man bestämde att göra en utredning i syfte att stärka organisationen och engagemanget. Behov av samarbete mellan moderförening och lokalförening diskuterades.
 
23 april     Meit Krakau och Leonore Wide från Svenska Läkare mot Kärnvapen/ SLK/berättade om ICAN/ International Campaign to Abolish Nuclear Weapons/ och om kampen för ett verkligt och internationellt förbud mot kärnvapen. Mötet ägde rum i Navet, Nyboda skola, och medarrangör var ABF.
 
6 maj         Elever på Billströmska folkhögskolan på Tjörn berättade om sin 2 månader långa resa i Bolivia där de gjorde studiebesök och praktikperioder med anknytning till  kurs ”De ungas rätt”. Foton, berättelser och musik bjöds vi på.
 
3 juni         TUFF:s extra årsmöte för att klubba igenom smärre förändringar och för- tydliganden i stadgarna (senast reviderade 1970) samt för att uppdatera föreningens namn till Tyresö Utlands- och Fredsförening. Vi valde också vår tidigare revisor Ingrid Renström till ny kassör för insamlingskontot.
 
14 sept     Tillsammans med mängder av andra föreningar deltog TUFF i Tyresöfestivale på ängen längs Wättinge gångväg. Vårt tält var välbesökt och vi hade många bra samtal med förbipasserande tyresöbor.
 
12 okt         Bokbord arrangerades i Tyresö centrum med information och försäljning.
 
3 nov         Öppet hus i TUFF-lokalen för medlemmar, grannar och andra intresserade. Vi visade upp vår verksamhet och sålde framför allt julkort med mangogram. Det här ska bli en tradition varje Allhelgonahelg!
 
16 nov       ”Kultur i höstmörkret” arrangerades i regi av Tyresö kommun. TUFF deltog med fotoutställning på biblioteket och presenterade våra aktuella projekt.
 
20 nov       Fyra deltagare i Integrationsprojektet ställde upp och berättade om orsakernatill att de lämnade sina hemländer och om den långa flykten till Sverige. De berättade också om hur de upplevt den första tiden i det nya landet. Via länk deltog även juristen Anna Benedictsson som rapporterade om situationen i flyktinglägret på Lesbos där hon arbetar som volontär.
  
Hemsidan

TUFF:s hemsida www.tuff.nu är välbesökt och innehåller både dagsaktuell information och bakgrund till föreningen. Foton från verksamheten läggs också ut. Hemsidan uppdateras fortlöpande och administreras av Bitte Isacsson och Lisa Norgren Benedictsson.
                                                                       
 Facebook

TUFF:s facebooksida är nu uppe i 179 följare (jämfört med 150 förra året). Här läggs det ut kortare texter med anknytning till våra projekt och fredsarbetet samt en hel del foton från vår verksamhet. Det förefaller som att vi med facebooksidan når ut till andra grupper av intresserade, förmodligen en yngre generation. Det är ett snabbt sätt att nå ut till många.
 
 
Integrationsprojektet

TUFF:s engagemang för bättre integration fanns inskrivet i stadgarna redan 1967, så det är en gammal tråd som har plockats upp igen. Det nuvarande projektet för nyanlända startade hösten 2017 i kölvattnet av den stora flyktingvågen. Syftet är att underlätta vägen in i det svenska samhället genom att utveckla språket samtidigt som vi vill ge information om landets kultur och särart. Vi fann tidigt en struktur för detta och har hållit fast vid den. Vi träffas varje onsdagskväll under två timmar. Under vinterhalvåret är vi inomhus i TUFF-lokalen och ägnar den första timmen åt studier av någon dagsaktuell text som läses och diskuteras. Ibland har vi rollspel eller liknande övningar med fokus på att prata. Timme 2 är det fika med fri konversation. När vädret blir varmare passar vi på att göra vandringar i Tyresönaturen eller guidar de nyanlända inne i Stockholm. I år blev det flera vandringar på Södermalm. I den mån ekonomin räcker till gör vi studiebesök. Ett lite udda inslag i år var när vi bjöds att prova på ensemblespel med enbart trummor ute i Västra skogen; svårt, svettigt, men väldigt roligt och sammansvetsande. Vid jultid har vi en numera inarbetad tradition med knytkalas kring sittande bord. I år var vi hemma hos Erika i Hanviken. Så spännande med alla olika matkulturer!
 
Totalt har sedan starten 37 personer deltagit. De har kommit från Afghanistan, Eritrea, Etiopien, Kongo Kinshasa, Kurdistan, Somalia och Syrien. De flesta är unga män. Det blir ett naturligt flöde i projektet allt eftersom deltagarna en efter en erövrar det svenska språket, startar utbildningar och hittar jobb. Många studerar på undersköterskelinjen och arbetar extra inom hemtjänst och äldreomsorg. Någon har utbildat sig till busschaufför, men det är inte så lätt för alla att komma i arbete och många behöver stöd och uppmuntran under lång tid. Vi försöker att hjälpa till vid frågor om läkarvård, kontakter med myndigheter och andra praktiska bestyr. Etableringstiden och de tillfälliga uppehållstillstånden börjar rinna ut, vilket skapar oro inför framtiden. Vi behåller kontakten med nästan alla deltagare, även om de inte har möjlighet att komma till onsdagsträffarna så ofta. Cirka 15 stycken deltar kontinuerligt just nu. Under 2019 har tre av deltagarna äntligen fått hit sina familjer efter år av saknad. Andra väntar fortfarande.
                                                                         
Vid sidan av onsdagsträffarna ges ett par nyanlända privat läxhjälp på annan tid. Här finns det ett större behov än vad vi kan täcka, tyvärr. Bemannare under 2019 har från styrelsen varit Bitte Isacsson, Erika Husberg, Fernando Quiroga, Ingrid Renström och Lisa Norgren Benedictsson. Dessutom har TUFF-medlemmarna Boel Olsson och Christina Citron Stillström ställt upp i bemanningsgänget.
 
TUFF:s biståndsverksamhet

Sedan början av 1970-talet har TUFF varje år gjort avsevärda biståndsinsatser, främst i Indien, men också i flera andra länder. I TUFF arbetar alla oavlönat, så i motsats till många andra biståndsorganisationer har föreningen inga ”administrativa kostnader”, utan varenda insamlad krona skickas oavkortat till ändamålet. Dessutom används pengar från TUFF:s sparkonto.
 
Utbetalat 2019
Till projekten i Indien utbetalades i februari 2019 200 000 kr, vilket bestod av insamlade medel under 2018 samt uttag från sparkontot. Till Kongo Kinshasa utbetalades 460 kr, vilket var intäkter från försäljning av textilier. Utgifter för plusgirot och utlandsbetalningar 890 kr.
 
Pengar till TUFF:s insamlingskonto 2019
Intäkterna kommer främst från tre systerskolor:
Alléskolan i Lerum     - 45 180,61 kr
Kumla skola, Tyresö   -   2 663 kr
Strandskolan, Tyresö - 37 750,60 kr (insamlade 2019, inbetalda 2020)
 
Försäljningen av mangogram uppgick till 25 354 kr (en ökning med mer än 10 000 kr! )
Gåva från Miljöpartiet, Tyresö: 4000 kr.
Till minne av Anna Höglin 1700 kr (vikt för Indien).
Vi har också tacksamt tagit emot gåvor från olika privatpersoner.
 
Indienprojekten

Efter några TUFF-medlemmars resa till Indien startade 1988 samarbetet med Bhikhu och Kokila Vyas. I det mycket fattiga bergsområdet Dharampur fanns omkring 300 byar, glest bebodda av ursprungsbefolkning, s k tribals – stående längst ned på den hierarkiska status-skalan. Här fanns då vare sig farbara vägar, läkarmottagningar eller skolor. Befolkningen bedrev mycket småskaligt jordbruk och i stort sett samtliga var analfabeter. Genom TUFF och svenska systerskolors dagsverken samt bidrag från SIDA, kunde TUFF under en 10-års-period finansiera uppförandet av 6 små internatskolor i området och också driften och underhållet av skolorna. Tusentals elever har passerat genom dessa skolor med goda resultat på de nationella proven. Allt fler går vidare till gymnasiet, vilket delvis möjliggjorts för flickors del genom byggandet av Girls hostel. Vissa elever har t o m studerat vidare på universiteten.
 
Skolorna blev också centra för utveckling av jordbruket under ledning av den lokala organisationen VPSS och TUFF har kunnat bidra ekonomiskt till vattenpumpar, brunnar och dammar, vilket möjliggjort bl a konstbevattning. Genom detta och ökade kunskaper om grödor och teknik (t ex terrassodling) har man kunnat utöka åkermarken och får nu två skördar per år. VPSS har även ombesörjt subventionerade inköp av bufflar m m.
 
Sedan länge har stödet från SIDA upphört och tyvärr har flera av de svenska skolorna upphört med eller drastiskt minskat sitt engagemang. TUFF har de senaste åren lyft medel
ur sparkontot för att fylla på insamlingarna. Vi kommer att behöva minska vårt bistånd framöver. Dessbättre har i Indien flera andra finansiärer tillkommit - en del från utlandet, men framförallt har lokala företag och välbeställda indier klivit in, alla imponerade av de framgångsrika projekten. Den utvecklingen är naturligtvis positiv och vi får vara stolta över att en gång i tiden ha varit med att initiera hela projektet som nu nästan är självrullande.
 
Bhikhu Vyas är i dag 91 år och meddelade i maj att han inte längre kommer att skriva de kvartalsrapporter som vi har vant oss vid att få ta del av, med noggranna redovisningar av hur pengarna har använts och med små personliga historier från den dagliga verksamheten bland skolbarn och bybor. Han lämnar över till yngre krafter, men fortsätter att sända mail i mer privat anda. Hustrun Kokila är alltjämt aktiv i skolverksamheten.
 
Mangoprojektet är en annan framgångssaga. Det startades av TUFF när man fått informa-tion om att den ”nattblindhet” som många i Dharampur led av, var en bristsjukdom och kunde botas genom intag av vitamin A. Genom försäljning av s k mangogram har TUFF finansierat utplantering av 160 000 mangoplantor (!) hos behövande familjer. Inom ett par år levererar träden frukter ika på vitamin A. Skördarna är ibland så stora att familjerna kan sälja överskottet på marknaden och därigenom få en extra inkomst.
 
I Dharampur är behovet av mango nu i princip tillgodosett och nattblindhet nästan utrotad. Projektet har därför utvidgats till grannkommunen Kaprada. Man fokuserar här på att stödja de fattigaste familjerna. Antalet plantor begränsas till 5-7 per familj. För att försäkra sig om ett aktivt deltagande får familjerna själva betala halva kostnaden. Resten är en gåva.
TUFF höjde 2019 kostnaden för köp av en mangoplanta till 10 kr, efter att i decennier haft ett oförändrat pris
 
Kongo Kinshasa
 Miza Landström, som varit styrelsemedlem i TUFF, och har sina egna rötter just i Kongo Kinshasa, tog för ett par år sedan initiativ till uppförandet av en skola i ett område med 13 fattiga byar där majoriteten av de vuxna var analfabeter. Miza startade för detta organisa-tionen Elikia na Biso och TUFF har vid flera tillfällen gått in med större summor som del-finansiering. Skolan är nu byggd och verksamheten i full gång med 400 elever, men har ständiga problem med att få myndigheterna att leva upp till löftet om lärarlöner. Vid sidan om skolan bedrivs även projekt för att stödja funktionshindrade. Pingstkyrkan i Tyresö har de senaste åren engagerat sig starkt och gått in som stor finansiär. TUFF har under 2019 bidragit endast genom försäljning av textilier från projektet.
 
Med sikte mot framtiden, slutord
 
Den föreningsverksamhet som blomstrat i Sverige under 1900-talet har de senaste decennierna krympt kraftigt. Allt färre personer tecknar medlemskap i föreningar och ännu färre är beredda att arbeta ideellt. TUFF känner naturligtvis av detta. Vi har en gammal och trogen medlemskrets som minskar genom bortgångar. Vi arbetar därför på att hitta nya vägar för att fortsätta verksamheten.
 
I samband med att vi förlorar aktiva äldre medlemmar, riskerar också mycket av kunnandet och erfarenheterna att gå förlorade. Under första halvan av 2019 ägnade styrelsen därför mycket tid åt att se över regelverk och arbetsrutiner. Vid ett extra årsmöte i juni reviderade vi stadgarna för första gången sedan 1970 och sänkte minimiantalet för styrelseledamöter och revisorer. Vi uppdaterade vissa formuleringar och också föreningens namn. Vi bytte därvid ut det uttjänta och kritiserade begreppet ”u-land” till ”utland”, vilket föreföll naturligt och nödvändigt för att inte stöta bort yngre och samhällsengagerade personer. TUFF utläses alltså numera Tyresö Utlands- och Fredsförening. Det är dock viktigt att behålla den in-arbetade och välkända förkortningen TUFF.
 
För att avlasta oss en hel del administration, har handhavandet av medlemsregistret och indrivandet av årsavgifter lämnats över till vår moderorganisation Svenska Freds, som till sitt förfogande har anställd kontorspersonal. En gigantisk arbetsinsats utfördes av Bitte, Erika och Ingrid för att rensa och uppdatera TUFF:s gamla medlemsregister och därefter synka det med Svenska Freds register, innan vi till slut lämnade över. För att leva upp till den nya lagen om hantering av personuppgifter, GDPR, tecknades ett s k personbiträdesavtal mellan TUFF och Svenska Freds, så att vi kan utbyta information om våra medlemmar. Svenska Freds kommer också att serva oss med postala utskick och genom att upprätta och hålla upp-daterad en grupplista för medlemmar som önskar utskick via mail. TUFF har genom åren lagt ner mycket pengar på frankering. Nu tänker vi spara kraft och miljö där det går. TUFF:s styrelse har tillsatt en arbetsgrupp för att förbereda en strategi för medlemsvärvning och detta kommer att vara ett prioriterat arbete under 2020.
 
Vid Svenska Freds kongress häromåret fattades beslut om att lokalföreningar inte längre kan ha medlemmar som endast är lokalt anslutna. Fullt medlemskap med rösträtt i föreningen kräver alltså medlemskap i moderföreningen. TUFF har löst situationen genom att upprätta en grupp kallad ”TUFF-vänner” där man kan stödja TUFF:s verksamhet genom att betala 200 kr per år direkt till TUFF. Man får då samtliga utskick och all övrig information och är förstås välkommen att delta i alla möten, men saknar alltså rösträtten.
 
Att föreningslivet ser annorlunda ut numera och att färre går att locka till föreläsningar och diskussionskvällar, betyder – tack och lov – inte att människor i allmänhet är ointresserade av sin samtid och händelser i Sverige och utomlands, tvärtom! Vid många tillfällen under de senaste åren har vi kunnat bevittna hur snabbt och lätt information numera sprids, inte minst via sociala media, och hur det i civilsamhället lika snabbt reageras med både        engagemang och vilja att bidra. Vi har sett detta i samband med terrorattacker och vid
mottagandet av flyktingarna 2015 och vi kan se det nu när vindarna håller på att vända och nationalism och egoism hotar. De goda krafterna är alltjämt starkare och föreningar och organisationer har ett stort ansvar för att kanalisera detta. Vi behöver ställa om en del av vårt arbetssätt för att fånga upp de krafterna och också samverka mer olika organisationer emellan för att bli ännu starkare och slagkraftigare.
 
På Svenska Freds senaste kongress beslutades att genomföra en utredning kring organisa-tion och engagemang. Ordförande Agnes Hellström och organisationssekreteraren Tilda Wendefors besökte i början av året samtliga lokalföreningar med ett batteri av frågor att ta ställning till och vi gavs möjlighet att framföra de önskemål som vi har. För TUFF:s del handlar det mycket om att få service med research och framställning av kampanjmaterial för att kunna driva fredsarbetet i nationellt samordnad form. Vi framförde också önskemål om större möjlighet till ekonomiskt stöd för vår lokala verksamhet och beviljades senare bidrag ur Svenska Freds kampfond med 10 000 kr för vårt integrationsprojekt. Flera andra lokal-föreningar framförde liknande önskemål och flera principförslag ligger nu färdiga för beslut på nästa kongress som går av stapeln i maj 2020 i Ulricehamn.
 
När detta skrivs är det mörkare tider än på länge. Vi har i världen en i högsta grad allvarlig klimatkris, krig och förtryck driver människor på flykt och många välbeställda länder blundar för deras behov och försöker att stänga sina gränser. Just pågående har vi drabbats av en pandemi som omkullvälter våra samhällsstrukturer och hotar liv.

På det lokala och personliga planet har vi sorg efter Göran Flodman och Åke Sandin – två giganter och eldsjälar inom TUFF. Vi minns dem och vi sörjer dem, men vi hämtar också styrka och mod i deras föredöme. Trots allt elände i världen ser vi ändå starka glimtar av ljus när vi spanar framåt. Det finns en massa starka goda krafter, det finns idéer och det finns lösningar och det finns en längtan efter gemenskap, solidaritet och samordning. Det finns goda hopp om framtiden och vi är en del av den.
 
Mitt varmaste tack för alla kämpainsatser under 2019! Stort tack också till alla stödjande medlemmar och vänner! Så bra att få vara en TUFFing tillsammans!
 
Tyresö i mars 2020
Lisa Norgren Benedictsson
ordförande