Verksamhetsberättelse 2020

       - året med COVID-19

Innehåll                                                                                                         Sida
 
Styrelse                                                                                                             1
Revisorer                                                                                                          1        
Styrelsemöten                                                                                                 1
Valberedning                                                                                                   1
Arbetsutskott                                                                                                   2
Arbetsgrupper                                                                                                 2
TUFF:s medlemmar                                                                                         2
Lokalen                                                                                                              3
Representation                                                                                                3
Medlemskap och samarbetsavtal                                                                 3
Offentliga möten och arrangemang                                                             3
Integrationsprojektet                                                                                      4
TUFF:s biståndsverksamhet                                                                           5
      Utbetalt 2020                                                                                              5
      Åkes fond                                                                                                     6
      Indienprojekten                                                                                          6
Hemsidan                                                                                                           7
Facebook                                                                                                            8
Slutord                                                                                                                8

TUFF:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020
 
Styrelse
Vid TUFF:s årsmöte den 21 mars 2020 valdes styrelse och ordförande. Samma dag konstituerade vi oss på ett första styrelsemöte:
Lisa Norgren Benedictsson, ordförande
Sylvia Ljungdahl, vice ordförande
Erika Husberg, sekreterare
Ingrid Renström, kassör
Övriga styrelseledamöter: Fernando Quiroga, Magnus Wiberg samt som adjungerad Bitte Isacsson.
Lena Sandin avtackades. Hon har suttit i TUFF:s styrelse alltsedan 1995 och deltagit med stort engagemang. Hon har genom åren varit med i nästan alla utskott, senast som kassör. Lena har nu lämnat styrelsen, men fortsätter som aktiv medlem. Vi niger och bockar!
Vi tackar varmt även Anita Larsen och Miza Landstöm för deras tid i styrelsen och ser fram emot att ses i TUFF:s verksamhet på andra sätt.
Revisorer
Till ordinarie revisorer omvaldes Anders Tunevi samt Eija Räty som suppleant.
Styrelsemöten
Vi har haft 8 protokollförda styrelsemöten, varav de tre första genomfördes som vanligt. Vi hann också att genomföra årsmötet 21 mars – dock med särskilda säkerhetsåtgärder p g a den uppseglande Coronapandemin. Därefter har våra styrelsemöten hållits via Zoom i enlighet med Folkhälsomyndighetens restriktionerna kring COVID-19.
Valberedning

Till valberedning utsågs Lisa Norgren Benedictsson (sammankallande) och Fernando Quiroga.


-2-

Arbetsutskott                                                                                                        

Arbetsutskottet (AU) består av två styrelseledamöter som varje månad ansvarar för det löpande arbetet. Sammansättningen av och schema för AU fastställs årsvis. Beskrivningen av AU:s uppgifter har förtydligats och uppdaterats under 2020.                                                  
Arbetsgrupper
Facebook: Lisa Norgren Benedictsson
Hemsidan: Bitte Isacsson och Lisa Norgren Benedictsson  
Medlemsregistret: Ingrid Renström har i registerfrågor skött kontakten med Svenska Freds som numera från centralt håll ansvarar för medlemsregistret i enlighet med GDPR-lagen.
Medlemsvärvning: Magnus Wiberg och Conny Berg
Ny TUFF-broschyr: Lisa Norgren Benedictsson och Magnus Wiberg
TUFF-bladet: Lisa Norgren Benedictsson.                                                                    
Medlemmar
Den 31 december var vi 221 betalande fullvärdiga medlemmar. Gruppen TUFF-vänner – som upprättades som en följd av beslut på riksföreningens kongress – hade samma datum 41 betalande. TUFF-vännerna stödjer TUFF:s verksamhet genom sin årsavgift, men är inte valbara till styrelsen eftersom de inte är medlemmar i riksföreningen Svenska Freds.
Vi kan konstatera att det totala antalet medlemmar/TUFF-vänner har sjunkit från 319 till 262. Till stor del beror detta på att medlemsregistret har setts över, varvid personer har strukits när de inte har betalt medlemsavgiften de senaste åren. TUFF har också en hög medelålder och vi förlorar tyvärr medlemmar genom dödsfall bland de äldre. Vi måste dock också inse att det nya systemet, där medlemsavgiften numera betalas genom Svenska Freds, har lett till förvirring hos en del medlemmar och risken finns att vi därigenom har tappat betalande medlemmar. Vi har här en viktig informationsuppgift framför oss och för-hoppningsvis kommer de nya rutinerna att sätta sig framöver. Klart är ändå att TUFF, liksom Svenska Freds i stort, är i stort behov av nyrekrytering bland de yngre generationerna.
Varje medlem/TUFF-vän har under året fått 4 utskick av TUFF-bladet med uppdateringar om vår verksamhet. Redaktör har varit Lisa Norgren Benedictsson.  Vi har inte sänt ut något kalendarium alls, eftersom inga öppna möten har kunnat hållas på grund av pandemin.
 
                                                                  - 3 -                                                            
Lokalen

TUFF:s föreningslokal på Myggdalsvägen 80 nb används normalt flitigt som arbetslokal för vår verksamhet och för att hålla öppna möten. I lokalen förvaras också allt vårt material, från dokument och utställningsmaterial till Integrationsprojektets renoverade cyklar. Efter mars 2020 satte dock pandemin stopp tillfälligt för vidare samlingar i lokalen.                                                                                                         
Representation

Begravning av Åke Sandin 3 april i Bollmoradalens kyrka: Lisa Norgren Benedictsson och Miza Landström närvarade.
Svenska Freds kongress 16 maj: Lisa Norgren Benedictsson och Magnus Wiberg deltog i kongressen som på grund av pandemin hölls digitalt via zoom.
Ordförande/kassör-möte med Svenska Freds centralt 11 juni: Ingrid Renström och Lisa Norgren Benedictsson deltog via zoom i det digitala mötet.
Kampanj inom Svenska freds för medlemsvärvning, möte 9 september för deltagande lokalföreningar: Lisa Norgren Benedictsson deltog via Zoom.
Medlemskap och samarbetsavtal
TUFF är medlem i Tyresö Närradioförening och har ett samarbetsavtal med ABF.                                                   Offentliga möten och arrangemang
Bokbord lördag 14 mars i Tyresö centrum. Informationsspridning om TUFF:s verksamhet med hjälp av rollups, fotoutställning om projekten, utdelning av flygblad och foldrar samt försäljning av bland annat t-shirts, smycken, böcker och annat i fredens tecken.
På grund av pandemin blev det därefter inte möjligt att bedriva verksamhet som vanligt. Folkhälsomyndighetens rekommendationer har följts. Tyresö kommun ställde in traditionella program som föreningsdagen ”Tyresöfestivalen” och utställningsprogrammet ”Kultur i höst-mörkret”, vilka annars är trevliga och bra arrange-mang som TUFF alltid deltar i.

Hiroshimadagen torsdag 6 augusti: Inför 75-årsdagen av bombningen av Hiroshima, deltog TUFF i Svenska Freds landsomfattande kampanj ”Tagga en trana”. Genom hemsida och Facebook spreds uppmaningen att enligt japansk tradition vika en papperstrana för att visa sitt ställningstagande för fred och mot kärnvapen. Tranan fotograferades sedan och lades ut på Facebook där massvis av vikta tranor samlades i en stor manifestation.                               TUFF sände också i samband med detta mail till samtliga ledamöter i Tyresö kommun-fullmäktige med uppmaningen att delta i kampanjen ”Tagga en trana”.  

Digital demonstration ”För en mänsklig flyktingpolitik 2020” fredag 7 augusti: Sverige ska anta en ny permanent utlänningslag. Inför Migrationskommitténs sista möte deltog TUFF i demonstrationen på Facebook med banderollen ”Asyl – en mänsklig rättighet”.
FN-dagen lördag 24 oktober: utdelning av informationsfoldrar utanför Tyresö centrum i samband med ICAN:s kampanj för ett avtal i FN med syfte att förbjuda kärnvapen. När vi kom hem nåddes vi av nyheten att Honduras som 50:e stat just hade ratificerat FN-avtalet och att det därmed skulle gå igenom.


-4-

Integrationsprojektet
Projektet startade hösten 2017 och vänder sig till nyanlända invandrare i Tyresö. Syftet är att underlätta vägen in i det svenska samhället genom att utveckla språket, samtidigt som vi vill ge information om Sveriges kultur och särart. Vi har under åren ofta varit på vandringar i Tyresönaturen och på guidade utflykter in till Stockholm och skärgården. Vi har också bjudit in många föreläsare för att inspirera och vägleda. Vid sidan av det ordinarie programmet med en 2-timmars träff i TUFF-lokalen varje onsdag, har vi också ställt upp med enskild studiehjälp och läxläsning, rådgivning vid kontakter med myndigheter, förmedlat läkarhjälp osv samt allmänmänskligt stöd i svåra situationer.
Totalt har sedan starten cirka 40 personer deltagit. De har kommit från Afghanistan, Eritrea, Etiopien, Kongo Kinshasa, Kurdistan, Somalia och Syrien, mestadels unga män, men också 5 kvinnor. Deltagarna har studerat svenska på SFI, kompletterat gymnasieutbildningar och flera har gått vidare med utbildningen och fått jobb som undersköterskor inom hemtjänst och äldrevård, busschaufförer, plåtslagare, bilmekaniker. För andra har det varit svårare och de kämpar fortfarande med att finna sin plats i det nya samhället. Glädjande nog har vi fått se flera familjeåterföreningar i gruppen, efter år av väntan.
TUFF hann 2020 att genomföra 8 möten med integrationsgruppen innan pandemin tvingade oss att pausa de fysiska mötena. Sedan dess har vi erbjudit samtal via What´s up, Zoom och vanlig telefon varje onsdag. Under första halvan av året utgick vi från olika konstverk, oftast målningar med säsongsanknytning. Samtalen och diskussionerna kring dessa blev väldigt givande och slutade ofta i jämförelser och minnen från det gamla hemlandet.
Coronapandemin har slagit hårt för vissa i gruppen som hänvisats till studier online, utan större stöd. Andra har förlorat sina arbetstillfällen när restauranger, caféer och städfirmor tvingats dra ner på personalen. Många i gruppen känner stor oro inför framtiden och brottas med känslor av hopplöshet och stundtals apati. När pandemin under sommaren såg ut att klinga av, kunde vi erbjuda några träffar utomhus. Genom ”tiggarbrev” till SPF, Sveriges Pensionärsförbund i Tyresö, fick vi till skänks flera cyklar som kunde delas ut i gruppen.  
Vi hann arrangera ett par cykelutflykter i liten grupp innan pandemin tog ny fart och återigen stoppade våra aktiviteter. För de som fick en cykel blev det ändå en uppmuntran till fler utomhusvistelser och fysisk aktivitet även på egen hand.                                                    
Under hösten har vi hållit kontakten enbart via Zoom och vanlig telefon, mestadels samtal bara mellan två personer. Det är svårt att hålla kontakten utan möjlighet att träffas och  antalet aktiva deltagare har minskat. Vi har dock en chattgrupp i What´s up som används flitigt för stort som smått och som är en förenande länk även i dessa tider. Ungefär 20 deltagare håller fortfarande aktiv kontakt av och till där. Inför jul ringde vi upp samtliga deltagare i projektet för att höra hur de hade det och önska god jul.                                                                      
Bemannare under 2020 har från styrelsen varit Bitte Isacsson, Erika Husberg, Fernando Quiroga, Ingrid Renström och Lisa Norgren Benedictsson. Dessutom har TUFF-medlemmarna Boel Olsson och Christina Citron Stillström ställt upp i bemanningsgänget.


-5-

TUFF:s biståndsverksamhet
Sedan början av 1970-talet har TUFF varje år gjort avsevärda biståndsinsatser, främst i Indien, men också i andra länder. I TUFF arbetar alla oavlönat, så i motsats till många andra biståndsorganisationer har vi inga ”administrativa kostnader”, utan varenda insamlad krona ska oavkortat gå till ändamålet. Framför allt är det svenska systerskolor som drar in medel, men det kommer också generösa gåvor. Dessutom används pengar från TUFF:s sparkonto.  
Vid styrelsemötet 24 nov fastslogs följande principer för TUFF:s bistånd: ”TUFF är en partipolitisk och religiöst obunden förening. TUFF:s biståndsengagemang internationellt skall främst stödja långsiktiga projekt för att främja kunskap och utveckling och på så vis bidra till fred och en ökande jämställdhet. Engagemanget kan antingen drivas av TUFF eller genom att TUFF stödjer en annan biståndsaktör som har liknande målbild som TUFF, d v s hjälp till själv-hjälp. TUFF:s biståndsengagemang i Sverige ska främst stödja och bedrivas i kommunen Tyresö.”
Utbetalat 2020
Till projekten i Indien utbetalades i juni 2020 100 000 kr, varav 10 270 kr öronmärkta för mangoplantering. Intäkterna kom framför allt från Alléskolan i Lerum och Strandskolan i Tyresö, gåvor till minne av Göran Flodman och Åke Sandin samt övriga gåvor och mango-gram. Medel togs också från TUFF:s sparkonto för att uppnå summan 100 000 kr som tyvärr ändå bara är hälften av vad vi brukar kunna ge.
 

-6-

Åkes fond

Åke Sandin instiftade i samband med sin 60-årsdag och TUFF:s 25 årsfirande en fond ”för att främja och belöna lokalt freds- och solidaritetsarbete”. I samband med Åkes bortgång inkom minnesgåvor till Åkes fond med 37 150 kr. Pristagare 2020 var 3 skolor som under decennier arrangerat dagsverken, öppna hus och andra former av insamlingar till förmån för projekten i Dharampur: Alléskolan i Lerum, Kumla skola och Strandskolan i Tyresö som vardera mottog 10 000 kr. Dessutom tilldelades Erika Husberg, en trotjänare i TUFF:s styrelse, 5000 kr.

Indienprojekten

Efter några TUFF-medlemmars resa till Indien startade 1988 samarbetet med Bhikhu och Kokila Vyas. I det mycket fattiga bergsområdet Dharampur fanns omkring 300 byar, glest bebodda av ursprungsbefolkning, s k tribals – stående längst ned på den hierarkiska status-skalan. Här fanns då vare sig farbara vägar, läkarmottagningar eller skolor. Befolkningen bedrev mycket småskaligt familjejordbruk och i stort sett alla var analfabeter. Genom TUFF och svenska systerskolors dagsverken samt bidrag från SIDA, kunde TUFF under en 10-års-period finansiera uppförandet av 6 små internatskolor i området och också driften och underhållet av skolorna. Tusentals elever har passerat genom dessa skolor med goda resultat på de nationella proven. Många går vidare till gymnasiet, vilket delvis möjliggjorts för flickors del genom byggandet av Girl´s hostel i Bilpudi där de kan bo tryggt medan de studerar i staden intill. Allt fler elever fortsätter också studera vid universiteten.
Skolorna blev också centra för utveckling av jordbruket under ledning av lokala NGO:s; organisationerna VPSS och Van Path. TUFF har kunnat bidra ekonomiskt till vattenpumpar, brunnar och dammar, vilket möjliggjort bl a konstbevattning. Genom detta och nya kunskaper om grödor och teknik (t ex terrassodling) har man kunnat utöka åkermarken och får nu två skördar per år. VPSS/Van Path har även ombesörjt subventionerade inköp av bufflar m m. Bybornas bostäder, som tidigare var hyddor eller skjul, har ersatts av enkla men rejäla hus med grunder av betong och tak av tegel. TUFF fick under 2020 det fantastiska beskedet att målen för projektets jordbruksdel i det närmaste är uppfyllda. Man har nått en nivå där byborna uppger sig vara nöjda och klarar sig på vad jorden ger.
Projektets skolsatsning fortsätter dock och utvecklas vidare. De behöver ännu vårt stöd, även om de lokala finansiärerna blir fler och fler och står för en allt större del av driften. Tyvärr har de svenska skolornas engagemang minskat under de senaste åren och TUFF har lyft medel ur sparkontot för att fylla på insamlingarna. Under Coronaåret 2020 har det av förklarliga skäl varit ännu svårare att genomföra dagsverken och insamlingsevenemang och vi kunde därför bara sända halva den summa som vi brukar till Indien.

Förra året meddelade Bhikhu Vyas (92 år) att han tänkte trappa ner och att yngre med-arbetare skulle ta över den officiella rapporteringen. Detta visade sig lättare sagt än gjort och vi har även under 2020 fått ta del av Bhikhus frekventa och innehållsrika bulletiner.

Skolorna i Indien stängdes i början av 2020 p g a pandemin och hölls stängda året ut. Eleverna i ”våra” internatskolor flyttade hem igen. Dharampur klarade sig lyckligtvis från allvarlig spridning av COVID-19 och lärarna i projektet tog sig runt bland byarna, sökte upp sina elever och bedrev ”streetschools” utomhus i små grupper. Upptagningsområdet är dock stort och byarna mycket utspridda. De sporadiska lärarbesöken har inte kunnat förhindra att vissa föräldrar sett sig tvungna att låta barnen ta anställning som daglönare i fabrikerna nere i staden, av oro för ekonomin. Flera flickor som studerade på gymnasiet har blivit bortgifta. Hos våra samarbetspartners är oron är stor för hur pandemin kommer att påverka projektet. Det tog decennier att bygga upp bybornas intresse och förtroende för skolorna och man fruktar nu bakslag.
Mangoprojektet fortsätter framför allt i Kaprada, grannkommunen till Dharampur. Projektet startades av TUFF när man fått information om att den ”nattblindhet” som många led av, var en bristsjukdom och kunde botas genom intag av vitamin A. Genom försäljning av s k mango-gram har TUFF finansierat utplantering av mer än 160 000 mangoplantor (!) hos behövande familjer. Inom ett par år levererar träden frukter rika på vitamin A. Skördarna är ibland så stora att familjerna kan sälja överskottet på marknaden och därigenom få en extra inkomst.
I Dharampur är behovet av mango nu i princip tillgodosett och nattblindhet nästan utrotad. Projektet utvidgades därför till Kaprada. Man fokuserar här på att stödja de fattigaste familjerna. Antalet plantor begränsas till 5-7 per familj. För att försäkra sig om ett aktivt del-tagande får familjerna själva betala halva kostnaden. Resten är en gåva.

-7-

Hemsidan

TUFF:s hemsida www.tuff.nu är välbesökt och innehåller både dagsaktuell information och information om föreningens historia. Glädjande är att våra indiska samarbetspartners i Dharampur har börjat sända oss alltfler foton från skolverksamheten. Även från TUFF-medlemmar har vi under året fått ta emot intressanta foton från TUFF:s tidiga historia. Allt eftersom kommer de att läggas ut under respektive flik på hemsidan som uppdateras fort-löpande och administreras av Bitte Isacsson och Lisa Norgren Benedictsson                                                            
 

-8-              

Facebook
TUFF:s facebooksida har ett ökande antal följare och är nu uppe i 203 st (jämfört med 2018: 150 st och 2019: 179 st). Här läggs det ut kortare texter, foton och delningar med anknytning till våra projekt och fredsarbetet. Det är ett snabbt sätt att nå ut till många. Genom FB verkar vi även nå ut till nya grupper av intresserade, förhoppningsvis också till en yngre generation.
 

Slutord

Det kommer att skrivas i historieböckerna om 2020, året då en pandemi bröt ut och drabbade jordens länder i våg efter våg med sjukdomsfall och höga dödstal som följd. Sjuk-vården har tvingats arbeta på yttersta gränsen av sin kapacitet.  Åtgärder som vidtagits för att hindra spridningen av viruset har lett till att stora delar av samhällena släckts ned och gränser stängts. Stor oro och påtvingad isolering har satt sina spår. Livet har till stora delar satts på paus och på sätt och vis blev 2020 en parentes – vi hoppas ju nu att under det nya året få se ett slut på pandemin.  
I kristider får man se tecken både på människors egoism och på människors förmåga till samarbete och lösningar. Att vaccin mot COVID-19 kunde tas fram på så exceptionellt kort tid, är ett gott exempel på det senare, liksom hur den teknik som står till vårt förfogande har använts och varit avgörande för kommunikation i tider när fysiska möten varit omöjliga. Kreativiteten har varit stor och imponerande. I TUFF inspireras vi av hur lärarna i våra systerskolor i Dharampur vägrat att ge upp och har fortsatt kämpa för att hålla kontakten med sina elever som återvänt till hembyarna när skolorna tvingades stänga.
Men något helt annat kommer också att skrivas in i historieböckerna: 2020 blev året då ett femtionde land ratificerade FN-konventionen mot kärnvapen, vilket inneburit att förbudet äntligen trätt i kraft, 75 år efter bombningarna av Hiroshima och Nagasaki. Hittills har inget av de 9 kärnvapenländerna anslutit sig, men avtalet sätter press på dem och påminner dem om de löften om nedrustning som de tidigare har avgivit.  Att det nu finns ett förbud mot kärnvapen är en fantastisk seger och ett resultat av civilsamhällets idoga fredsarbete under decennier. Vi sänder varma och tacksamma tankar till alla de som deltagit i kampen före oss och vi hyllar de som nu gått i täten för att föra avtalet i hamn. Vi är stolta i TUFF över att genom Svenska Freds vara en del av ICAN/ International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Tillsammans kommer vi att fortsätta kämpa tills vi har en värld helt fri ifrån kärnvapen och övriga massförstörelsevapen. Det är inte längre en utopi!
Till sist vill jag hjärtligt tacka alla TUFF:s medlemmar, vänner och samarbetspartners som under året på olika sätt bidragit till att verksamheten, trots allt, kunnat fortsätta - om än i mindre omfattning. Ett särskilt tack till den tappra styrelsen! TUFF är en liten förening som gör stort och jag vet att vi är många som längtar efter att få kavla upp ärmarna och fort-sätta arbetet med nya krafter. Vi ses snart i TUFF-lokalen! Välkomna!
                                                                                              Lisa Norgren Benedictsson, ordförande