Verksamhetsberättelse för 2022


Innehåll Sida


Styrelse                                                                                                         1
Revisorer                                                                                                      1
Valberedning                                                                                               1
Styrelsemöten                                                                                             1
Arbetsutskott                                                                                               1
Arbetsgrupper                                                                                             1
Medlemmar                                                                                                 2
TUFF-vänner                                                                                                 2
Lokalen                                                                                                         2
Hemsidan                                                                                                     2
Facebook                                                                                                      3
TUFF:s medlemskap och samarbetsavtal                                               3
Representation/aktiviteter/sammankomster                                        3
Integrationsprojektet                                                                                 4
TUFF:s biståndsverksamhet 2022                                                            5                                                                                          
Indienprojekten                                                                                           5
Insamlingar till förmån för TUFF:s skolprojekt i Indien                         7
Övriga gåvor och insamlingar                                                                    7
TUFF i andra medier                                                                                    7
Slutord                                                                                                           8                


Tyresö Utlands- och Fredsförening / TUFF

Verksamhetsberättelse för år 2022

Styrelse

TUFF:s årsmöte 2022 hölls den 19 mars i TUFF-lokalen på Myggdalsvägen 80 i Tyresö; äntligen hade det blivit möjligt att samlas ”live”, efter en lång period av isolering till följd av COVID19-pandemin. Årsmötet valde styrelse och ordförande. Samma dag konstituerade vi oss på ett första styrelsemöte:

Lisa Norgren Benedictsson, ordförande

Ingrid Renström, vice ordförande tillika kassör

Erika Husberg, sekreterare

Fernando Quiroga, styrelseledamot

Magnus Wiberg, styrelseledamot

Bitte Isacsson, adjungerad styrelseledamot

Sylvia Ljungdahl avtackades då hon efter decennier av engagemang på högsta nivå avgick ur styrelsen.

 Revisorer

Till ordinarie revisorer omvaldes Anders Tunevi samt Eija Räty som suppleant.

 Valberedning

Till valberedning utsågs Erika Husberg och Fernando Quiroga.  

 Styrelsemöten

Vi har haft 11 protokollförda styrelsemöten, varav ett har genomförts digitalt via Zoom.

 Arbetsutskott

Arbetsutskottet (AU) består av två styrelseledamöter som varje månad ansvarar för det löpande arbetet. Sammansättningen av och schema för AU fastställs årsvis.

 Arbetsgrupper/ansvarsområden

Facebook: Lisa Norgren Benedictsson

Hemsidan: Bitte Isacsson, Lisa Norgren Benedictsson samt TUFF-vännen Ebba Svenskog

Kontaktperson för medlemsregistret hos Svenska Freds: Ingrid Renström

Kontaktperson för ABF-samarbetet: Erika Husberg

Projektet för medlemsvärvning/ ny TUFF-broschyr/ nya gåvokort: Magnus Wiberg, Lisa Norgren Benedictsson samt TUFF-vännen Ebba Svenskog.

Sekreterare: Erika Husberg skriver årsmötesprotokoll, ansvarar för arkivering av protokoll, upprättar årsplan för styrelsemöten och för AU samt skriver tack-kort vid större gåvor.

TUFF-bladet: Lisa Norgren Benedictsson

Utskick av information till medlemmar: Erika Husberg, Ingrid Renström samt TUFF-medlemmen Karin Österdal.

 

                                                                 - 1 -                                                                                          

Medlemmar

Den 31 december 2022 var vi 179 betalande medlemmar (av totalt 255 i medlemsregistret).  Var och en har under året (febr, maj, sept) fått tre utskick av TUFF-bladet med information, uppdateringar samt foton från TUFF:s  verksamhet.

 

Fortfarande kvarstår en del problem med att få in medlemsavgifterna. Sedan GDPR-lagen infördes handhar Svenska Freds som moderförening alla personuppgifter, bland annat adresser, och sänder t ex ut brev med uppmaning om att betala medlemsavgiften. Många

av TUFF:s medlemmar uppger att de missar brevet med betalningsuppmaningen och den personliga OCR-koden bland alla de utskick som Svenska Freds gör. Vissa medlemmar upplever att det kommer för många ”tiggarbrev” och öppnar inte alltid kuverten med Svenska Freds logga. I dialog med kansliet på Svenska Freds försöker vi genom TUFF:s egna kanaler att vägleda medlemmarna till betalning av årsavgiften, men vi konstaterar att vi fortfarande får alltför många frågor kring detta och att vi saknar vissa inbetalningar.

 Under 2022 har vi återtagit tryckandet och utskicket av TUFF-bladet, efter en prövoperiod där Svenska Freds kansli servade oss med detta arbete. Eftersom endast moderföreningen får handha personuppgifter, måste kansliet numera varje gång sända oss färdiga adress-etiketter till våra kuvert. För portot får vi bidrag från Svenska Freds Kampfond. Genom att vi nu själva sänder ut vår information i kuvert med TUFF-loggan på utsidan når dock informa-tionen oftare fram. Tyvärr måste avierna för inbetalning av medlemsavierna även i fort-sättningen skötas av moderföreningen på grund av personliga OCR-nummer.  

 TUFF-vänner

34 personer har i år betalat in för att ekonomiskt stötta TUFF:s projekt, utan att vara full-värdiga medlemmar i TUFF/Svenska Freds. TUFF-vännerna får samtliga 

TUFF-utskick med information och inbjudningar, men de är inte valbara till förtroendeuppdrag i styrelsen.  

Lokalen

TUFF:s föreningslokal, Myggdalsvägen 80 nb i Tyresö, har utnyttjats för möten och som arbetsplats för TUFF:s verksamhet. Vi har sökt och fått bidrag för halva årshyran (19 065 kr) från Svenska Freds Kampfond. 

Hemsidan

TUFF:s hemsida www.tuff.nu är välbesökt med i snitt cirka 200 besök per månad, emellanåt betydligt fler, kanske i samband med dagsverken osv. Hemsidan presenterar TUFF:s historia och verksamhet samt ger dagsaktuell information. Foton från verksamheten läggs också ut. Hemsidan uppdateras fortlöpande och administreras av Bitte Isacsson och Lisa Norgren Benedictsson. En stor teknisk uppdatering av hemsidan gjordes under 2022 av företaget Hemsida24 där en ny version ska ersätta den från 2009 och matcha de senaste modellerna av mobiler och paddor. I samarbetet med Hemsida24 har vi haft stort stöd av TUFF-vännen Ebba Svenskog som ställt upp med råd och experthjälp. Publicering av den nya versionen beräknas till våren 2023. Ansvariga: Bitte Isacsson och Lisa Norgren Benedictsson.

  

                                                                  - 2 -                                                                                                    

Facebook

TUFF:s facebooksida får fler och fler följare: från 264 i januari 2022 till nu 305 st. Här läggs det ut kortare texter med anknytning till våra projekt och fredsarbetet samt en hel del foton från vår verksamhet. Det är ett bra sätt att snabbt nå ut. Bland följarna finns många som ännu inte är medlemmar, men som förhoppningsvis kan lockas med. Ansvarig: Lisa Norgren Benedictsson

 

TUFF:s medlemskap och samarbetsavtal

TUFF är sedan starten 1967 en lokalavdelning till Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

TUFF är medlem i Tyresö Närradioförening och i Föreningsarkiven i Stockholms län.           TUFF har ett samarbetsavtal med ABF.

 

Representation/aktiviteter/sammankomster

 

- Begravning av Margareta Svahn, mångårig styrelseledamot i TUFF och tidigare även aktiv inom Svenska Freds centralt: 28 januari i Bollmoradalens kyrka. Bitte Isacsson och Erika Husberg deltog.  

- Svenska Freds demonstration 20 februari på Odenplan för fred och solidaritet med Ukraina efter ryska aggressioner. TUFF deltog genom Lena Sandin och Lisa Norgren Benedictsson.  Fyra dagar senare anföll Ryssland Ukraina. 

- Svenska Freds kongress 21-22 maj: Lisa Norgren Benedictsson deltog. Bland annat avtackades ordförande Agnes Hellström och Kerstin Bergeå valdes till ny ordförande. 

- ABF-träff i maj angående nya regler: Erika Husberg och Ingrid Renström deltog.  

- Kumla skolas dagsverke: inför dagsverket 7 juni genomförde Lisa Norgren Benedictsson den 30 -31 maj klassbesök på Kumlas mellan- och högstadium och berättade om systerskole-projektet i Dharampur. Många foton från verksamheten visades. Rektor och många lärare närvarade vid informationen.  

- Picknick i Tyresö slottspark 11 juni: gamla och nya deltagare i Integrationsprojektet samt bemannare och TUFF-medlemmar bjöds in till gemensam picknick för umgänge och lek.  

- Maj Britt Theorins memoarer: Boken ”Vägra kröka rygg” gavs ut postumt i början av sommaren på Korpens förlag i Göteborg. TUFF och andra lokalavdelningar samt Svenska Freds centralt bidrog till utgivningen. Tomas Magnusson och Ingela Mårtensson redigerade.  

- Tyresöfestivalen 3 september: TUFF var på plats med tält, rollups, bokbord och foto-skärmar med massor av information om TUFF:s och Svenska Freds verksamhet. Erika Husberg, Fernando Quiroga, Ingrid Renström, Karin Österdahl och Lena Sandin bemannade. 

 

                                                                     - 3 -

- Svenska Freds nya ordförande Kerstin Bergeå gästade TUFF:s styrelse 25 oktober. Erika Husberg, Fernando Quiroga, Ingrid Renström och Lisa Norgren Benedictsson deltog i mötet som syftade till att lära känna varandra och ge Kerstin en bild av TUFF:s verksamhet.  

- Radio TUFF: Lena Sandin har tagit på sig ansvaret att digitalisera kassettband med in-spelade program som hennes far Åke Sandin gjorde tillsammans med livskamraten Monica Schelin. Det är en kulturhistorisk skatt och vi hoppas att Tyresö kommun kommer att ta hand om detta material när det är klart.  

- Deklaration: Vår kassör Ingrid Renström har skickat in uppgifter till Skatteverket som gör att vi nu har 5 års deklarationsfrihet.

 

Integrationsprojektet 

Projektet för nyanlända i Tyresö startade hösten 2017 i kölvattnet av den stora flykting-vågen. Syftet är att underlätta vägen in i det svenska samhället genom att utveckla kunskaperna i svenska språket samtidigt som vi vill ge information om Sveriges historia, kultur och samhällsliv. Vi vill också erbjuda en positiv gemenskap bortom nationalitets-gränserna där vi ömsesidigt delar med oss av våra erfarenheter.  

Under åren 2017 till 2019 deltog i projektet totalt omkring 40 nyanlända, mestadels unga män. Vi träffades en kväll i veckan i TUFF-lokalen. När pandemin slog till övergick vi under 2020 istället till att ha telefonmöten via What´s up i mindre grupper där vi utifrån ett konst-verk tränade oss på att beskriva och diskutera. Med tiden blev det 1-1-samtal.  

Under vårterminen 2022 har vi varje vecka haft undervisning i TUFF-lokalen med en man från Kongo Kinshasa. Han var kvar från den gamla gruppen och angelägen om att fortsätta sin språkträning. Vi har turats om att arbeta med honom.  

I augusti 2022 kunde vi äntligen öppna TUFF-lokalens dörr för en ny grupp. De flesta av de ursprungliga deltagarna hade vid det laget nått upp till en ganska god kunskapsnivå i svenska och hade också lyckats skaffa sig arbeten alternativt kommit in på utbildningar. Behovet av vår hjälp var inte längre så stort och vi bjöd därför in cirka 10 nya deltagare, varav ungefär hälften är kvinnor. Under hösten har vi setts två timmar varje onsdagskväll. Under timme 1 utgår vi från en aktuell artikel i tidningen ”8 dagar” och delar in oss i smågrupper för att bearbeta och diskutera texten. Timme 2 är det fri konversation medan vi fikar. Det är intensiva arbetspass, ofta med väldigt intressanta och spännande samtal och många skratt. Deltagarna under 2022 har kommit från Eritrea, Kongo Kinshasa, Iran/Afghanistan, Somalia, Sudan, Syrien samt Tunisien.  

Bemannare under 2022 har från styrelsen varit Erika Husberg, Fernando Quiroga, Ingrid Renström och Lisa Norgren Benedictsson. I bemanningsgruppen ingår även TUFF-med-lemmarna Christina Citron Stillström, Anders Erixon och Karin Österdahl, varav de två sistnämnda är nya för säsongen.                                                          

                                                                    - 4 -

TUFF:s biståndsverksamhet 2022

 

Sedan början av 1970-talet har TUFF varje år samlat in biståndspengar. TUFF:s bistånds-engagemang internationellt skall främst stödja långsiktiga projekt för att främja kunskap

och utveckling. Ofta har det gällt stöd till barns skolundervisning i områden som varit för-summade av myndigheterna. Som en röd tråd i TUFF:s historia finns övertygelsen om att barns utbildning är en viktig byggsten i kampen för demokrati och varaktig fred.  

I TUFF arbetar alla oavlönat, så i motsats till många andra biståndsorganisationer har föreningen inga administrativa kostnader, utan varenda insamlad krona skickas oavkortat   till ändamålet.  

Ukraina

Kumla skola i Tyresö tog ett eget initiativ och samlade in pengar till stöd för ukrainska flyktingar och använde sig då av TUFF:s konton. Insamlingen inbringade 7 141 kr som över-fördes till FN:s flyktingorgan UNHCR. Genom en särskild kampanj fördubblades summan genom Akelius Foundation till 14 282 kr.  

Indienprojekten

Samarbetet mellan de ideella föreningarna TUFF och indiska VPSS, samt senare även Van Path, går tillbaka ända till 1980-talet och är en verklig framgångssaga. Det har resulterat i en fantastisk utveckling av levnadsförhållandena i de tidigare extremt fattiga byarna i Dharam-purs bergstrakter. Genom TUFF:s insamlingar har VPSS/Van Path i nära samarbete med lokalbefolkningen steg för steg kunnat genomföra förbättringsarbeten; pumpar, brunnar, dammar, terrasseringar, konstbevattning, inköp av dragdjur (bufflar), nya grödor, fler skördar per år, stabila husgrunder, tegeltak, vägar… Man har nu nått ett stadium där byborna säger sig vara nöjda; de anser att de för närvarande har vad de behöver och kan försörja sina familjer på det som marken ger.                                                                                                                                                                                                      

Parallellt med utvecklingen av jordbruket har TUFF – VPSS/Van Path drivit skolor. Det fanns vid projektstarten inte en enda skola i området och så gott som alla bybor var analfabeter. Sex skolor uppfördes på kort tid. De första åren var TUFF ensam finansiär och klarade detta genom påslag av SIDA. När SIDA-stödet upphörde började man se sig om efter lokala indiska donatorer och i dag svarar de för driften av fyra skolor, medan TUFF: s insamlingar har täckt driften av två skolor. Tusentals elever har genom åren passerat genom dessa skolor och numera är det många som läser vidare på gymnasiet och till och med på universitetet. Helt fantastiska resultat som få trodde skulle vara möjliga när projektet startade på 1980-talet.  

TUFF:s intäkter för bistånd har framför allt kommit genom svenska ”systerskolors” dags-verken. Under 1970-talet deltog många skolor, även utanför Tyresö. Dagsverkstraditionen har tyvärr varit svår att upprätthålla ute i skolorna. Tiderna förändras och lärarnas uppdrag likaså. De senaste åren har vi haft tre trofasta systerskolor, men pandemin lade käppar i hjulen även för dem med svårigheter att arrangera dagsverken och öppna hus.

 

                                                                      - 5 -                                    

 

Till vår förtvivlan tvingades våra samarbetspartners i Dharampur att 2021 stänga Girivan Primary School som en följd av att våra insamlingar drastiskt minskat. Eleverna fördes då över till andra skolor, men rektor och lärare måste avsluta sina anställningar. Vi hoppas fortfarande att Girivan ska kunna återöppnas.

 Det var svårt att överföra de insamlade pengarna från 2021. Nya lagar och regler för att stoppa penningtvätt medförde att våra samarbetspartners utsattes för en grundlig kontroll av de indiska myndigheterna. Inte förrän i juni 2022 var alla tillstånd på plats och vi fick bekräftat att våra 153 639,60 kr hade kommit fram. 

Myndigheterna i Indien stängde under pandemin alla skolor i Indien vid flera tillfällen. Från februari 2022 har de dock varit permanent öppna. Lärarna i Dharampur höll under hela pandemin kontakt med sina elever genom att vandra ut till byarna och bedriva så kallade street schools med sina elever, så att de på en basnivå skulle upprätthålla studierna. Efter återsamlingen i februari har man hållit ett intensivt tempo för att försöka läsa in så mycket som möjligt av det som gått förlorat.  

En stor sorg drabbade oss alla den 5 juni då Bhikhu Vyas avled efter en stroke, 93 år gammal. Bhikhus betydelse för Dharampur kan inte nog hyllas. Som ung nyutexaminerad lärare avlade han ett löfte om att stanna kvar i sin hembygd och arbeta för en positiv förändring av detta fattiga och försummade område. Han var initiativtagare till VPSS:s utvecklingsprojekt för jordbruk och undervisning. Det var Bhikhu som fick kontakt med TUFF och genom alla år av samarbete var han vår kontaktperson. Vi är många som med Bhikhu som guide har fått besöka Dharampur och ta del av den fantastiska utvecklingen. Tillsammans med sin fru Kokila besökte Bhikhu flera gånger Sverige och de svenska systerskolorna. Han var en sann hedersman som väckte allas beundran och respekt och han fick många svenska vänner.  

Bhikhu var aktiv in i det sista och bara dagar innan sin bortgång mailade han till oss och berättade hur lycklig han var att Kumla skola återupptagit traditionen med dagsverken. Han var också mycket tillfreds med att Van Path anställt Maya, för att avlasta Kokila Vyas som pedagogiskt ansvarig.  

Efter Bhikhus död har hans svärson Ravinder Dhual övertagit kontaktmannaskapet och även Bhikhus änka Kokila Vyas håller kontakten med oss. Naturligtvis kan dock ingen fullt ut fylla den roll som Bhikhu axlade genom decennier av samarbete och utveckling, men vi hoppas att det inom VPSS/Van Path finns nya krafter som successivt kan träda fram.   

Tyvärr blev det bara ett knappt år som Maya arbetade vid Kokilas sida. Maya utförde ett mycket bra arbete och var säkert ett viktigt stöd för Kokila under den svåra sorgen, men familjen hemmavid saknade hennes hjälp med barnbarnen. Det är inte lätt att få personal till skolorna i Dharampur eftersom de ligger så isolerade uppe i bergen. Dessutom är lönerna låga. Det krävs mycket engagemang och ett stort mått av ideellt arbete av den som flyttar hit för att undervisa.

                                                                         - 6 -                                  

Insamlingar till förmån för TUFF:s skolprojekt i Indien 2022

 

Alléskolan i Floda, Lerums kommun: 67 014 kr

Hanvikens skola, Tyresö: 7 573 kr

Kumla skola: 113 283 kr

Strandskolan: 50 743 kr

 

Gåvokortförsäljning: 3 800 kr

Månadsgivare (7st. Ökat från 4st 2021): 15 900 kr

Till minne av Bhikhu Vyas: 8 400 kr

Övriga gåvor: 15 310 kr

 

Totalt blev det 282 023 kr; ett riktigt rekordår!

 

  Övriga gåvor och insamlingar2022

Gåvor till ”Fria ändamål”: 13 260 kr

Gåvor till Föreningskontot: 8 960 kr

 Försäljning till förmån för Elikia Na Bisos skolprojekt i Kongo Kinshasa: 740 kr

  TUFF i andra medier

- Tyresö Nyheter nr 6 2022: artikel om Tyresöfestivalen. Foto med gänget som bemannade TUFF-tältet plus ett uttalande av Erika Husberg.


                                                                   - 7 – 

Slutord

Hur kommer vi att minnas året 2022? Fastetsat i minnet är fotona på de kilometerlånga raderna av ryska stridsvagnar som i början av året långsamt närmade sig Ukraina. Så chocken när det ryska anfallskriget startade den 24 februari. Därefter dagliga rapporter om krigets fortskridande, ukrainarnas motstånd, flyktingar som tvingades lämna sitt land, familjer som splittrades, soldater och civila som dödades. Också dagliga rapporter från omvärldens reaktioner, ständiga diskussioner i FN och EU om fördömanden och sanktioner mot Ryssland och ryska oligarker, humanitärt och militärt stöd till Ukraina. En spiral av militär upprustning.

För Sveriges del resulterade detta i att regeringen och riksdagen på kort tid övergav vår långa tradition av alliansfrihet och tillsammans med Finland lämnade över en ansökan om NATO-medlemskap. I debatten kring detta stod Svenska Freds dåvarande ordförande Agnes Hellström ofta som ensam representant för ett annat och fredligare synsätt.

Men allt har inte varit elände. Som så ofta i kristider har människor slutit sig samman för att hjälpa till; öppnat sina hem för flyktingar, gjort insamlingar av kläder, medicin och andra förnödenheter och arrangerat transporter dit det har behövts. Stora demonstrationer har hållits. Många har också fattat beslutet att organisera sig. Svenska Freds fick på kort tid en lavinartad ökning av medlemmar och debatten om NATO och kärnvapen har tagit ny fart. Som Svenska Freds nya ordförande Kerstin Bergeå uttryckte det vid en demonstration: ”Det är människor som organiserar sig som förändrar världen.” Också inne i Ryssland har modiga människor protesterat mot kriget, trots risken att fängslas.

I TUFF gläder vi oss åt att år 2022 blev ett rekordår för insamlingarna till våra indiska systerskolor. Kumla skola gjorde comeback med den äran och Alléskolan, Hanviken och Strandskolan deltog med fantastiska insatser. Trogna TUFF-medlemmar och vänner lämnade generösa gåvor och månadsgivarna ökade till 7 st. Pandemin har stillat sig och lärare och personal i Dharampur kämpar för att ta ikapp förlorad studietid från perioderna av skol- avstängningar.

Vår sorg efter Bhikhu Vyas död är djup, men vi ska göra vad vi kan för att hans livsverk ska leva vidare och utvecklas. Vi ser honom som en ledstjärna som visar oss vägen, precis som vi behåller minnet av våra bortgångna TUFF-ledare och hämtar kraft från deras gärningar. Vi bär arvet vidare, stolta och tacksamma.

 / Lisa Norgren Benedictsson, ordf i TUFF

                                                                  

                                                                       - 8 -