Sammanfattning av TUFF:s verksamhet

När Tyresö U-lands- och FredsFörening/TUFF/ grundades 1967, som en lokalavdelning till Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, skedde det i en tid präglad av det kalla kriget med militär upprustning och hot om atom-bomber. Genom TV-sändningar kom världen rakt in i svenska vardagsrum. Vietnamkriget rasade och upprörde. Medvetenheten om situationen i de så kallade u-länderna ökade och engagerade. Hos många växte en önskan fram om att kunna påverka opinionen och lägga om kursen till en mera fredlig och rättvis värld.

TUFF har sedan dess och genom åren arrangerat otaliga studiecirklar, debattkvällar, föreläsningar och utställningar kring dessa ämnen och också deltagit i demonstrationer och kampanjer i syfte att påverka beslutsfattare,   t ex i kampen mot kärnvapen och vapenexport till odemokratiska länder. Information om alternativt försvar och ickevåldsmetoder har spridits. Vapenvägrare har stöttats och Vietnamdesertörer tagits emot.

Flera av TUFF:s grundare var lärare och kulturarbetare med lokal förankring i Tyresö. Föreningen kom under 1970-talet snabbt upp till ett medlemsantal kring 600 personer, varav många fortfarande är aktiva i föreningen som i dag har drygt 300 medlemmar. Radio TUFF, som sändes via Tyresö Närradio varannan vecka, nådde under 35 år (!) lyssnare i hela stockholmsområdet och sändes mer än 1400 gånger. Redaktör var Åke Sandin och vid sin sida hade han Monica Schelin.

Varaktig fred bygger på demokrati, rättvisa och kunskap. TUFF krävde tidigt ett utökat och bättre bistånd till utveckingsländerna. För att långsiktigt bygga fred och för att ”etablera en direkt kontakt med en bit ulandsverklighet” valde TUFF tidigt att stödja uppförandet av skolor i fattiga länder som Bolivia och Zambia. Senare följde Kongo Kinshasa.

Framför allt har TUFF engagerat sig i indiska Dharampur där ett nästan 40-årigt projekt fortfarande pågår. TUFF klev in som den första finansiären vid starten av skolverksamhet i detta ytterst fattiga bergsområde med sina många små isolerade byar. Området var helt eftersatt av myndigheterna;
vägar, skolor, hälsovård saknades och invånarna konstaterades "halvsvälta". Rent dricksvatten var en bristvara stora delar av året. Bostäderna bestod mestadels av enkla hyddor byggda av trä och lera. Så gott som samtliga invånare var analfabeter.

I samarbete med lokala ideella organisationer har TUFF i Dharampur kunnat bidra till uppförandet av flera skolor, dricksvattenpumpar, dammbyggen, vägbyggen, effektivisering av jordbruket med mera. Samtliga barn går numera i skola och flera fortsätter till högre studier. Planteringen av 160 00 (!) mangoträd - genom försäljning av s k "mangogram" här i Sverige - har
utrotat vitaminbristsjukdomen nattblindhet som många i området led av.

Pengainsamling har mestadels skett genom att flera skolor i Sverige, framför allt i Tyresö, årligen genomfört dagsverken med sina elever till förmån för systerskolor i tredje världen. De första åren fördubblade SIDA intäkterna, vilket avsevärt ökade på resurerna. De svenska skolornas engagemang för systerskolorna i Indien fortsätter och det gör även insamlingarna genom dagsverken med stor elevuppslutning.

Många TUFF-medlemmar och Tyresölärare har på egen bekostnad besökt flera av projekten. De personliga kontakterna har varit omfattande och intensiva och en garanti för att de insamlade pengarna använts som tänkt. Allt arbete inom TUFF har utförts helt ideellt, inga administrativa avgifter har tagits ut och varenda insamlad krona har nått ut och främjat ändamålen.

Exempel på andra hjälpinsatser som TUFF genomfört under åren är friköp-andet av mark åt en indianstam i Bolivia, bidrag till utbildning av "barfota-barnmorskor" i Guatemala, ekonomiskt stöd till ett barnbibliotek i krigets Bagdad och till flyktinglägret Shatila i Libanon, till Ship to Gaza samt humanitärt bistånd till krigsdrabbade på Balkan och i Afghanistan.

Lokalt i Tyresö har TUFF organiserat alternativt julfirande och var tidigt ute för att arbeta för bättre kontakt mellan tyresöborna och invandrare. Sedan hösten 2017 bedriver TUFF ett integrationsprojekt för unga nyanlända med syftet att underlätta vägen in i det svenska samhället. Gruppen, som leds av volontärer, träffas varje torsdag i TUFF-lokalen. Träning i det svenska språket är prio 1 och utöver det har vi haft studiecirklar på olika teman som historia, kultur och dagsaktuella händelser. Under den varma årstiden görs utflykter t ex i Tyresönaturen, guidade stadsvandringar i Stockholm och båtresor ut i skärgården. Vi försöker också hjälpa till med kontakter med myndigheter, läkare, arbetsgivare etc. Hittills har cirka 45 nyanlända deltagit i verk-samheten. i samband med detta har TUFF för medlemmarna arrangerat flera möten kring invandring och flyktingmottagande där representanter för kommunen deltagit, men även där de nyanlända själva har berättat sin historia.

Närmare information om TUFF:s verksamhet finns under de olika projekt-flikarna på startsidans övre del.

Fyra ordföranden i Svenska Freds- och Skilje-domsföreningen. Från vänster: Åke Sandin 1977-1979, Lars Ångström 1985-1995, Per Anders Fogelström 1963-1977, Tomas Magnusson 1979-1985.

Ett gäng fredsaktivister på väg till Svenska Freds kongress. På bilden syns bl a ordförande Per Anders Fogelström och tuffarna Åke Sandin och Sofie Wenander.

Sofie Wenander undervisar vietnamdesertörer .

Göran Flodman, till vänster på fotot, inviger en av skolorna som byggdes i Indien genom TUFF:s insamlingar. Bredvid Göran syns Ann Sandin, Anders Nystedt, en lokal representant samt längst till höger Åke Sandin.